/NDIGCZAS003511_1931_011_0001.djvu

			Tamapa), dnia 1 paidziernika 1931. 


TARNOPOLSKI 


Dziennik 


Wojewódzki 


Nr. 11. 


Poz. 208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
213. 
214. 
2]5. 
216. 
217. 
2]8. 
2] 9. 
220. 
221. 
222. 
223. 
224. 
225. 
226. 
227. 


T RES é: 
D Z I A t U R ZED 0 W Y. 
Rozporzqdzenie Wojewody Tarnopolskiego z dnia 14 wrzesnia 1931 r. w sprawie egzamlOow str. 
z kucia koni przed Komisjq egzaminacyjnq, powolanq przez Izb
 Rzemieslniczq w Tarnopolu 154 
Zarzqdzenie Wojewody Tarnopolskiego z dnia 9 wrzesnia 1931 r. 0 kontroli i badaniu mi
sa 
przywoionego do miejscowosci posiadajqcych rzeinie publiczne 154 
Zarzqdzenie Wojewody Tarnopolskiego z dnia 1 wrzesnia 1931 r. 0 zmianie rejonów posterunków 
Po]icji Panstwowej w Lataczu i KoszyJowcach 155 
Postanowienie Wojewody Tarnopolskiego z dnia 5 wrzesnia 1931 r. 0 ustanowieniu cen drewna 
uiytkowego na pniu dla zamiany daniny lasowej na ekwiwalent gotówkowy na II i III kwartal 1931 r. 155 
Pismo okólne Wojewody Tarnopolskiego z dnia 16 wrzesnia 1931 r. w sprawie regulowania cen 
artykulów spoiywczych 155 
Orzeczenia Wojewody Tarnopolskiego 0 uznaniu lasów za ochronne 156 
Ogloszenie 0 nadaniu Medalu Za Ratowanie Ginqcych 156 
Ogloszenia 0 rozwiqzaniu stowarzyszen na terenie Województwa Tarnopolskiego 156 
OgJoszenie 0 odebraniu debitu pocztowego czasopismom, drukom i broszurom 157 
Ogloszenie 0 wydaleniu cudzoziemców z granic Rzeczypospolitej ]57 
Ogloszenie 0 uchyleniu decyzji, dotyczqcej wydalenia cudzoziemca z granic Panstwa 160 
Ogloszenie, dotyczqce przestrogi przed osobami wyJudzajqcemi wsparcia 160 
OgJoszenia 0 uniewainieniu piecz
ci urz
dowych 162 
Komunikat Okr
gowego Urz
Øu Ziemskiego w Tarnopolu 0 udzieleniu zezwolen na parcelacj
 
rlóbr prywatnych i gruntów erekcjonalnych . .. ] 62 
Komunikat Okr
gowego' Urz
du Ziemskiego w Tarnopolu 0 zatwierdzeniu projektów, dotyczqcych 
parcelacji dóbr prywatnych i gruntów erekcjonalnych 162 
Poszukiwania osób zaginionych ]63 
Wykaz panujqcych zarailiwych chorób zwierz
cych w dniu wrzesnia 1931 r. 163 
Wykazy tygodniowe zachorowan i zgonów na choroby zakaine za czas od dnia 16 sierpnia do 
]2 wrzeSnia 193] r. 164 
Komunikat pocztowy 165 
Ruch sJuibowy na obszarze Województwa Tarnopolskiego 165 


D Z I A t N lEU R Z 
 D 0 W Y. 
Komunikaty Syndykatu Emigracyjnego. - Og!oszenie gminy Wyiniany 0 przybl'lkaniu si
 konia. 1
o6 
- Uniewainienia dokumentów 168
		

/NDIGCZAS003511_1931_011_0002.djvu

			itr. 154. 


TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWÓbZKI Poz. 208-209. 
. 


Nr. 11. 


DZIAt URZI;DOWY. 


208 
Rozporzqdzenie 


Wojewody Tarnopolskiego z dnia ]4 wrzesnia 1931 r., 
L. RW. 914 w sprawie egzaminów z kucia koni przed 
komisj'l egzaminacyjnq, powolanq przez Izb
 Rze- 
miesJnicz'l w Tarnopolu. 
Na podstawie art. 3 Rozp, Prez, Rzp. P. z dnia 
22 marca ]928 mz. U. Rzp. Nr. 36, poz.334) 0 kwa- 
lifikacjach zawocmwych osób, trudniqcych si
 samo- 
dzielnie kllciem koni oraz 

 20-27 rozp. wykonaw- 
czego Ministra Rolnictwa z 1 paidziernika ]928 (Oz. 
U. Rz. P. Nr. 92, poz. 807) zarzqdzam co nast
pllje: 

 1. 00 przeprowadzania egzaminów dla osób, 
które nie ukonczyJy szkoJy lub kursu kucia koni, 
ustanawiam na obszarze Województ-wa Tarnopolskiego 
Komisj
 egzaminacyjnq przy Izbie RZemieslniczej 
w Tarnopolu w llast\Pujqcym skJadzie: 
Przewodniczqcy: Adam Kotowicz, Woj. lnspektor 
Weter. 
Zast
l.JCa Przewodnicz'lcego: Maksymiljan Isserles, 
Referendarz Weter. Urz
du Wojewódzkiego. 
Cz!onkowie: a) Wojskowy lekarz weter. wyzna- 
czony kazdoczesnie przez O. O. K. VI. we Lwowie; 
b) Przeåsta wiciel spoJecznych organizacyj rolniczych 
- lekarz wet. wyznaczony przez M. T. R. Oddzial 
we Lwowie; c) Stanislaw Cieslinski, uprawniony kowal 
do samodzielnego wykony\vania kucia koni, jako 
przedstawiciel lzby Rzemieslniczej w Tarnopolu. 

 2. Egzamin odbywaé si
 b
dzie w miar
 
potrzeby w Tarnopolu w terminach oglaszanych 
w Tarnopolskim Ozienniku Wojewòdzkim, 0 czem 
przewodnicz'lcy Komisji powiadomi kandydatów, którzy 
zglosiJi si
 do egzamimu. 
NajbJizszy egzamin z kucia koni przed powyzsz'l 
Komisj'l odb
dzie si
 w dniach 1.5 i 16 paidziernika 
193] r. od godziny 8 przedpoludniem. 

 3. Kandydaci skladajq podania 0 dopuszczenie 
do egzaminu do rqk przewodniczqcego, i do podan 
winni dolqczyé: 
]) dowód ukonczenia co llajmniej 20 lat iycia 
(metryk
 urodzin), 
2) swiadectwo zJozenia egzaminu na czeladnika 
kowalskiego, wzgl
dnie ki!rt
 rzemieslniczq na kowalstwo, 
3) swiadectwo stwierdzajqce odbycia w charakterze 
czeladnika kowalskiego przynajmniej jednorocznej 
praktyki u kowala, uprawnionego do samodzielnego 
wykonywania zawodu kucia koni, 
4) wlasnor
cznie napisany zyciorys. 

 4. Oopuszczeni kandydaci winni si
 zglosié 
w wyznaczonym terminie do egzaminu z wlasnym 
fartuchem skórzanym oraz z niezb
dnemi narz
dziami 
do podkuwania i Ûozyé na r
ce przewodnicz'lcego 
Komisji egzaminacyjnej oplat
 w wysokosci 40 Û. 
za egzamin.  5. Kandydat, który Ûozyl przepisany egzamin, 
otrzymuje wedlug wlasciwego wzoru swiadectwo, sta- 
nowiqce dowód posiadania kwalifikacji do samodziel- 
nego kucia koni na oþszarze calego Panstwa z wy- 
jqtkiem Województwa Slqskiego. 

 6. Osoby trudniqce si
 zawodowo kuciem koni, 
nie posiadajqce uprawnienia do 
amodzielnego wyko- 
nywania tego zawodu w mysl zasad wymienionych 
w powolanem na wst
pie rozporzqdzeniu Prez. Rzp. P. 
(Oz. U. Nr. 36, pOZ. 334) i w niniejszem rozporzqdzeniu 
- 0 iJe czyn ten nie jest zagrozony surowszemi karami 
w obowiqzujqcych innych ustawach - b
dq karane 
w mysl art. 5 powyzszego rozporzqdzenia w drodze 
administracyjnej grzywnq do 500 Û. lub aresztem do 
14 dni. 

 7. Rozporzqdzenie niniejsze wchodzi w zycie 
z dniem ogloszenia i obowiqzuje do odwolania, przy 
równoczesnem uchyleniu tut. rozporzqdzenia z dnia 
15 czerwca 1929, L. RW. ] 17]/29. 
To podaj
 do powszechnej wiadomosci. 
Za Wojewod
: 
Dziewaltowski-Gintowt 
Wicewojewoda. 


209 
Zarzqdzenie 


W ojewody Tarnopolskiego z dnia 9 wrzesl11a 1931 r., 
L. RW. 1703/31 0 kontroli i badani u mi
sa przywozo- 
nego do miejscowosci posiadajqcych rzeínie publiczne. 
Na podstawie art. 15 rozp. Prez. Rzp. z 22 III 
1928 0 urz
dowem badaniu zwierz'lt rzeinych i mi
sa " 
(Oz. U. Rz. P. Nr. 38, poz.361) oraz 

 39 i 41 rozp. 
Min. RoJ. z 29 I. 1929 r. (Oz. U. R. P. Nr. 32, pOZ. 
305) zarzqdzam co nast
puje: 

 1. Wszystkie transporty mi
sa swiezego (suro- 
wego) ze zwierzqt rzeinych, jak bydla rogatego, cielqt, 
swin, owiec i kóz oraz zwierzqt jednokopytowych 
niezaleznie od ich wagi, wprowadzone, (wwozone) 
w jakikolwiek sposób do miejscowosci posiadajqcych 
rzeinie publiczne, w których urz
dowe badanie wyko- 
nujq wylqcznie lekarze weter., winny byé niezwlocznie 
dostarczone do wyznaczonej przez zarzqd gminy stacji 
kontroli sanitarnej celem sprawdzenia, czy mi
so wpro- 
wad zone jest zaopatrzone w odpowiednie swiadectwa, 
oraz czy jest przypisowo oznakowane. 

 2. Mi
so, co do którego w mysl 
 1. spraw- 
dzono, ze zostalo urz
dowo zbadane i oznakowane 
w miejscu uboju przez oglqdacza mi
sa, a nie przez 
lekarza weter. podlega ponownemu urz
dowemu ba- 
daniu przez lekarza weter. w stacji kontroli sanitarnej 
w miejscowosci, do której je wprowadzono (w wieziono). 

 3. Na pokrycie kosztów zwiqzanych z przepro- 
wadzeniem ponownego badania (
 2) zarzqdy odnosnych 
gmin mog'l pobieraé od posiadaczy mi
sa oplaty 
w wysokosci nieprzekraczajqcej oplat pobieranych na 
pokrycie kosztów urz
dowego badania danej rzeini 
publicznej. Natomiast za wykonywanie czynnoscí wy-
		

/NDIGCZAS003511_1931_011_0003.djvu

			Nr. ] 1. 


TARNOPOLSKl OZlENNIK WOJEWÓOZKI Poz. 209-212 


Str. 155. 


mienionych w 
 ]. tego zarzqdzenia nie wolno pobie- 
raé iadnej oplaty od posiadaczy mi
sa. 

 4. Wini przekroczenia postanowien niniejszego 
zarzqdzenia b
dq karani w drodze administracyjnej na 
podstawie powolanego na wst
pie rozporzqdzenia 
Prez. Rzp. P. 

 5. Zarzqdzenie niniejsze wchodzi w iycie 
z dniem ogloszenia. Równoczesnie z wejsciem \V iycie 
zarzé\dzenia tracq moc obowiqzujqcq wszelkie dotych- 
czasowe zarzqdzenia w tej mierze, wydane przez po- 
szczególne wtadze samorzqdowe. 


Za Wojewod
: 
Dziewa"awski-Ginlawt 
Wicewojewoda. 


210 
Zarzqdzenie 


Wojewody Tarnopolskiego z dnia 1 wrzeSOla ]931 r., 
L. BB. 2971/31 0 zmianie rejonów posterunków PoJicji 
PaÚstwowej w Lataczu i Koszylowcach. 
Folwark nGI
boka" w powiecie zaleszczyckim 
wylqczam z dniem ]5 wrzesnia ]931 r. z rejonu po- 
sterunku Policji PaÚstwowej w Lataczu i z tym samym 
dniem przydzielam go do rejonu posterunku Policji 
Panstwowej w Koszylowcach w powiecie zaleszczyckim. 
Za Wojewod
: 
Dziewallawski-Ginlawl, 
Wicewojewoda. 


