/NDIGCZAS003513_1930_002_0001.djvu

			Wlino, dnia 29 lutego 1930 roku. 


, 
WILENSKI 


DZIENNIK 


WOJEWÓDZKI 


N
 2. 


T RES é: 


DZIAt URZJ;DOWY: 


POZ.: 20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
Poz.: 33 
34 
35 
36 
31 
Poz.: 38 


POZ.: 


Str. 


Rozporzqdzenie Wojewody Wilen skiego 2 dnia 25 stycznia 1930 r. 0 znlesieniu ro2szerzon
go czasu ochronnego 
na sarny-kozly oraz 0 rozszerzeniu czasu ochronnego na zajqce (szaraki i bielaki), dzikie kaczory. dzikie kaczki 
(samice i mlode) i inne ptactwo wodne i blotne. . . . . .. ................. 
Zarzqdzenie Wojewody Wileñskiego z dnia 20 stycznia 1930 roku 0 zatwierdzeniu uchwal cial samorzqdowych 
w przedmiocie wznoszenia zakladów przemyslowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zarzqdzenie Wojewody Wileñskiego z dnia 17 lutego 1930 roku 0 utworzeniu posterunku P. P. w Borunach . . 
Ok61nik Nr. 2 Wojewody Wilen skiego z dnia 28 stycznia 1930 roku do wszystkich P. P. Starost6w Wojew6dztwa 
Wilenskiego w sprawie interpretacji art. 253 Ustawy Wodnej . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ok6lmk Nr. 4 Wojewody Wilen skiego z dnia 8 lute go 1930 r. do wszystkich P. P. Starostów Województwa Wilen- 
skiego w sprawie uregulowania stosunku do sluiby wojskowej bylych ochotnik6w . . . . . . . . . . . . 
Pismo ok61ne Wojewody Wilenskiego z dnia 15 stycznia 1930 roku do wszystkich P. P. Starost6w Wojew6dztwa 
Wilenskiego w sprawie rozlokowania zaklad6w alkoholowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pismo ok61ne Wojewody Wilenskiego z dnia 27 stycznia 1930 roku do wszystkich P. P. Starost6w Wojew6dztwa 
Wilen skiego (za wyjqtkiem Starosty Oszmianskiego) w sprawie komunikacji autobusowej . . . . . . . 
Orzeczenia Wojewody Wilenskiego 0 uznaniu poszczeg61nych Jas6w za ochronne . . . . . . . . . . 
Komunikat UrzE:du Wojew6dzkiego Wilenskiego 0 zasadach udzielania priesuniE:é terminu wcielenia do sze. 
regów w 1930/31 roku . . 
Rejestracja Stowarzyszeri . . 
Rejestracja Cechu. . . . . 
Odebranie debitu pocztowego 
Przywr6cenie debitu pocztowego 


28 


28 
29 


29 


30 


30 


31 
32 


33 
33 
34 
34 
34 


q. 
Postanowlenia S&du Okr
gowego w Wilnie 0 zatwierdzeniu zajt:cia czasopism i odezw 
Postanowienla Sqdu Grodzkiego w Wilnie' 0 zatwlerdzeniu zajE:cia druk6w . . . . . 
Obw:eszczenia S&d6w Grodzkich w sprawach spadkowych . . . . . . . . . . . 
Obwieszczenla Sqdowe (postE:powanie upadlosciowe, zaginione weksle, uniewaznienia plenipotencyj) 
Obwieszczenie Pisarza Hipotecznego przy S&dzie OkrE:gowym w Wilnie 0 regulacji hipotek. . . . 


34 
38 
38 
40 
41 


Obwieszczenia OkrE:gowego Urz
du Ziemskiego w Wilnie i Pogranicznego Komisarza Ziemskiego w Wilnie 
o postE:powaniu scaleniowem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


44 


39 Ruch sluzbowy: 
F\) W Urz
dzie Wojew6dzkim w Wilnie i w Starostwach Wojew6dztwa Wilen skiego . 
B) W Wilenskim OkrE:gu Skarbowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C) W OkrE:gu Dyrekcji Cel w Wilnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D) W Dyrekc:ji Las6w Panstwowych w Wilnie i w Nadlesnictwach na terenie Wojew6dztwa Wilen skiego 
E) W Dyrekcji Dr6g 'Wodnych w Wilnie . . . . 
F) W UrZE:dach Ziemskich . . . . . . . . . 
G) W Wilenskim OkrE:gu Pocztowo- TeJegraficznym w Wilnie 


53 
54 
55 
55 
57 
57 
58 


DZIAt NIEURZJ;DOWY: 


=- 


Zalecané de uzytku wydawniclw.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Komunikat 0 wprowadzeniu konfinikacji telefonicznej miE:dzy Wilnem a Szwajcarj& 
Komuf>Ïkat 0 zagubieniu pieczE:ci. . 
Przetarg. . . . . . . . . . . . . 
Obwieszczenia Kas Chorych . . . . . 
Ogloszenia r6zne . . . . . . . . . 
Ogloszenia 0 zagubionych dokumentach 


Str. 
59 
59 
59 
60 
60 
60 
61
		

/NDIGCZAS003513_1930_002_0002.djvu

			28 


Wiieríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 20, 21. 