211 
Postanowienie 


Wojewody Tarnopolskiego z dnia 5 wrzesnia 1931 r., 
L. Ro!. 40/31 0 ustanowieniu cen drewna uiytkowego 
na pniu dla zamiany daniny Iasowej na ekwiwalent 
gotówkowy na II i III kwartal 1931 r. 
Na mocy ustawy z 6 lipca 1923 r. (Oz. U. Rz. 
P. Nr. 87, poz. 676) i rozp. Min. Rob. Pub!. z 2 
czerwca 1928 r, (Oz. U. Rz. P. Nr. 69, pOZ. 635) usta- 
nawiam nast
pujqce srednie ceny za 1 m 3 drewna 
uiytkowego na pniu w lasach Wojewodztwa Tarno- 
polskiego dIa zamiany daniny lasowej na ekwiwalent 
gotówkowy na II i III kwartal 193] r. 


I GATUNEK DRZEWA 
d
b, jOdl., I inne 
Klasa jeslon, sosna, 
war- POWIA TY klon, 
jawor. osika swlerk i gatunkl 
tosel 
wi
z I 
CENA W ZL01YCH 
Borszczów 
1. Brzezany 38 21 18 16 
Buczacz 


I 
I 

 


I Czortków i I 
Kopyczynce 
Podhajce I 
Skalat I 
1. Tarnopol 38 I 21 ]8 16 
Trembowla I 
Zaleszczyki I 
Zbarai I I 
Zborów I 
Zloczów 
- 
Brody 
II. Kamionka Strum. 38 19 16 15 
Przemyslany 
Radziechów I I 


Ceny te naleiy stosowaé przy obiiczeniu naleiy- 
tosci za ] m 3 drewna uzytkowego na pniu w lasach 
poloionych co najwyzej w odleglosci do 5 km. od 
stacji kolejowej normalno-torowej lub rzeki splawnej. 
Przy obliczeniu naJeiytosci za 1 m 3 drewna uiyt- 
kowego w lasach oddalonych od stacji koJejowej nor- 
malno-torowej lub rzeki sptawnej 5-10 km. naIeiy 
stosowaé w podanych cenach 15"/.. znizki, 11-20 km. 
na]eiy stosowaé w podanych cenach 20 'iü zniiki, po- 
nad 20 km. naleiy stosowaé w podanych cenach 25% 
zniiki. 


Za Wojewod
: 
DJiewattawski-Ginlawt, 
Wicewojewoda. 


212 
Pismo okólne 


Wojewody Tarnopolskiego z dnia 16 wrzesnia 193] r., 
L. A/Apr. 4683'3] do Panów Starostów powiatowych 
Województwa TarnopoIskiego w sprawie regulowania 
cen artykulów spoiywczych. 
Zwracam Panolil Starostom u\Vag
 na rozporzq- 
dzenie Ministra Spraw Wewn
trznych z dnia 7 sierpnia 
1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, 
Przemyslu i Handlu, Rolnictwa oraz Robót Publiczriych 
o regulowaniu cen przetworów zbói chIebowych, mi
- 
sa i jego przetworów oraz cegly og!oszone w Ozien- 
niku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sier- 
pnia 1931 r. Nr. 73 pod poz. 596, \V mysl którego 
przedluiOnq zostala moc obowiqzujqca rozporzqdzenia 
Ministra Spraw Wewn
trznych z dnia 29 paidziernika 
. 1929 r. 0 regulowaniu cen przetworów zbói chlebo- 
wych, mi
sa i jego przetworów oraz cegly (Dz. U. R. 
P. Nr. 8], paz. 607) do dnia 31 sierpnia 1932 roku. 
Za Wojewod
: 
Dziewattawski-Ginlawt, 
Wicewojewoda.
		

/NDIGCZAS003511_1931_011_0004.djvu

			Str. ]56. 


TARNOPOLSKI DZlENNIK WOJEWOOZKI Paz. 213-215. 


Nr. 11. 


213 
Orzeczenia 


Wojewody Tarnopolskiego 0 uznaniu lasów za ochronne. 
I. 
Z dnia 7 wrzesnia 193] r., L. RoJ. 499/31' 
Na podstawie art. 26 lit. g., ]9 i 35 rozporZq- 
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 
1927 r. 0 zagospodarowaniu Jasów niestanowiqcych 
wlasnosci Panstwa (Oz. U. Nr. 57, poz. 504) uznaj
 
za ochronny las wlasnosci P. Marji Bohosiewicz, po- 
lozony w gminie kat. Lesieczniki, powiatu zaleszczyc- 
kiego na parcelach J. kat.: 
144/cz. 0 pow. 0'0234 ha 
366 " 8'1041" 
905/cz. " 9'4056" 
907/cz." " 3'5000" 
908/cz." " 0'0300 " 
909/cz." " 0'0400 " 
9]6/cz." " 0'1700" 
917 " " 0'0647 " 
918 0'0234 
919 "]'7071 " 
922" ] '4897 " 
10 11/1" " 0'6565 " 


o lqcznej 


10] ] /2 0 pow. 0'0373 ha 
10]2" 0'9567" 
1013 0'2752 " 
1019 " " 0'8638 " 
1020/cz." 0'] 100 " 
1022 " " 1'3087" 
1066 " " 11 '8600 " 
1114 "14'1550 
1123 " ,,26'3601 " 
] 126/cz." 122']900 
1224 " " 0'2049 
948 "0'2736 " 
powierzchni 203'8098 ha. 
Za Wojewod
: 
Dziewaltowski-Ginlowl, 
Wicewojewoda. 


II. 
Z dnia I] wrzesOia ]931 r., L. RoJ. 426/31. 
Na podstawie art. 26, ]9 a. i 21 rozp. Prez. Rzp. 
z dnia 24 czerwca ] 927 L 0 zagospodarowani u lasów 
niestanowiqcych wlasnosci Parístwa (Oz. U. R. P. Nr. 
57, poz. 504) uznaj
 za ochronny las poloiony w gmi- 
nie kat. Uniãw, pow. Przemyslany wlasnosé 00. Stu- 
dytów w Uniowiè na plk.: 
44/2 0 pow. 0'5562 ha 55 0 pow. ] '8879 ha 
51/2 . " 0'2]33" 57 0'1021 " 
52/2 " ] '0842" 66/2 105'2275 " 
53/2 O' ]608" 66.'4 0'9440 " 
54" 0'3370 " Razem 110'6130 ha 
W lesie tym zabrania si
 dokonywania wyr
bu 
zrf;bami zupelnemi, karczowania pni i korzeni oraz 
zbieranie sciólki. 


Za Wojewod
: 
Dziewaltowski-Gintowl, 
Wicewojewoda. 


214 
Ogloszenie 
o nadaniu Medalu Za Ratowanie Ginqcych. 
(L. Org. 2904/31). 
P. Minister Spraw Wewn
trznych nadal na zasa- 


dzie rozporzqdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
22 marca 1928 r. (Oz. Ust. Rz. P. Nr. 37, poz. 351) 
Medal Za Ratowanie Ginqcych 
p. Wladyslawowi Czajkowskiemu, starszemu przodow- 
nikowi Policji Panstwowej w Czortkowie za naraienie 
iycia przy ratowaniu tonqcego w dniu 7 lipca 193] r. 


215 
Ogloszenia 


.. 


o rozwiqzaniu stowarzyszerí na terenie Województwa 
Tarnopolskiego. 
1) Prawomocnem orzeczeniem Wojewody Tarnopol- 
skiego z dnia ]] czerwca ]931 r., L. BB. 575/31 
zostato rozwiqzane stowarzyszenie "Czytelnia Proswity" 
w Krzywem powiat Brzeiany. 
2) Uchwa!q Walnego Zgromadzenia z dnia 7 pai- 
àziernika 1930 r. stowarzyszenie "Czytelnia Proswity" 
w Urmaniu powiat Brzezany rozwiqzalo si
, wobec 
czego wykreslono go z kat:J.stru stowarzyszerí. (L. BB. 
5095/30). 
3) Prawomocnem orzeczeniem Wojewody Tarnopol- 
skiego z dnia 11 czerwca ]93] r. L. BB. 22] ]/31 
zostalo rozwiqzane Stowarzyszenie "Kolo Twa Ochrony 
Ozieci i Opieki nad Mlodziezq" w Kozowej, powiat 
Brzezany. 
4) Uchwalq Walnego Zgromadze.nia z 30 czerwca 
]931 r. stowarzyszenie poiarno-gimríastyczne "SokH" 
w Turzu pow. Radziechówrozwiqzalo sit:;, wobec czego 
wykreslono go z katastru stowarzyszeIi. (L. BB. 2927/3 I). 
5) Prawomocnem orzeczeniem Wojewody Tarnopol- 
skiego z dnia 3 sierpnia 193] r., L. B. 4836/30 zostalo 
rozwiqzane stowarzyszenie poiarniczo - gimnastyczne 
"Luh" w lwaczowie dolnym powiat TarnopoJ. 
6) Prawomocnem orzeczeniem Wojewody TarnopoI- 
skiego z dnia ]0 lipca 1931 L, L. BB. 2367/31 zostalo 
rozwiqzane stowarzyszenie poiarniczo - gimnastyczne 
"Luh" w Kipiaczce, powiat Tarnopol. 
7) Prawomocnem orzeczeniem Wojewody Tarnopol- 
skiego z dnia 3 lipca 193] r. L. B. 4718/30 zostalo 
rozwiqzane stowarzyszenie poiarniczo - gimnastyczne 
"Luh" w Kupczyncach, powiat TarnopoJ. 
8) Prawomocnem orzeczeniem Wojewody Tarnopol- 
skiego z dnia 4 lipca 193] r., L. B. 4983/30 zostalo 
rozwiqzane stowarzyszenie poiarniczo - gimnastyczne 
"Luh" w Stechnikowcach, powiat TarnopoJ. 
9) Prawomocnem orzeczeniem Wojewody Tarnopol- 
skiego z dnia 1] lipca ] 93] r., L. B. 496] /30 zostalo 
rozwiqzane stowarzyszenie poiarniczo - gimnastyczne 
"SokH" w Szlachcincach, powiat Tarnopol. 
10) PrawOl1lOcnem orzeczeniem Wojewody Tarnopol- 
skiego z. dnia 16 maja 193] r., L. B. 4885/30 zostalo 
rozwiqzane Stowarzyszenie Ochrony Wojennych Mogi! 
w Torhowie, powiat Zborów. 


. I
		

/NDIGCZAS003511_1931_011_0005.djvu

			Nr. 11. 


TARNOPOLSKI DZIE'JNIK WOJEWODZKI Po.'. 216-2J7 


Str. ]57. 


216 
Ogloszenie 


o odebraniu debitu pocztowego czasopismom, drukom 
i broszurom. 
(L. BB. 3]37, 3]49, 3]67, 3188, 300], 3540/31). 
Ministerstwo Spraw Wewn
trznych na podstawie 
art. 33 dekretu z dn. 7 ]utego 1919 w przedmiocie 
tymczasowych przepisów prasowych (Oz. Pr. P. P. Nr. 
14, poz. 186) oraz 
 26 ustawy prasowej z dn. 17 
grudnia 1862 r. (Oz. Pro P. Nr. 6 ex ]863) odebralo debit 
pocztowy nast
pujqcym czasopislOom, drukom i bro- 
szurom: 
]) broszurze w j
zyku rosyjskim p. t. "Pamiatka 
bolszewicka", napisanej jako podr
cznik d1a nowych 
cÛonków partji i dla samoksztakenia przez P. Kier- 
zencewa, wydanej w r. 1930 przez rosyjski panstwowy 
instytut wydawniczy - Moskwa-Leningrad (stron 159); 
2) czasopismu p. t. "Wistnik Ukrainskoj Hromady 
u Francji", wydawanemu w j
zyku ruskim w Paryzu; 
3) czasopismu p. 1. "Strilecki Wisty", wydawane- 
mu w j{;zyku ruskim w Winnipeg-Manitoba {Kanada); 
4) czasopismu p. t. "Komunist", wydawanemu 
w j
zyku ruskim w Charkowie; 
5) czasopismu wydawanemu w Omsku w j
zyku 
rosyjskim p. t. "Raboczyj pud"; 
6) czasopismu wydawanemu w Pittsburghu w j
- 
zyku ruskim p. t. "Narodne Slowo"; 
7) czasopismu wydawanemu w Berlinie \V j
zyku 
ruskim p. t. "Ukrainskij Prapor"; 
8) czasopismu wydawanemu w Nowym Yorku 
w j
zyku ruskim p. t. "Ukrainski Szczodenni Wisty"; 
9) czasopismu p. t. "Czerwonyj Kordon ", wycho- 
dzqcemu w KamieÚcu Podolskim w j
zyku ruskim; 
10) czasopismu p. t. "Za Kolektywizacju", wy- 
chodzqcemu w tebedynie (Z. S. R. R.) w j
zyku ruskim; 
I I) czasopismu p. t. "Radjanske Selo", wycho- 
dzqcemu w Charkowie w j
zyku ruskim; 
12) czasopismu p. t. "Litieraturna Gazeta", wy- 
chodzqcemu w Charkowie w j
zyku ruskim; 
13) czasopismu p. t. "Silsko-Hospodarskij Infor- 
macyjnyj BiuletelÍ Narkomzemu, Ukrkolhospu ta silsko- 
hospodarskich kooperatywnych centriw U. S. R. R.", 
wychodzqcemu w Charkowie w j
zyku ruskim; 
14) broszurze p. t. "Ukrainskie Robitnyctwo Za- 
kordonom", wydanej w Berlinie w j
zyku ruskim: 
]5) czasopismu p. 1. "Wisti" wychodzqcemu w 
Charkowie w j
zyku rusldm; 
16) czasopismu p. t. "Kino", wychodzqcemu 
w Kijowie w j
zyku ruskim; 
17) czasopismu p. t. "Dekada", wychodzqcemu 
w Charkowie w j
zyku ruskim; 
18) broszurze napisanej przez Rudolfa KÜstera 
w j
zykl1 niemieckim p. t. "Oie polnische Irredenta 
in Westoberschlesien - Ein WeC!uuf für das deutsche 
Volk", wydant'j w Berlinie w r. 193] (stron178); 
] 9) ksiqice napisanej przez Wladymita Medena 


w .i
zyku iydowskim p. t. "Z mojego zycia" (Fün 
mein leben"), wydanej w Nowym Yorku w r. 1923 
(siron 338), 
20) czasopismu p. t. "Pracia", wychodzqcemu 
w Prudentopolis - Parana w j
zyku ruskim; 
21) czasopismu p. t. "Budiak", wychodzqcemu 
w Czerniowcach w j
zyku ruskim; 
22) czasopismu p. t. "Czerwona Gazeta", wycho- 
dzqcemu w Rostowie n/O. w j
zyku ruskim; 
23) czasopismu p. t. "Robitnicza Gazeta", wy- 
chodzqcemu w Charkowie w j
zyku ruskim; 
24) czasopismu "Radjoprogramy", wychodzqcemu 
w Moskwie w j
zyku rosyjskim; 
25) czasopismu "Kino", wychodzqcemu w Kijowie 
w j\zyku ruskim; 
26) czasopismu p. 1. "Priroda i Ludi, wychodz q - 
cemu w Leningradzie VI j
zyku rosyjskim; 
27) czasopismu p. t. "Za Kulturnu rewolucju", 
wychodzqcemu w Charkowie w j
zyku ruskim; 
28) czasopismu p. t. "Bojowa Molod" ("The Mi- 
Jitant Youth"), wychodzqcemu w Winnipeg w Kanadzie 
w j\zyku ruskim"; 
29) czasopismu p. t. "Ko!hospnycia Ukrainy.", 
wychodzqcemu w Charkowie w j
zyku ruskim; 
. 30) czasopismu p. t. "Lachendes Leben", wycho- 
dzqcemu w Berlinie w j
zyku niemieckim; 
31) czasopismu p. t. "NezaJ-einist", wychodzqce- 
mu w Paryiu w j
zyku ruskim. 


217 
Ogloszenie 


o wydaleniu cuåzoziemców' z granic Rzeczypospolitej. 
(L. BB. 2633, 2706, 2744, 2846, 2895, 2929, 2949, 
2992, 3]24, 311], 2784, 3364, 34]5, 3418/3]) 
. W,daleni lostali: 
1. Hasenfeld Jehuda Leib, urodz. 15 Vl 1899 
w Lezajsku, pow. Lancut, obywatel palestynski (de- 
cyzja Wojewody L\llowskiego z czerwca 1931, L. BP. 
107/0bc/31), 
2. Rostejtszer Jerzy, urodz. 6 lV 1884 w Slawu- 
cie w Rosji sow., syn Hermana i Anny, iniynier, wyzn. 
luteranskiego, z ionq Zofjq z domu Czelli, zamieszk, 
w Równem (decyzja Wojewody Wolynskiego z 6 VII 
1931, Nr. 1514 BA / 31), 
3. Pokorny Józef, urodz. 16 VII! 1913 w Smi- 
chowie, obyw. czechoslowacki (decyzja Starosty pow. 
w Rzeszowie z 10 VI ] 93 I, L. 44/C/31/2), 
4. Suchy Józef, urodz. 24 II 1915 w w Smicho- 
wie, obyw. czechoslowacki (decyzja Starosty pow. 
w Rzeszowie z 10 VI J 931, L. 44/C/31/2), 
5. Grygorcewicz Aleksander, urodz. 1909 r. w 
Zablociu, pow. Lepelski Z. Witebska, zamieszk. w Grod- 
nie - do Rosji (decyzja Starosty pow. w Grodnie 
z 3 II 1931, BP. V. ]711), 
6. Galewski Jan vel Michal Matyka, lat 59,
		

/NDIGCZAS003511_1931_011_0006.djvu

			Str. 158. 


TARNOPOLSKI OZIENNIK WOJEWOOZKI POI. 217. 
r. 11. 


urodz. w Salibie w Rosji - do Rosji (decyzja Sta- 
rosty pow. w Gostynie z 30 I 193], 1J.'9'29), 
7. Zgorzelski Stanislaw, urodz. w Rosji, zamieszk. 
w Bialymstoku - do Rosji (decyzja Starosty w Bia- 
lymstoku z 21 V 193], IIN. 32.5), 
8. Lawrentjew Teodor, robotnik, urodz. ] 911 r. 
w pow. Luiskim w Rosji, zamieszk. w Grodnie - do 
Rosji (decyzja Starosty pow. w Grodnie z 1] V 193], 
V.32), 
9. Klimowa Aleksandra, urodz. w Rosji, zamieszk, 
w Grodnie - do Rosji (decyzja Starosty pow. w Grod- 
nie z 17 III 1931, L. 1I1í29'149), 
10. Szapiro Abram, fryzjer, 21 lat, urodz. w Rosji, 
zamieszk. w SiedIcach - do Rosji (decyzja Starosty 
pow. w SiedIcach z 20 I ] 931, L. 9071). 
] I. Filkówna Emilja, urodz. 30 VI 1908 w Mo- 
rawskiej Ostrawie, zamie'3zk. w Krakowie do Czecho- 
slowacji (decyzja Starostwa Grodzk. w Krakowie z 7 II 
1931, L-Cu. 19831), 
12. Suchotiuk Andrzej, urodz. 14 VIII 1893 
w Krawczyku w Rosji - do Czcchostowacji (decyzja 
Starostwa Grodzk. w Krakowie z dnia 26 I ]93], L. 
Cu. ]281), 
13. Bürchel Zerge, urodz. ]912 r. Horodkowicach 
w Rosji -- do Czechoslowacji (decyzja Staros
y Grodzk. 
w Krakowie z dn. ]3 II 1931, L. Cu. 189/3]), 
14 Klaczyn Borys, urodz. 15 IV ]907 w Smo- 
lensku w Rosji - do Czechoslowacji (decyzja Starosty 
Grodzk. w Krakowie z 5 ill ] 931, L. Cu. 302/3]), 
15 Chwastenko Anna urodz. 20 VII 19 i 1 w Pinczo- 
wie w Rosji, zamieszk. w Krakowie - do Czechoslo- 
wacji (decyzja Starosty Grodzk. w Krakowie z 1] III 
193], L. Cu. 325). 
]6. Merowiec Petro, flisak, urodz. 12 Vl 1908 
w Jablonita pow. Radauti na Bukowinie - do Rumunji, 
(decyzja Starosty pow. w Gorlicach z 3 I 1931, L. 
XI/ 148 ex ] 930), 
17. Rudoj Mojiesz, urodz. w 1908 r. w Zytomie- 
rzu - do Rosji (decyzja Wojewoc1y Lwowskiego z lipca 
193], L. BP. 149/obc31), 
18. Szapiro Abram, robotnik, urodz. 1908 w rze- 
komo w Wilnie, zamieszk. w Grodnie -- do Litwy 
(decyzja Starosty pow w Grodnie z 17 III ]93], Nr. 
I1I-29-] 72), 
19. Lawrentjew Teodor, robütnik, urodz. 191] r. 
w Bolszyju-Klobocicy, pow. Lurski w Rosji, zamieszk. 
we wsi KrynkJ, pow. Grodno - do Rosji (decyzja 
Starosty pow. w Grodnie z 11 V 1931, Nr. V-32), 
20. Prokopowicz Tomasz, urodz. ]9]], syn Jana 
i Agrypiny, uczen, zamieszk. w Wilnie - do Litwy 
(decyzja Wojewody Wilenskiego z 3 IV ]931, L. 
5267/N.), 
21. Sokolowski Augustyn, urodz. 1914, syn 
Augustyna i Magdaleny, uczen, zamieszk. w Wilnie 
- do Litwy (decyzja Wojewody Wileiiskiego z 3 IV 
1931, L. 5267/N/), 
22. Buwid Jan, urodz. 1906, syn Wladyslawa 
i Wiktorji, zamieszk. w Wilnie - do Litwy (decyzja 
Wojewody Wilenskiego z 20 IV 1931, L. 474/N), 


23. Czerwinski lzaj, urodz. 1871, syn Josiela 
i Rochy, mojz., zamieszk. w Wilnie - do Litwy 
(decyzja Wojewody Wilenskiego z 18 IV 1931 L. 
5125/N), 
24. Turkiewiczówna Stanislawa, urodz. 1907, 
córka Józefa i Józefy, zamieszk. w Wilnie - do Rosji 
(decyzja Wojewody Wilenskiego z 22 IV 193], L. 
642/III), 
25. Stankiewicz Kazimierz. urodz. 1905, syn 
Michala i Marji, rolnik, zamieszk. w Wilnie - do Litwy 
(decyzja Wojewody WileÚskiego z G V 1931, L. 
6238/N i), 
26. Skorupski Leon, urodz. 1894, syn Kazimie- 
rza i Aurelji, zamieszk. w Wilnie - do Litwy (decyzja 
Wojewody WileÚskiego z 5 V 1931, L. 7045/N), 
27. KoncJerz Józef, urodz. ] 907, syn Antoniego 
i Katarzyny, zamieszk. w Wilnie - do Litwy (decyzja 
Wojewody Wilenskiego z 5 V 1931, L. 7045/N), 
28. Gorczynska Antonina, urodz. 1856, córka 
Wawrzynca i Marjany, zamieszk. w Wilnie - do Lit- 
wy (decyzja Wojewody Wilenskiego z 1] V ]93], L. 
75] 6/N), . 
29. Wieliczko Wladyslaw, urodz. 1894, syn Sta- 
nislawa i Pauliny, zamieszk. w Wilnie - do Lotwy 
(decyzja Wojewody Wilenskiego z 15 V 1931, L. 
7666/N), 
30. Mozal Ignacy, urodz. 1899, syn Antoniego 
i Heleny, zamieszk. w Wilnie - do Litwy (decyzja 
Wojewody Wilenskiego z 15 V ]931, L. 7723/N), 
31. Klim Stanislaw, urodz. 1898, syn Ignacego 
i Elibiety, zamieszk. w Wilnie - do Litwy (decyzja 
Wojewody Wilenskiego z ]6 V 193], L. 7854/N), 
32. Klim Franciszek, urodz. 1883, syn Wincentego 
i Ewy, zamieszk. w Wilnie - do Litwy (decyzja Wo- 
jewody WileÚskiego z 16 V ]93], L. 7854 1 N), 
33. Oszmianowa Helena, corka Marji Rochowej, 
urodz. ]894 r. robotnica, zamieszk. w powiecie Wi- 
lensko-Trockim - do Litwy (decyzja Wojewody Wi- 
lenskiego z 28 IV ]93], L. 23]3/0), . 
34. Omitrenko Konstanty, robotnik, syn Jakowa 
i Oarji, urodz. 21 V 1891 w m. Pastrichowa-Ouchow- 
zczyna w Rosji - do Rumunji (decyzja Starosty 
pow. w Sniatynie z ] 1 lV 1931, Nr. III. 22. ]8), 
35. Koblitz Max, urodz. 1908 r. w Hamburgu 
(Niemcy) - do Czechoslowacji (decyzja Starosty pow. 
w Kosowie z 9 VI 1931. Nr. Ill. 22/21), 
36. Meisner Wilhelm, urodz. ]907 r. w Kamen 
(Niemcy) - do .czechoslowacji (decyzja Starosty pow. 
w Kosowie z 9 Vl 1931, Nr. III. 22/21), 
37. Werner Burza, urodz. 27 V 1914 w Karbaner 
(Niemcy), zamieszk. w Gdansku - do Niemiec (de- 
cyzja Starosty pow. w Stanislawowie z 7 lV ] 931 Nr. 
I1I/22/23), 
38 Gusza Konstanty, syn Jana i Marjany, urodz. 
3 V 1888 r. w Bondrarest w Rumunji - do Rumunji 
(decyzja Starosty pow. w Sniatynie z ]] IV ]93], Nr. 
II. 22/18), 
39. Koima lwan, roinik, syn Mikolaja i Katarzy- 
ny, urodz. 1912 r. w Barbaresti, pow. Stroiyniec
		

/NDIGCZAS003511_1931_011_0007.djvu

			Nr. ] I. 


TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWODZKl Poz. 217. 


Str. 159. 


w Rumunji - do Rumunji (decyzja Starosty pow. 
w Sniatynie z 9 V 1931. Nr. III. 22/24), 
40. Fuchs Jakób, krawiec, syn Schmila i Babci, 
urodz. 1910 r. w Boiany w Rumunji - do Rumunji 
(decyzja Starosty pow. w Sniatynie z 19 V 193]; Nr. 
III. 22/25), 
41. Melnyczuk Oonicela, zarobnica, córka Jana 
i Anny, urodz. ]4 V 1903 wWarzkowcach pow. Sto- 
roiyniec w, Rumunji, zamieszk. w Zaluczu - do Ru- 
munji (decyzja Starosty pow. Sniatynie z 6 VI 1931, 
Nr. HI. 22/28), 
42. Tresser fJ. Karkel Wolf, urodz. 6 VI 1908 
w Grigore Chica w Rumunji i tam zamieszk. - do 
Rumunji (decyzja Starosty pow. w Stanislawowie z '25 
VI 1931, Nr. 1II/22/48), 
43. Oomilosen lwan, robotnik, syn Marji, 22 lat, 
urodz. VI Rumunji - do Rumunji (decyzja .Starosty 
pow. W Kolom yji z rok u 1931, Nr. III. 22/23), 
44. Sawalenko Pawel, syn Aleksandra i Watwary, 
urodz. 26 IX ]898 w Orlowie w Rumunji - do Ru- 
munji (decyzja Nr. III. 22/43/31 z 1 VII ]931), 
, 45. Riger Robert, syn Romana i Róiy, uczen, 
lat 23, urodz. w Hamburgu - do Czechoslow:Jcji (de- 
cyzja Starostwa w Kolomyji z 30 Vl ]931, Nr. Ill. 
22/42/31 ), 
46. Schulz Wincenty, syn, Wincentego i Anny, 
robotnik, lat 30, urodz. w lpice, Czechoslowacja - do 
Czechoslowacji (decyzja jak pod 45), 
47. Burek Antoni, syn Józefa i Franciszki, lat 
31, urodz. w m. Kramulin, pow. Troscice, Czechoslo- 
wacja - do Czechoslowacji (decyzja Starosty pow. 
w Kolomyji z 6 Vl 1931, Nr. III. 22/47), 
48. Wolf Franciszek (Walisz) urodz. 30 Vl 1895 
Kralonym Dworze lub Pradze, zamieszk. w Kropiwni- 
ku pow. Kalusz - do Czechoslowacji (decyzja Sta- 
rosty pow. w Borszczowie z 23 IV 1930, L. 929/30), 
49. Lacheta Adolf, urodz. w : 900 r. w Jaroslawiu 
w Polsce (decyzja Starosty pow. Kosowie z 9 Vl ]931, 
Nr. Ill, 22/21), 
50. Pater Franciszek, syn Marcina, abso1w. szkoly 
hand!., urodz. w 1913 r. w Frenstadt C. S. - do Cze- 
choslowacji (decyzja Starosty pow. w Nadwórnej z 7 IV 
1931, Nr. 1II/22/26), 
51. Krasa Wadaw, syn Emila i Anny, slusarz, 
urodz. 1903 r. w Kostelec C. S. - do Czechoslowacji 
(decyzja Starosty pow. w Nadwórnej z 13 V ]931, 
Nr. III. 22/36), 
52. Zuch Jan, syn Jana i Marji, piekarz, urodz. 
1907 r. w. Salowicach C. S. - do Czechoslowacji (de- 
cyzja jak pod 51.), 
53. Likawec Jan, syn Jana i Zofji, górnik, urodz. 
1900 r. w Liptowsko- Teple C. S. - do Czeehoslowacji 
(decyzjø Starosty pow. w Nadwórnej z 20 V ]93], 
N r. IIJ/22/37), 
54. Koppe] Rudolf, syn Franciszka. i Joanny, hu- 
tnik, urodz. 1904 r. w Zablociu C. S. - do Czecho- 
slowacji (decyzja Starosty pow. w Nadwórnej z 29 V 
1931, N r. 1II/22/38), 
55. Kittner Alfons, syn Rudolfa i Franciszki, ele- . 


ktromonter, urodz. 1910 r. w PrusZüwie C. S. - do 
Czechoslowacji (decyzja jak pod 54), 
56. Pojer Ladislaw, syn Józefa i Anny, górnik, 
urodz.. 1899 r. w Hostiu C. S. - do Czechoslowacji 
(decyzja Starosty pow. w Nadwórnej z 3 VI 1931, 
N r. 1II/22/39). 
57. Valenta Karol, syn Piotra i Franciszki, ku- 
piec, urodz. 1898 r. w Prawe Hoderate C. S. - do 
Czechos!owacji (decyzja Starosty pow. w Nndwórnej 
z 3 VI ]931, Nr. II1/22/40), 
58. Jettmer Franciszek, syn Jana i Marji, mecha- 
nik, urodz. w 1906 w Verszowicach C. S. - do Cze- 
choslowacji (decyzja jak pod 57); 
59. Romaniuk Olena, córka Michala i Jewdo
hy, 
rolniczka, urodz. 1912 r. w Jasina C. S.- do Czecho- 
slowacji (decyzja Starosty pow. w Nadwórnej z 20 Vl 
1931, Nr. II1/22/42); 
60. Tomiszek Miroslaw, syn Franciszka i Kata- 
rzyny, urodz. ] 918 r. w Urdech C. S.-do Czechoslo- 
wacji (decyzja jak pod 59); 
61. Heiz!er Peter, syn Jana i Elzbiety, stolarz, 
urodz. 1905 r. w Marmarosz-do Czechoslowacji (de- 
, cyzja Starosty pow. w Nadwórnej z 23 Vl ]931 r., 
I Nr. II1-22/43). 
62. Strege! Bela, syn Rudolfa i Ewy, piekarz, 
urodz. 7 VIII 1897 w Budapeszcie-do Czechoslowacji 
(decyzja Starosty pow. w Skolem z 25 lV ]93] r., 
Nr. III. 22/58); 
63 Rosner Józef, syn Szaja i Katarzyny,.szewc, 
urodz. 5 XI ] 897 w Bi!ce Wielkiej C. S. - do Cze- 
choslowacji (decyzja Starosty pow. w Skolem z 30 lV 
1931, N r. III/22!60); 
64. Krall Antoni, syn Edwarda i Anny, pokry- 
wacz dachów, urodz. 19 XI ]888 w Pradze - do Cze- 
choslowacji (decyzja Starosty pow. w Skolem z 8 V 
1931, Nr. I1I/22/64); 
65. Marysko Antoni, syn Alojzego i Anny, mu- 
rarz, urodz. ]6 IX 1881 w Pradze-do Czechoslowacji 
(decyzja jak pod 64); 
66. Koblitz Maksymiljan, syn Augusta i Fryde- 
ryki, monter lotniczy, urodz. ]6 Vl ]908 r. w Ham- 
burgu - do Czechoslowacji (decyzja Starosty pow. w 
Skolem z 193] r., Nr. III. 22/65); 
67. Meisener Wilhelm, syn Wilhelma i Anny, 
kamieniarz, urodz. 28 XII 1907 w Komar C. S. - do 
Czechoslowacji (decyzja jak pod 66); 
68. ZaUonkal W ojciech, syn Józefa i Genowefy, 
kowal, urodz. 24 IX 1910 w Czekin C. S. - do Cze- 
choslowacji (decyzja Starosty pow. w Skolem z 193] r., 
Nr. III. 22/6); 
69. Brawenec Józef, syn Franciszka i Marji, sto- 
larz, urodz. 29 VIII 1905 w Czekin C. S. - do Cze- 
choslowacji (decyzja jak. pod 68); 
70. Lajosz Michal, daty urudz. nieznane, obywa- 
tel rumunskl - do Czechoslowacji (decyzja Starosty 
pow. Skolem z 1931 r., Nr. III. ]8/14); 
71. Bondarczuk Aleksander, urodz. 1894 r. w m. 
Niechworost, syn Jewstafji i Ewdokji, z zawodu ksi
dz 
prawoslawny, obywateI Z. S. S. R, zamieszk. we wsi
		

/NDIGCZAS003511_1931_011_0008.djvu

			Str. 160 


TARNOPOLSKl OZIENNlK WOJEWÓDZKI Poz.217-219. 


Nr. 11. 


Kosyniowie, Rej. JuraÚskiego (decyzja Wojewody Wo- 
lynskiego z 7 VIII 1931 r., Nr. 14]3/Ba/7/31); 
72. Chrul Milon, syn Mikolaja i Jewdochy, urodz. 
w 1914 r. w Kratuli Malej, gub. PoHawskiej i tam 
przynalezny, zamieszk. w gminie Lubianki Nizsze, pow. 
Zbaraz (decyzja Wojewody Tarnopolskiego z dn. 5 lX 
] 93] r., L. BB. 2784/31); 
73. Czorny Leon, syn Hirsza i Hany, uroåz. 
w 1902 r. i zamieszk. w Nowogródku, obywatel 
argentyÚski (decyzja Wojewody Nowogródzkiego z dn. 
27 VIII 1931, Nr. BP. 1/l48ï); 
74. Grekow Aleksander, urodz. w 1908 r. w m. 
Józowie (ZSRR), syn Jana i Marji, wyzn. prawosL, 
zamieszk. chwilowo w Tuczynie pow. ròwienskiego 
(decyzja Wojewody WolyÚskiego z 5 IX 1931 r., 
Nr. 985/AB/6/31); 
75. Hutorny Pawd, Iat 41, syn Rornaua i Apo- 
lonji, obyw. sowiecki, urodz. i przynalezny w Sterynce 
ad Berdyczów (ZSRR), przebywajqcy chwilowo w Sa- 
noku (decyzja StaroslY pow. w Sanoku z dn. 29 VII 
1931, L. I11/2/a/l53/31). 
Powyisze podaje si
 do wiadomosci celem wy- 
siedlenia wymienionych osób z granic Panstwa w razie 
ujawnienia ich pobytu na terenie Województwa Tarno- 
polski ego. 


218 
Ogloszenie 
o uchyleniu decyzji, dotyczqcej wydalenia cudzoziemca 
z granic Rzeczypospolitej. (L. B. 5454/30). 
Ogloszona w Tarnopolskim Ozienniku Woje- 
wódzkim Nr. 17 z dnia 1 grudnia 1930 r. pod poz. 
362, punkt 4 (strona 251) decyzja Wojewody Poleskiego 
z dnia 20 pazdziernika 1930 r. Nr. lV. B. P. lc 22, 
dotyczqca wydalenia z Polski Bazylego Stefanowicza, 
zostala zarzqdzeniem Wojewody Poleskiego z dn. 18 
sierpnia 1931 r., Nr. B. A. 1. uchylona. 


219 
Ogloszenie 
Wojewody Tarnopolskiego z dnia 23 wrzesnia 1931 r., 
L. PS. ] 769/31, dotyczqce przestrogi przed osobami 
wyludzajqcemi wsparcia. 
Nast
pujqce osoby, czujqC wstr
t do pracy wló- 
cZ1:\ si
 po kraju, wyludzajqc wsparcia na rachunek 
gminy obowiqzanej do opieki: 
a) z WojewOdzlwa Jarnopolskiego: 
1) Jan Posluszny, lat 37, syn Wojciecha i Agnieszki 
z gminy Kadlubiska pow. Brody; 
2) Naftali Elo Malkes, syn Scheindli i Efroima 
Schustera, urodz. w r. 1895 w Buczaczu, czeladnik 
piekarski; 
3) Kaminski Wladyslaw, lat 43, syn Antoniego, 
rolnik z gminy PUiniki, pow. Buczacz; 


4) Sommerstein Aron Osias, syn Peisacha. urodz. 
w 1887 r., z Potoka Zlotego, pow. Buczacz; 
5) Osiecki Kazimierz z gminy Skalat, pow. Skalat; 
. 6) Czapla Józef, syn Jana i Anastazji, lat 30, 
z gminy Zagórz, pow. Zborów; 
7) Derech Cyryl, syn Marji, lat 23, z gminy Ma- 
najòw, pow. Zborów; 
8) Stanislaw Uszyj, ur. 1906 r. w Grzymalowie, 
I pow. Skalat; 
9) Bazyli Matwijów, ur. 1892 r. w Nowosiól- 
kach, pow. Kamionka strum.; 
b) z WojewOdztwa Sianislawowskiego: 
]0) 19nacy Huber, syn Jakóba i Zofji, urodz. 1892 
r. w Obertynie, pow. Horodenka; 
11) Tauba Gittel (Gusta) Würzberger, urodz. w r. 
1905 w Stanislawowie, còrka I1jasza i Chaji, z zawodu 
krawczyni, poszukujqca rzekomo pracy; 
]2) Jan Tepper, urodz. 1896 r. w Chyrowie, syn 
Andrzeja i Anastazji, z zawodu malarz pokojowy; 
]3) Jan Walerjan Pokojowski, ]at 22, z zawodu 
czeladnik masarski, przyna]ezny do Stanislawowa, pe-- 
szukujqcy rzekomo pracy; 
14) Stanislaw Filipczuk, syn Karola i Kazimiery 
Bieleckiej, urodz. w r. 1910 w Stanislawowie i za- 
mieszkaly w tej gminie, przy ul. Ugodowej 28; 
15) Franciszek Gacyszyn, urodz. i zamieszkaly 
w Slobódce ad Tlumacz; 
C) z WojewOdzlWa Lwowskiego: 
16) Józef LoziÚski, lat 19, S. nieslubny z gminy 
Wielkie Oczy, pow. Jaworów; 
17) Natan Oawid Engländer; Uf. w Krakowie, s. 
Chany, zam. w Rzeszowie, w r. ]904; 
18) Edmund Solczak, s. Antoniego I Zofji, ur. 
w Orohobyczu, czeJadnik piekarski.'; 
19) Omytro Artym, s. Mateusza i Teofili, przyn. 
do gminy Ostrów, pow. Bóbrka; . 
20) Teresa Motyka, zona Wojciecha, z 10-cio 
letni q córk q Katarzynq, pochodzqca z Tarnawy, pow. 
Wadowice, przyn. do gm. Pilchów, pow. Tarnobrzeg; 
21) Klemens Macko, syn Zuzanny, ur. 1904 r. 
w Ostrowie, pow. Orohobycz; 
22) Wojciech Burz, syn Kazimierza i Anny, ur. 
] 906 r. w Ameryce, zam. w gminie Boguchwala, pow. 
Rzeszów; 
23) Raduch Stef
n. syn Mikolaja i Katarzyny, lat 
]6, z ZóHanic, pow. Zólkiew; 
24) Lipa (Leopold) Brene, ur.'w 1887 r., s. Jo- 
nasza i Feigi, rzekomo z Orohobycza; . 
25) Stefan Maryczko, syn Jana i Army, urodz. 
1901 r. w Woli michowej, pow. Lesko; ., 
26) Anna Król, c. Wawrzynca i Katarzyny, ur. 
w Samborze .1894 r.; 
27) Franciszek Sólkowski, s. Piotra i Franciszki, 
ur. w 1898 r. w Lubli, pow. Strzyiów; 
28) Madej Paslawki, syn Jana i Jewki, ur. 1Ì
94 
r. w Modryczu, pow. Orohobycz;
		

/NDIGCZAS003511_1931_011_0009.djvu

			Nr. 11. 


TARNOPOLSKI OZIENNIK WOJEWÓOZK[ Poz. 219. 


5tr. 161. 


2,9) Marja Szyszkiewicz, lat 45, z gm. ZóHance, 
pow. Zólkiew; 
. 30) Bronia Binder, lat 33, z gm. ZóHance, pow. 
Zólkiew; 
3]) Józef Krupa, syn Wasyla i Katarzyny, lat 32, 
ur. w Balicach, pow. Mosciska; 
32) Józef Truszczak, syn Michala i Katarzyny, 
lat 44, z Balic, pow. Mosciska; 
33) Antoni Wojciechowski, syn Stanislawa i Ka- 
roliny, ur. dnia 14/6 ]900 r. w Mosciskach; 
34) Jan Bielecki, syn Romana i Józefy, ze Scho- 
dnicy, pow. Orohobycz; 
35) Abraham Sambol, z gminy Jawotów, pow. 
Jaworów; 
d) z Wojew6dztwa Krakowskiego: 
36) Józef Lenardczuk, syn Teodora i Marji, przy- 
nulezny do gminy Poidzinierz; 
37) Marja Janusówna, ur. w r. 1905 w Borku Fa- 
l
ckim, córka Wojciecha, przynaleina . do gminy Gra- 
bia, tut. powiatu; 
38) Jan Kot, syn Jana i Anny, ur. w 1893 r. 
w Krukianicach, pow. Mosciska; 
39) Andrzej Lipinski, ur. i przynalezny do gmi- 
Witkowice, pow. Kraków; 
40) Madejska Zofja, r. Marja, w towarzystwie Ma- 
dejskiego Jana Stanislawa 2-ga im., urodzonego w Gor- 
licach w ] 89 I r., przynaleinego do Gorlic, podróiuje 
stale pod pozorem poszukiwania pracy i wyludzajqce- 
go doraine wsparcia, wlóczy si
 rzekomo jego iona 
Marja (uiywajqca takie im. Zofja) z Czelusniaków Ma- 
dejska, ur. dnia 1]/V 1901 r. w Bardyjowie, w Cze- 
choslowacji; 
41) Florjan Szypulski, ur. w r. 1880, syn Macieja 
i Anny, przynaleiny do gminy Ropie; 
42) Adolf Paprocki, syn Jana i KaroIiny, urodz.' 
w 1910 r. w Krakowie, reI. rzym.-kat, stanu wolnego, 
bez zawodu, zamieszkaly w Krakuwie; 
43) Antoni Wqsik, ur. w ]904 r., syn Józefa i Ma- 
rji, tokarz maszynowy, z gminy Gliniak Marjampolski, 
pow. GorIice; 
e) z Wojew6dztwa Poleskiego: 
44) Olga Ourkowa z gminy Berezowo, wies Wojt- 
kiewicze, pow. Stolin; 
45) Jaszczukówna Marja, córka Nikity, ]at 19, ze 
wsi Korczyce male, gmina Nowosiólki, pow. Kobryn; 
46) Szeszko Józef, syn Mikola i Konstancji, z m. 
Brzescia nad Bugiem; . 
47) Mantycka Katarzyna, córJea Jana i Marja.nny, 
1at 36 i Kué Józef, ur. w 1889 r., syn Marcina i Ma- 
rjanny, z gminy Borko - Giczyckiej, pow. Koszów 
polski; 
,) z Wojew6dztwa Kieleckiego: 
48) Szcz
sniak Stefan, z NN. Marjanny, ur. ]9/X 
1906 r., mieszkaniec wsi Cieehostowice, gm. Szydlo- 
wiee, pow. Konecki; 
49) Zdrath Leon, s, Wawrzynca i Petroneli, ur. 
1909 r., mieszk. wsi Zarzecze, gm. Pilieas, pow. Olkulski; 


50) Szczerba Franciszek, s. Franciszka i Katarzy- 
ny, UL 1910 r., przynaleiny do Pilica, pow. Oku1ski; 
51) Guzik Stanislaw, lat 23, s. Wojciecha i Agnie- 
szki, w 1927 i 1928 r. przebkwal chwilowo w Bolesci- 
cach, gm. S
dziszów, pow. J
drzejowski; 
52) Klimczakowa Anna, córka W ojciecha i Józefy, 
lat 28, mieszkanka Kolonji Zielenie, gm. B
oków, pow. 
Nieszawski, podaje Magistrat Miasta Zawiercia; 
53) Rokoszka Stefan, syn Mateusza i Agnieszki, 
sprzedal posiadany w tej miejscowosci majqtek, go- 
t9wk
 roztrwonH, zon
 i dzieci porzucH i wlóczy si
, 
przynaleiny do pow. Radomskiego; 
54) Burda Wincenty, s. Jacentego i Katarzyny, 
ur. dn. 30ílX ]895 r. w Radomiu, gm. Gróna, zapisa- 
ny do ksiqg ludnosci stalej w gminie lwanowicie, pow. 
Miechowski; . 
55) Wójcik Jan, lat 15, syn Marjanny, mieszka- 
niec wsi Janina, gm. Szczytniki, pow. Stopnicki; 
56) Wi
ckowska Wladyslawa, lat ]7, córka Woj- 
ciecha i Wiktorji, przynalezna do Magistratu m. Kielc; 
g) z Wojew6dztwa Udzkiego: 
57) Nocen Wladyslaw, lat 19, syn Michala i Ma- 
rjanny, rzekomo zamieszkaly w Warszawie przy uliey 
Ozikiej Nr. 62, wlóczy si
 po kraju i celem wyludze- 
nia zapomóg przedstawia róine falszywe dokumenty - 
w razie uj
cia wyiej wymienionego uprasza si
 0 po- 
ciqgni
cie go do odpowiedzialnosci karnej; 
58) Matwicjczyk Józef, syn NN. i Justyny, ur. 
2/VI 1895, ubrany w mundor marynarski, jeidzi po 
ealej Polsce i jak wynika z przedstawionych przezeñ 
dokumentów, otrzymal w calym szeregu miejscowosci 
zapomogi na podrói, przenosi si
 z jeonej miejsco- 
wosci do drugiej, naleiy ho uwaiaé za wlócz
g
; 
59) Zato1Í. Ksawery, syri Piotra i Marjanny, roezn. 
1883, - hutn!k; 
60) Zaton Mieczyslaw, syn Ksawerepo i BronisJa- 
wy, roczn. 1909, hutnik; 
61) Bielecki Wladyslaw, syn Jana i Ludwiki, ur. 
w 1882 r., przynaleiny do gm. Wkgiehów, pow. La- 
skiego, mieszkal bardzo krótki czas w tasku przy ul. 
Prez. Narutowicza Nr. 2 bez meldowania si
 w biurze 
meldunkowym ; 
62) Ireneusz Falomon, syn Cezarego i Stefanji, 
ur. w 1902 r. w todzi; 
63) Helena Wisniewska, córka Michala i Józefy. 
ur. 1904 r., pochudzqca z osady Brudzew, gm. Bru- 
dzew, pow. Kolski; 
64) Kazimierz Zwierzchowski, syn Franciszka 
i Eleonory, ur. w ]912 r. w todzi; 
65) Stanislaw Piskorski, syn Józefa i Teodory, 
pochodzqcy z osady Brudzew, gminy Brudzew, pow. 
Kolski; 
66) Wladyslaw Bielecki, syn Jana i Ludwiki, ur. 
w 1882 r., mieszkaniec m. tasku; 
67) Wiktor Górski, syn Józefa, mieszkaniee m. 
Rudy Panjqnickiej, pow. tódzki; 
h) z Wojew6dztwa Lubelskiego: 
68) Bronislaw Rutke z gminy Kalisz, pow. Kalisz;
		

/NDIGCZAS003511_1931_011_0010.djvu

			S'T. ] 62. 


TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWOOZKI POi. 219-222 


Nr. 11. 


69) Bojanek Stanislaw, syn Józefa i Ludwiki, ur. 
w 1887 r. wsi Kamienowola, pow. Lubartowski; 
i) z Wojewádztwa WoIJñskíego: 
71) t.upisz Aleksander, mieszk. wsi Jurydyka No- 
wostaw, gm. Klewanskiej, pow. Rówienski; 
72) Opakowa Marja, otrzymujqca staI q zapomo- 
g
 w Magistracie m. Równego; 
73) Gradowski Mikolaj, syn Andrzeja i Karoliny, 
.ur. w 1902 r. we wsi Jankowce, gm. Bereice, pow. 
Lubomelski; 
74) Jakimczuk Piotr, mieszkaniec wsi Milostowa, 
gm. Diatkiewicze, pow. Rówienskiego, syn Jakóba i Jo- 
fimji; 
75) Kraznowska Wieslawa-Roma, przybrana nie- 
slubna iona w/w K. Jakimczuka Piatta, wlóczq si.
 ra- 
zem wyludzajqc zapomogi; 
76) Wierzbicki Piotr, mieszk. wsi Chiniówka, gm. 
Nowomalin, pow. ,ldolbunów ; 
77) . Miller Józef, syn 19nacego i Franciszld, ur. 
1881 r., przyn. do gm. Ostrów, pow. Szczelno; 
k) z Wojewádztwa Nowogr6dzkiego: 
78) Szumejko Juljana, córka Anny, ze wsi Krety 
- brzeg gminy Horodnej, pow. Nieswiez; 
79) Jan Klukiewicz ze wsi Jaczance, gm. Zyrmier- 
skiej, pow. Lida; 
80) Romanczuk Pawel, syn Aleksandra, z gmlOY 
Klecho, pow. Nieswiei; 
I) z Wojewádztwa Poznañskiego: 
8]) Zydor Szymon, ur. w 1871 r. w B
dziszynie, 
z gminy Sulmierzyce; 
82) Janicki Józef, syn Tomasza i Elzbiety, urodz. 
w 1903 r., z Odolanowa; 
83) Str
kowski Wiktor, ur. w 1895 r. w Czernie- 
jewie, zamieszkaJy w Wronkach, pow. Szamotuly; 


m) z WoJew6dztwa Wileñskiego: 
84) Ginowicz Wladyslaw, mieszkaniec wsi Ku- 
liszki, gm. Wirnlanskiej, pow. WiteÜsko- Trockiego, ur. 
w r. 1904, syn Wiktora i Antoniny; 
85) Motyiewska Jadwiga, ur. w 1895 r., córka 
Franciszka i Marji, - pow. Swi
cialÍskiego; 
86) Krijacki Antoni, syn Józefa i Józefy, urodz. 
w 1855 r., pow. Swi
cianski; 
87) Mackielówna Marjanna, córka Jana i Anny, 
1at 20, mieszkanka wsi Kowale, gmina Soly, powiat 
Oszmianski. 
Ostrzega si
 przed udzielaniem jakichkolwiek 
wsparé wymienionym osobnikom na rachunek gminy 
zobowiqzanej do opieki, gdyi wsparcia nie b
dq zwra- 
cane przez gmin
. 


220 
Ogloszenia 


a uniewaznieniu piecz
ci urz
dowych. 
(L. AA. 3583 i BB. 3]59/31). 
1) W dniu 16 kwietnia 1931 r. zgin
la z kance- 
larji gminy Kursztrn. powiatu gniewskiego okrqgla 
kauczukowa piecz
é tej gminy z napisem "Solectwo 
Kursztyn powiat gniewski". 
2) Onia 26 VII 1931 r. z prywatnego mieszkania 
wójta gminy Marciñkañce. powiatu Grodzienskiego 
skradziona zostala piecz
é okrqgla kauczukowa z her- 
bem powiatu i napisem: "Urzqd gminy Marcinkance 
pow. Grodzienskiego". 
Piecz
ci te zostaly uniewaznion
. 


221 


KOMUNIKAT. 
Okn;gowy Urzqd Ziemski w Tarnopolu na zasadzie art. 65 
rolnej (poz. 1 Oz. Ust. za ] 926 rok) 


reformy 


ust. z dnia 28/XII ] 925 r. 0 wykonaniu 


ZEZWOLIt. 
w miesiqcu sierpniu 1931 na parcelacj
 dóbr prywatnych i gruntów erekcjonalnych: 


Obszilr w ha 
przeznaczùny 
óo parc. 
2'3 
60'0 
102'7 


Termin 
ukoñczenia 
parcel. 
31. XlI. ] 93] 
31. XII. ] 932 
31. XII. ] 932 


L p. Nazwa powiatu 


Nazwa objektu 


IMI!; i NAZWISKO WLASC:CIELA 


1. Skalat Chmieliska 
2. Zaleszczyki Uscieczko 
3. Zbarai Koszlaki 


Salomea Hausner 
Jadwiga Swierzawska 
Tadeusz Malecki 


222 


KOMUNIKAT. 


Na zasadzie art. 10 ustawy z dnía 11 sierpnia 1923 r. 0 organizacji Urz
dów Ziemskich (poz. 706 
Dz. Ustaw) oraz punk
u 3 art. 65, punktu ]-4 art. 50 i 71 ustawy z dnia 28 grudnia ]925 r. a wykonaniu 
reformy rolnej (paz. 1 Oz. Ust. za 1926 r.) Prezes Okr
gowego Urz
du Ziemskiego w Tarnopolu 
ZATWIERDZIt. 
w miesiqcu sierpniu 1931 projekty dotyczqce parcelacji dóbr prywatnych i 


L p. Nazwa powiatu 


Nazwa objektu 


IMI
 i NAZWISKO Wf-ASCICIELA 
Spadkobiercy sp. Marji Radziejowskiej 


gruntów erekcjonalnych: 
Rozparce- lIosé utworzonych dziaiek 
lowany sarno- dodatko- spe- 
obszar w ha. dzielnych wych cjalnych 
25.0 
 na LOPP. 1 


1. Brody 


Oitkowce
		

/NDIGCZAS003511_1931_011_0011.djvu

			Nr. 11. TARNOPOLSKl DZIENNIK WOJEWÓOZKI POl. 222-224. Str. 163. 
2. Brzezany Litiatyn Karol Wojciechowski 5'8 1 
3. Buczacz Porchowa Gr. Kat. Probostwo 12'9 18 
4. Kopyczynce Zacisze Helena Kulikowska 23'7 29 
5. Przemyslany Solowa Alfred Potocki 0'1 
6. Pottew Or. Zygmunt Gerstman ]5'2 63 
7. " CiemierzyÚce Rzym. Kat. Arcybiskupstwo Lwowskie 1.8 
8. Tarnopol Baworów Gr. Kat. Probostwo 2'9 1 
9. " Oenysów Janina Zawistowska ]8'7 12 
10. Zaleszczyki Uhrynkowce Oswald Kimelman 53'1 44 
11. Zbarai 4 Oobromirka Gr. Kat. Probostwo 3'4 3 
12. Zborów Batków lzydor Zielinski 6'0 4 
13. " Perepelni!d Kzzimierz Wolski ]3'7 21 
14. Zloczów Krasne Helena Russocka 128'7 30 40 


223 
Poszukiwanie osób. 
L. AA. 4458/31 iPS. 3463/31). 
1) Mikolaj Rulew, syn Aleksandra i Katarzyny, 
urodzony w roku 1902 w Oszmianie, handlarz obraza- 
mi i ksiqikami do naboze1Ístwa, wydalH si
 w miesiqcu 
Olarcu 1931 r. ze wsi Roslarki gminy Lida w niewia- 
domym kierunku. 
Rysopis: Wzrost sredni, szatyn, broda i Wqsy 
golone, oczy niebieskie, twarz owalna, nos mierny 
i szpiczasty. 
o dodatnim wyniku zawiadomié naleiy Starostwo 
powiatowe w Lidzie. 
2) Starostwo nieswieskie L. 1884/1V poszukuje 
umyslowo chorego Mieczyslawa Rymaszewskiego, po- 
chodzqcego z gminy Zaostrowieckiej. 
Rysopis: Wzrost sredni, oczy niebieskie, usta 
mierne, wlosy blond, nos proporcjonalny, twarz owalna, 
szczególne objawy: czasami niszczy na sobie ubranie 
i prowadzi rQzmow
 przewainie 0 pieniqdzach i Ame- 
ryce. 
3) Urzqd Wojewódzki Wolynski pismem z 30 
czerwca 193], L. 2655/P. O. zawiadamia, ie dnia 30 
kwietnia b. r. zostala w powiecie Równo przytrzymana 
chora umyslowo dziewczyna, niewiadomego pochodze- 
nia, bez okreslonego miejsca zamieszkania. 
Rysopis zatrzymanej: wzrost niski, blondynka, 
oczy przymruione, sutoluwata, ubrana w sukienk<: ko- 
loru niebieskiego z malemi wzorami, na glowie chu- 
steczka koloru czarnego, twierdzi, ie nazywa si
 Janina, 
ma dwóch braci Jasia i Staska, mówi bez sensu w j
- 
zyku polskim, zdradza matolkowosé i niedorozwój 
umyslowy. 
Urzqd Wojewódzki proS1 0 .zarzqdzenie poszuki- 
wan celem stwierdzenia miejsca pochodzenia i przyna- 
leinosci umyslowo-chorej, wzgl
dnie jej rodziny, a to 
celem ustalenia gminy obowiqzanej do trwalej opieki 
i zawiadomienie 0 wyniku dodatnim Urz
du Woje- 
wódzkiego w tucku. 
4) Urzqd Wojewódzki w Bialymstoku pismem z dnia 
9 wrzesnia 1931 Nr. P. O. III-I0-16 zawiadamia, ie 
Stefan Spólny, mieszkaniec wsi Oobrowola, gm. Swi- 
stolocz, lat 32, przed 2 miesiqcami wyjechal ze wsi 
Oobrowola, jakoby w poszukiwaniu pracy w kierunku 
niewiadomym pozostawiaj'lc ion
 Marj
 z 3-giem nie- 


letnich dzieci, bez wszelkiej opieki i srodków do iycia 
i prosi 0 zarzqdzenie poszukiwan wyiej wymienionego 
na terenie R. P. i w razie odnalezienia zakomuniko- 
wania dokladnego adresu. 
Rysopis Spólnego Stefana nast<:pujqcy: Wzrost 
sredni, oczy niebieskie, twarz okrqgla, golona, ospo- 
Iwata, brwi c. blond, nos proporcjonalny, usta mieme, 
I znaków szczególnych niema. 
I 
i 0 dodatnim wyniku poszukiwan naleiy zawia- 
i domié Urzqd Wojewódzki w Bialymstoku. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 


224 
WYKAZ 


panujqcych zarailiwych chorób zwierz
cych 
w dniu 1 wrzesnia ]931 r. 
1. Wqglik: 
Pow. Kopyczynce: Howilów w., Chorostków, 
" Podhajce: Zahajce, 
" Tarnopol: Kozówka, Romanówka, tadyczyn, Za- 
grobela, 
" Zloczów: Oiydów. 
2. S z e I est n i c a : 
POWt Podhajce: Horoianka. 
3. Nos a c i z n a : 
Pow. Zbarai: Berezowica m., Lisieczynce. 
4. 0 t r <: t k 0 n i i b Y d I a r 0 gat ego : 
Pow. Borszczów: Borszczów, Wolkowce. 
5. Z a r a z a i porn ó r s win: 
Pow. Radziechów: Knetyn, Suszno, Witków nowy. 
6. W s c i e k I i z n a : 
Pow. Borszczów: Boryszkowce, 
" Buczacz: Barysz, 
" Kamionka: Derewlany, Kamionka, Sokolów, 
" Skalat: tuka mala, 
" Zbarai: Sieniahówka, 
Zborów: Zborow. 
7. Cholera drobiu: 
Pow. Podhajce: Hajworonka. 
8. R ó i yea s win: 
Pow. Borszczów: Zielince, 
" Brody: Wysocko, Gaje Starobrodzkie, 
" Brzeiany: Mieczyszczów, 
" Przemyslany: Korzelice,
		

/NDIGCZAS003511_1931_011_0012.djvu

			Str. ] 64. 


T ARNOPOLSKI OZlENNIK WOJEWODZKI Poz. 224-225. 


Nr. ] 1. 


Pow. Buczacz:' Porchowa, Olesza, 
" Kamionka: Sielec-Bienków 
" Radziechów: Oplucko, 
" Tarnopol: Czernielów m., Krasówka, 
" Trembowla: Loszniów, Skomorosze, Siobótka 


janowska, 
Pow. Zbarai: Prosowce, 
" Zborów: Zagórze, 
" Zloczów: Remizowce, Folwarki, Krasne, Lackie 
male. 


225 


WYKAZ 
zachorowan i zgonów na choroby zakaine na terenie Województwa Tarnopolskiego za czas 
od 16 sierpnia 1931 r. do 12 wrzesnia 1931 r. 


Tydzien Nr. 34 Tydzien Nr. 35 I Tydzien Nr. 36 Tydzien Nr. 37 
CHOROBY od 16 do 22 VIII. od 23 do 29 VIII. od 30 VIII. do 51X. od 6 do ] 2 IX. 
ZAKAZNE ]93] ]931 1931 1931 
zachor. I zgonów zachor. i zgonów zachor. I zgonów zachor. I zgonów 
I i - I I 
dur brzuszny - I - 7 I - 7 - - - 
dur p!amisty I I 
- I - - I - - - - - 
i I 
I 
I i 
czerwonka 3 I - - 1 7 2 1 - 
plonica 12 I 1 18 2 16 6 10 ] 
I 
blonica 8 I 1 5 1 ]6 - 11 - 
nagminne zapalenie opon - I - - - - - - - 
m ózgowych - rdzeniowych 
I 
odra I 21 I - - I - 1 - 8 1 
I I 
i i 
I 
róia 2 I - 5 - 2 - - I - 
i 
! I 
ksztusiec .... I ] 5 17 4 1 1 
.) I - 
-- I 
I . 
zakaienie pologowe - I - - -- 2 1 - - 
, 
I i 
I 
gruilica 9 i 6 5 2 11 ]0 9 4 
I i 
jaglica 5 I 6 I 6 I 8 
- - - - 
w'lglik - I - - - - - - - 
I 
pokqsanie przez zwierz
ta --I 
6 I 6 3 4 
chore I - - - 
-- I . 
zatrucie grzybami -=--1 - - - - - - 3 
./ I 
zapalenie pluc - I - - - - - - 1 
inne niewymienione I i 
- I - - - - - - - 
I 
i I 
odkaiono mieszkan ]3 7 18 13
		

/NDIGCZAS003511_1931_011_0013.djvu

			Nr. 11. 


TARNOPOLSKl DZIENNIK WOJEWÓDZKI Poz. 226-227. 


Str. 165. 


226 
Komunikat pocztowy. 


'" 
Wlagencji pocztowej Kutkorz pow. ZJoczów za- 
prowadzono sluzb
 telefoniczn'l i telegraficzn'l w ognr- 
niczonych godzinach dziennych. 


227 
RU[
 
IUi
OWY na O
Uafle Woiew. Tarnopol
kiego. 


A) W ADMINISTRAcn OGÓLNEJ: 
P. Minister Spraw Wewnetrznrch 
z ami a now a I Starost
 powiatowego skalackiego 
w Vl st. sL Feliksa Tarnogórskiego - Starost'l powia- 
towym stopnickim w Busku (w Województwie Kielec- 
kiem) w dotychczasowym stopniu sluzbowym; 
p r zen i ó sIze wzgl
dów sluzbowych prowizo- 
rycznego Referenda1"la w VII st. sl. Romana Bulicza 
z Urz
du Wojewódzkiego tarnopolskiego do Starostwa 
powiatowego skalackiego i powierzyl mu kierownictwo 
tego Starostwa: 
p r zen i ó s I lnspektora farmaceutycznego w VI 
st. sL w Urz
dzie Wojewódzldm tarnopolskim Wadawa 
Bar'lcza na mocy uchwaly Rady Ministrów w stan 
nieczynny. 


P. Minister Rob6t Publicznrch 
p r zen i ó sIze wzgl
dów sluzbowych prowizo- 
rycznego referendarza w VIII st. s1. inz. Mikolaja Jary- 
mowicza z Urz
du Wojewódzkiego (Dyr. Rob. Publ.) 
w Tarnopolu do Urz
du Wojewódzkiego (Dyr. Rob. 
Publ.) w Bialymstoku. 
Wojewoda Tarnopolski 
p r zen i ó sIze wzgl
dów sluzbowych asesora 
w VJII st. sL Adama Rinke'go ze Starostwa powiato- 
wego brzezanskiego do Urz
du Wojewódzkiego tarno- 
polskiego; 
rozwiqzal z dniem 30 wrzesnia ]931 r. sto- 
sunek sluzbowy z kontraktowym kierownikiem Referatu 
spraw inwalidów wojennych w VII gr. upos. przy Sta- 
rostwie powiatowem tarnopolskiem Janem Januszewi- 
czem; prowizorycznym komisarzem ochrony lasów 
w VIII st. sL obwodu lV w Kamionce StrumiJowej ini. 
Zygmuntem Pohlem; kontraktowym referentem odbu- 
dowy w X gr. upos. w Starostwie powiatowem bu- 
czackiem Wladyslawem DoroszyÚskim; kontraktowym 
referentem odbudowy w X gr. upos. w Starostwie po- 
wiatowem kopyczynieckiem Adamem Niemczykiem; 
kontraktowym lekarzem weterynaryjnym ochrony kor- 
donu granicznego w X gr. upos. z siedzibq w Mielnicy 
powiatu borszczowskiego Emilem Zulakiem; kontrakto- 
wym pracownikiem w X gr. upos. w Urz
dzie Woje- 
wódzkim tarnopolskim (Dyr. Rob. Publ.) Wlodzimierzem 
Morgajewskim; kontraktowym sanitarjuszem weteryná- 
ryjnym w XI gr. upos. w Skalacie Józefem Ilnickim 
i pr9wizorycznym kancelist'l w XII st. sl. w Powiato- 


wym Zarz'ldzie Drogowym w Zaleszczykach Helen,! 
Kozaczkiewiczow'l ; 
r 0 z wi 'I z a I . z dniem 30 IX ]931 r. stosunek 
sluzbowy z kontraktowym referentem odbudowy w VII 
gr. upos. w Starostwie powiatowem brzeiatískiem Ka- 
zimierzem Wiszniewskim i na podstawie nowej umowy 
przyjql go z dniem ] X ] 93] r. do dalszej sluzby 
w temze Starostwie w dotychczasowym charakterze. 
za wynagrodzeniem wedle VIII gr. upos.; 
r 0 z w i q Z 3 I z dniem 30 lX ]931 r. stosunek 
sluzbowy z kontraktowym referentem odbudowy w VIIl 
gr. upos. w Starostwie powiatowem kamioneckim WI a- 
dyslawem Burdowiczem i n3 podstawie nowej umowy 
przyjql go z dniem 1 X 1931 r. do dalszej sluzby 
w Starostwie powiatowem tarnopolskiem w dotychcza- 
sowym charakterze, za wynagrodzeniem wedle IX gr_ 
upo:;. ; 
p r z y j q f Kjementyn
 Zofj
 Ryllmanówn
 do 
sluzby w Urz
dzie Wojewódzkim tamopolskim w cha- 
rakterze kontraktowej wojewédzkiej instruktorki pie- 
I
gniarstwa za wyn,1grodzeniem ryczaHowem; 
p r z y j q I w charakterze kontraktowych woinych 
pomocniczych w XVI gr. upos.: Rudolfa Piwowarczyka 
dla Starostwa powiatowego borszczowskiego, Jana Dut- 
kiewicza dié1 Starostwa powiJtowego zborowskiego oraz 
Edwarda J3sitískiego i Franciszka Gawrotísk1ego dla 
Urz
d? Wojewódzkiego tarnopolskiego. 
Dnia 28 sierpnia 1931 r. zmad we Lwowie WI a- 
dys!aw Zdanowski, pracownik kùntraktowy w XII gr. 
upos. w Starostwie powiatowern brodzkiem. 


B) W RESORCIE MINISTERStWA SPRAWIEDLIWOSCI: 
(W okr
gu Sqdu Apelacyjnego we Lwowie). 
Przeniesiony na inne miejsce sluibo- 
wen ask ute k pod ani a: Augustyn Aleksander 
D
bicki, ksi
gowy S'ldu okr
gowego w Zloczowie - 
na stanowisko ksi
gowego Sqdu okr
gowego we Lwo- 
wie, dn. 18. VII. 1
31 r. 
P r zen i e s ion y w s tan s p 0 c z y n k u z u- 
r z 
 d u : Aleksander Borodajko, naczelny sekretarz 
S'ldu grodzkiego w Brzezanach, do. 23. VII. ]931 r. 
Przeniesiony w stan spoczynku na 
sku t e k pod ani a: Józef Scholz, prokurator okr
- 
gowy w Brzezanach, dn. 6. VIII. 1931 r.; Karol Ja- 
strz
bski, naczelny sekretarz S'ldu okt
gowego w Zio- 
czowie, dn. 8. VII. 1931 r. 


C) W RESORCIE MINISTERSTWA POezT I TELEGRAFÓW: 
(W okr
gu Dyrekcji P. i T. we Lwowie). 
1. Mia now ani: praktykanci - asyst
ntamï 
J w X st. sL: Stefanski WJadyslaw w Skale n. Zbruczern. 
Werner Marjan w Jezierzanych k. Czortkowa i Her- 
wy'ówna Wanda w Tarnopolu; 
praktykanci ---' asystentami 
 XI st. sL: Oborski 
Adolf w Probuznej, Markiewicz Antoni w Kozowej 
i Czajkowska Jadwiga. w Monasterzyskach; 
Kohn Edward kierownik H V. kl. w X st. sl. 
z topatyna - kierownikiem U. V kl. w X st. sl. 
w Worochcie.
		

/NDIGCZAS003511_1931_011_0014.djvu

			Str. 166. 


TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWODZKl POI. 227. 


i'!r. 11. 


II. P r zen i e s i en i: Rysiewicz Jan kontroler ze 
Lwowa ] do Zloczowa, Czerniak ,\i\mjan asystent 
w X st. sL ze Stanislawowa I do H!uboczka Wielkiego 
z poruczeniem kierownictwa urz
du, Kr
ieJ1 Emil 
asystent w X st. sf. ze Szczerca k/Lwowa do T oporowa, 
Bugiel Karol asystent w X s1. sL z Kopyczyniec do 
Lwowa 1 i Wrona Antoni kierownik U. V hI. w X 
st. sl. z JaÛowca do KaÚczugi. 
III. P r zen i e s i e n i n a erne r y t u r 
: Wolo- 
szynska Janina asystent w X s1. sL z Przemyslan. 
IV. Z w 0 I n i en i: z powodu rozwiqzania sto- 
sunku sluzbowego: kontraktowi kierownicy U. VI kl. 
w Xl st. sL: Fialkowska Walerja ze Swirza, Muszynska 
Jadwiga z Suchostawu, Stefanus Felicja z Torskiego 
i Donhöffner Wilhelmina z Oiydowa. 


DZIAt NIEURZEDOWY. 


Komunikaty 
ynÓJKatu [rnigra[yjnego. 


Emigraqa do Kanady. 
W ostatnich czasach zdarzajq si
 wypadki, ze re- 
emigranci, powracajqcy do Kanady, nie zostajq zakwa- 
lifikowani przez inspektorów imigracyjnych kanadyj- 
skich. Reemigranci Sq scisle egzaminowani przez 
wspomnianych inspektorów. Odnosi si
 to zw!aszcza 
do tych, którzy przebyli poza obr
bem Kanady dluiej 
nii 6 miesi
cy. 
Wobec powyiszego, wszyscy reemigranci, którzy 
majq zamiar powrócié do Kanady, winni staraé sj
 wy- 
jechaé mOiliwie jaknajpr
dzej. 
Przy badaniu emigrantów inspektorowie kana- 
dyjscy zwracajq szczególnq uwag
 na nast
pujqce 
punkty : 
1. "Landing card" (karta Jqdowania) jako nieod- 
zowny dokument reemigranta. W razie gdyby reemi- 
grant tego dokumentu nie posiadal, nalezy na 3 ty- 
godnie przed zamierzonym wyjazdem zwrócié si
 do 
najbliiszego Biura Syndykatu Emigracyjnego, azeby 
za jego posrednictwem uzyskaé zgod
 inspektora ka- 
nadyjskiego na udzielenie wizy bez "landing card". 

. Kwota pokazowa dol. 100 jest równiez ko- 
nieczna przy uzyskaniu why. . 
3. Udowodnienie otrzymania pracy w Kanadzie. 
Najbardziej przekonywujqcym dowodem jest list, otrzy- 
many przez reemigranta z Kanady, ze prac
 po przy- 
jeidzie otrzyma. 
4. Posiadanie biJetu na przejazd do miejsca po- 
przedniego stalego zamieszkania w Kanadzie jest bar- .. 
dzo poíqdane, gdyi budzi to przypuszczenie, ie re- 
emigrant wraca do poprzedniego swego warsztatu pracy. 
5. Czy wyjeidiajqc po r
z pierwszy do Kanady, 
wypelnH warunki, na podstawie których otrzymal ze- 
zwolenie od wI adz kanadyjskich Ha wyjazd. Udowodnié 
powyisze moina przez posiadanie zaswiadczenia pra- 
cy za okres przynajmniej pólroczny, lub tei jakikol- 
wiek inny wiary&odny dowód. 


6. Jesli reemigrant zabiera rodzin
, musi wyka- 
zaé si
 posiadaniem OdpO\l:iedniej sumy pieni
inej lub 
mieé zapewnione srodki utrzymania dla rodziny w Ka- 
nadzie. 
. W wypadkach zabierania rodzin przez reemigran- 
tów, posiadajq oni zazwyczaj permit dla rodzin, w któ- 
rym znajduje si
 klauzula 0 koniecznosci przedstawia- 
nia odnosnej kwoty pieni
znej. 
Wobec tego, ze kanadyjscy inspektorowie imigra- 
cyjni traktujq powyzsze sprawy bardzo rygorystycznie, 
w razie zamiaru powrotu do Kanady, zwracaé si
 na- 
lezy do najbliiszych Biur Syndydatu Emigracyjnego 
po dokladne informacje. 
Z iycia kolonji ..Orzel Bia,," w Espirito Santo. 
Dwunasty z rz
du, a czwarty w tym roku trans- 
port osadników na kolonj
 Towarzystwa Kolonizacyj- 
nego "Aquia Branca" (Orzel Bialy) w slanie Espirito 
Santo w Brazylji, wyruszy z Warszawy w drugiej po- 
lowie paídziernika r. b. 
Dotychczas wyjechalo 11 transportów, na ogólnq 
liczb
 165 rodzin. Osadnicy, ktfuzy przybyli na ko- 
lonj
 w latach 1929/30, majq wybudowane domy miesz- 
kalne i budynki gospodarcze. Kaida z tych rodzin po- 
siada inwentarz iywy, skladajqcy si
 z kilkudziesi
ciu 
sztuk drobiu, jak kury, kaczki. i t. p., oraz paru sztuk 
5wiñ i kóz. Ogólem osadnicy, znajdujqcy si
 na ko- 
Jonji, posiadajq przesÛo 300 sztuk swiñ, 2000 sztuk 
drobiu, kilkanascie krów i kilkadziesiqt kóz. Rodziny 
te majq pozatem po par
 hektarów ziemi przygoto- 
wanej pod uprawy, które zasiali i obsadzili róinemi 
roslinami, jak: trzcinq cukrowq, fasolq (fiionem), ry- 
iem, kukurudz q , manjok q , batatami, kawq oraz wa- 
rzywami. 
W dalszym ciqgu wycinajq i palq las na swych 
dzialkach i szykujq sobie ziemi
 pod nowe uprawy. 
Kolonja "Orzel Bialy" stale rozwija si
, przyby- 
wa tam coraz wi
cej ludzi, a razem z nimi powi
ksza 
si
 ilosé uprawnej ziemi i jej dobrobyt. 
Nowoprzybywajqcy osadnicy, po przybyciu na ko- 
lonj
, zamieszkujq w barakach ai do chwili wybùdo- 
wania sobie wlasnych domów, co trwa zwykle 2, do 4 
tygodni. 
Po rocznym pobycie w Brazylji powrócil do kra- 
ju ks. Posadzy, wydelegowany tam przez ks. Prymasa 
Hlonda do spelnienia obowiqzków duszpasterskich na 
kolonji "Orzel Bialy" i innych kolonjach polskich w 
stanie Espirito Santo. 
Najbliiszym transportem wyjeidzajq w przewai- 
nej cz
sci krewni i znajomi osiadlych juz na kolonji 
rodzin oraz rodziny nowe z róznych stron kraju. Wszel- 
kich informacyj w sprawie kolonji "Orzel Bialy" i zglo- 
szenia na wyjazd rodzin osadniczych przyjmuje cen- 
trala Syndykatu Emigracyjnego (Warszawa, Marszal- 
kowska ]24), wszystkie Oddzialy i Agentury Prowin- 
cjonaJne oraz Towarzystwo Kolonizacyjne (Warszawa, 
Swi
tokrzyska 17). 
Emigracla do Francji i Belgli. 
Emigranci, którzy otrzymali z Prancji i Belgji 
imienne wezwania od krewnych lub imienne kont
akty
		

/NDIGCZAS003511_1931_011_0015.djvu

			Nr. 11. 


TARNOPOLSKI DZIENNlK WOJEWÓDZKI. 


Str. 167 
 


pracy od pracodawców, a nie jad q przez stacj
 zbornq 
w Myslowicach, winni we wiasnym interesie zwrócié 
si
 do centrali Syndykatu Emigracyjnego (Warszawa, 
Marszalkowska ]24) lub Oddzialów i Agentur Syndy- 
katu na prowincji i przedstawié do przejrzenia otrzy- 
mane dokumenty. 
Syndykat Emigracyjny uJatwi im uzyskanie pasz- 
portòw oraz wiz konsularnych, umozliwi wyjazd spe- 
cjalnymi transportami, które wychodz q w kazdy czwar- 
tek z Poznania; przyczem zaznaczamy, ie ceny biie- 
tów- kolejowych Sq znacznie niisze od normalnych. 
Ze zbiorowych transportów ulgowych mogq ko- 
rzystaé równiez reemigranci do Francji i Belgji, czyli 
tak zwani . urlopnicy". 
Ceny kart okr
towych: 
Zgodnie z nadestanemi nam cennikami, nast
pu- 
jqce Towarzystwa Okr
towe obnizy!y ceny kart okr
- 
towych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Pólnocnej 
i Kanady: 
1. Cunard Line, 2. Canadian Pacific Railway, 
3. Holland-America Line, 4. Red Star Line, 5. United 
States Lines, 6. White Star Line, 7. French Line, 8. 
Skal1dynawsko-Amerykanska Linja. 
Po iniice, ceny kart okr
towych z Tarnopola 
Sq nast
pujqce: Okr
ty zwykle: dol. 1 ]6'50, okr
ty 
pospieszne: dol. 12] '50. 
Powyisze ceny obowiqzujq na okr
ty, odchodz q - 
ce z portów europejskich po dniu I paidziernika r. b. 
ldentyczne znizki w cenach kart okr
towych po- 
czynilo ròwniez Tow. Okr
towe Linja Gdynia-Amery- 
ka 0 czem poprzednio juz komunikowalismy. 


Ogloszenie 
Zwierzchnosci Gminy Wyzniany z dnia 30 lipca 1931 r., 
L. 408/3] 0 przyblqkaniu si
 konia nieznanego wlasci- 
ciela. 
Dnia ] listopada 1930 r. przyblqkal si
 do gminy 
Wyiniany powiatu przemyslanskiego kon (walach), 
urodz. 1927 r., masci gniadej, deseszowaty, siwizna, 
kwiatek, - nieznanego pochodzenia. 
Mimo ogloszenia po okolicznych gminach nikt 
si
 dotychczas po odbiór konia nie zglosil. 
Wlasciciel konia moze go odebraé w gminie 
Wyiniany po wykazaniu si
 dowodem, iz kon ten jest 
jego wlasnosci q i zwrocie kosztów ogloszenia. 
Naczelnik gminy: Marciniak. 


Uniewainienia dokumentów. 


Turanski Wasyl syn Lukasza i Darji, urodz. 
w 1899 r. w Oh1adowie pow. Radziechów, uniewainia 
zgubion
 ksi
ieczk
 wojskow
, wydanq przez P. K. U. 
Kamionka Strumilowa. 


Gross lzak, urodz. ] 902 r., z Borszczowa, unie- 
wainia zgubionq ksiqieczk
 wojskowq, wydaoq przez 
P. K. U. Czortków. (3-1) 


Koczij Leon syn Maksyma i Paraskewji, urodz. 
w 1907 r. w Horodyszczu pow. Tarnopol,uniewaznia 
zagubionq ksiqieczk
 wojskowq wydanq przez P. K. U. 
Tarnopol. (3-2) 
Tittinger Karol Ludwik, zamieszk. w Tlustem 
pow. Zaleszczyki, uniewaznia skradzion
 mu ksi
ieczkc;; 
wojskowq, wydanq przez P. K. U. Warszawa IV. (3-2) 


Tittinger Karol, zamieszk. w Tlustem pow. Za- 
leszczyki, uniewaznia skradziony m u dokument na 
prawo jazdy motocyklem z przywózkiem Nr. 18730, 
wydany przez Komisarj a t Rzqdu w Warszawie. (3-2) 
Tittinger Karol, zamieszk. w Tlustem pow. Za- 
1eszczyki, uniewaznia skradzionq m u ksiqzeczk
 
rejestracyjnq na motocyk! bez przyczepki firmy 
.Montgomery", TR. 36.002, wydanq przez Dyrekcjc;; 
Robót Publicznych w Tarnopolu. (3-2) 
---_._._.
----_._--- -- 
Sahajdak Stefan, nauczyciel w Zalesiu pow. 
Borszczów, uniewaznia zaginionq legitymacj
 urz
dniczé\ 
Nr. 79/29. (3-2) 
Fesykówna Marja, nauczycielka w Dzwinogrodzie, 
uniewainia skradzionq jej legitymacj
 nauczycielské\, 
wydanq przez Rad
 Szkolnq Powiatowq w Borszczowie 
(3-1) 


Seniów Mikolaj, urodz. 1892 r. w Zablotcach 
pow. Brody i tam zamieszkaly, uniewainia zgubiooé\ 
ksiqieczk
 wojskowq, wydanq przez P. K. U. Kamionka 
Strumilowa. 


Reinstein Mendel, zamieszkaly obecnie w lwaniu 
pustem pow. Borszczów uniewainia dowód osobisty, 
wydany przez Urzqd Gminl1Y. w Mielnicy L. 13 z 12 
maja 1931 r., zagubiony w miesiqcu czerwcu ] 93] r. 
we Lwowie. 


Bqkowski Jan z Nagórzanki pow. Czortków, 
uniewainia zgubionq ksiqzeczk
 wojskowq, wydané\ 
przez P. K. U. Czortków. 
Granat Wadaw, syn Henryka i Zuzanny, urodz. 
17 XI. 1905 w Buczaczu, nauczyciel w Czortkowie, 
uniewaznia zgubioné\ ksiqzeczk
 wojskowq Nr. ]844, 
wydan q przez P. K. U. Czo rtków. 
Parnes Jojna syn Leiby i Rojzy, urodz. w 1890 r. 
w Pluhowie, zamieszkaly w Kniaiem, uniewaznia skra- 
dzion'i mu ksiqieczk
 wojskowq, wydanq pr,zez P. K. 
U. Zloczów. 


Weiùenfeld Józef, urodz. ]899 r. w Grzymaiowie 
i tam zamieszkaly, uniewainia paszport zagraniczny, 
wydany przez Konsulat Polski w _ Czerniowcach 'i. daty 
23 lipca ] 930 r., kt óry zgubil w sierpniu 193] r. 
--- - 
Bilous Micha!, urodz. 1903 r. z Dolianki pow. 
Tarnopol, uniewainia zgubioné\ ksiqieczk
 wojskow
 
wydané\ przez P. K. U. Tarnopoi.
		

/NDIGCZAS003511_1931_011_0016.djvu

			Str. 168. 


T ARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWODZKI. 


Nr. 11. 


Sehäehter Aron Leib, urodz. 1895 r. w Korolówce 
pow. Borszezów, uniewainia zgubionq ksiqieczk
 
wojskowq, wydanq przez P. K. U. Czortków. 
Turczak BazyH uniewainia zgubionq legitymacj
 
szofersk q , Nr. 59, wydanq przez Dyrekcj
 Robót 
Publieznych w Tarnopolu. 
Moskaluk Wasyl z Okopów sw. Trójcy pow. 
Borszezów, uniewainia zagubiony dowód toisamosci 
konia Serja A, Nr. 06034. 


Goreezek Andrzej z Juskowic pow. Zloczów 
-nniewainia dwa dowody toisamosci koni: Serja A, 
Nr. 236071 (walach, 140 cm, urodz. ]9]2 r., bulany, 
gwiazdka) i Serja A, Nr. 236040 (klacz kasztanowata, 
127 em, urodz. ]913 r.). 


Landesberg Mechel ze Zbaraia, uniewainia dwa 
zgubione dowody toisamosci koni: Serja A, Nr. 
2]0]67/Z. W-2 (klacz wrona, gwiazdka ze strzalk q , 
chrapka dolna warga biala, prawa przednia staw p
ciny, 
obie tylne nadp
ciny biale, wys. 146 cm. urodz. 1921 r.) 
i Serja A, Nr. 210]68/Z W-l (klacz wrona, wqska 
Jysina, tylna dolna warga biala, obie przednie p
ciny 
biaJe, wys. 150 cm. urodz. 1921 r.). 
----- -_._
--- --_.. ----------- 
Kiwetz Süsie, handlarz koni w Zbaraiu, unie- 
wainia dowód toisamosci konia (klacz kara, bez odmian, 
urodz. 1919 r., wzrost 133 cm, nN"), zapisan. do ewi- 
dencji w gminie Zbarai pbd poz. 390/3], który 
zgubil dnia 12 VIII 1931 r. jadqr. z targu z Tarnopola. 


Szafran Iwan z Trembowli, uniewainia zgubionq 
ksiqieczk
 wojskowq, wydanq przez P. K. U. Sanok 
L. dz. 13892/3] -1. Reg. 366 z roku 1906/1 032 kr. 


Adres Redakcji i Administraeji: ø Tarnopolski Dliennik Wojewódzld" Tamopol, Urzé\d Wojewódzki, ul. 29-go 
Listopada 4. Nr. telefor1U Redakcji i AdmirJÍstracji 23 i 125. 
Prenamerata Dzlennlka Wojewódzkiego wynosi od 1 kwietnia 1931 roku 5 zl. kwartalnie lub 20 zl. rocznle. 
Cena pojedynczego egzernplarza 1 zloty 50 gr. 
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dziennika r,WoJewódzklego, naleiy wnosié 
do wlasciwych UrzE:dów pocztowych niezwlocznie po otrzymanlu nastE:pnego kolejnego numeru. 


. Tarnopolski Dziennik Wojewódzki" przyjmuje ogtoszenia instytucyj spolecznych i uiytecznosci publicznej, od o
ób 
%IS prywatnych tylko takie, które wynikaj1i zestosunku do wtadz Clqdo\\:ych i \\o"ymien;onYlh instytucyj. 
Cena ogloszen: drobnt' Z(J wyraz 10 groszy - najmn:ej 3 Ûote. 
Wszelkle op'aty za prenumeratE:, ogloszenia i t. p. nateiy wplacaé do Pocztowej {(asy Oszcz
dnosci 
Þa konto czekowe Nr. 30637 i potwierdzenia wplaty nadsylaé do Administracjl "Tarnopolskiego Dziennika 
W oj ewódzk lego" . 


Z drukarni Leona Wierzbicki ego w Tarnopolu, Pasai Adlera L 6. - Telefon 
r 138.