Nr.2 


D
IAL URZf;DOWY. 


20. 


ROZPORZADZENIE 
Wojewody Wileóskiego 
z dnia 25 lutego 1930 r. 
o zniesieIiiu rozszerzonego czasu ochronnego na samy- 
kozly oraz 0 rozszerzeniu czasu ochronnego na zajê\ce 
(szaraki i bielaki), dzikie kaczory, dzikie kaczki (samice 
i mtode) i inne ptactwo wodne i blotne. 
Na podstawie art. 108 punkt 1 a, Rozporz
dze- 
nie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 19 stycznia 
1928 r. 0 organizacji i zakresie dzialania wladz ad- 
ministracji ogólnej (Oz. U. R. P. Nr. 11 poz. 86), 
oraz 9 1 Rozporz<\dzenia Ministra Rolnictwa z dnia 
17 marca 1928 roku 0 przekazaniu wojewodom 
niektórych uprawnien Ministra Rolnictwa, wynika- 
jl\cych z art. 51 Rozporz<\dzenia Prezydenta Rze- 
czypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 roku 0 prawie 
lowieckiem (Oz. U. R. P. Nr. 45 poz.448) :l:arzl\dzam, 
co na'st
puje: - . , . 
. 9 1. Ustanowiony w S 1 Rozporzl\dzenia mego 
z dnià 14listopada 1928 r. (\ViI. Oz. \Voj. Nr. 12(95) 
poz. 796) rozszerzony czas ochronny dla sarn-kozlów 
od dnia 1 lute go do dnia 15 czerwca - znosi si
. 
Zabrania si
 polowaé na wyiej wymienionl\ 
zwierzynç. w czasie ustanowionym wart. 49 prawa 
lowieckiego t. j. od dn. 1 lutego do dn. 20 kwietnia 
wl"cznie. 
9 2. Ustanowiony wart. 49 prawa lowieckieflo 
czas ochrony dla zaJ
cy-szaraków - od dnia 1 lu- 
tego do dnia 30 wrzeSnia przedtuza si
 do dn. 31 
patdziernika, zas termin pocz<\tkowy tego czasu 
ochronnego przesuwa sie na dzien 15 stycznia. 
Zabrania si
 polowaé na wyiej wymienion<\ 
zwierzyn
 od dn. 15 stycznia do dnia 31 patdzier- 
nika wl<\cznie. 
9 3. T ermin poczl\tkowy ustanowionego Wþ 
art. 49 prawa lowieckiego czasu ochronnego dla 
za.j
cy-bielakáw od dnia 15 lutego do dnia 31 pa- 
:idziernika przesuwa si
 na dzien 15 stycznia. 
Zabrania si
 polowaé na wyzej wymienionl\ 
zwierzyn
 od dnia 15 stycnia do dnia 31 pazdzier- 
nika wl<\cznie. ' 
9 4. Ustanowiony wart. 49 prawa lowieckiego 
czas ochronny dla dzikich kaczorów - od dni;;t 1 
czerwca do dn. 101ipcá i' dla 'd:iikich kaczek (samic 
i mlodych) oraz innego ptactwa wodnego i btotnego 
od dn. 1 marca do 10 lipca przedluza si
 do dnia 
20 lipca. 
Zabrania si
, polowaé na dzikiekaczory od 
1 czerwca do 20 lipca, a na dzikie kaczki (samice 
i mlode) oraz inne ptactwo wodne i blotne od I 
marca do 20 lipca. 
9 5. Postanowienie paragrafu poprzedniego 
nie d!>t;yczy czasu ochronnego na slonki, batajlony 
oraz dzikie lab
dzie i dzikie g
si, co do których 
czas ochronny ustanowiony wart. 49 prawa lowie- 
ckiego pozostaje nienaruszony. 
9 6. Z chwill\ wejlicia w zycie niniejszego 
rozporz<\dzenia trac" moc obowil\zujl\c<\: rozporZI\- 
dzenie moje z dnia 14 listopada 1928 r. 0 rozsze- 
zeniu czasu ochronnego na sarny-kozty, dzikie ka- 
czory oraz 'diikie kaczki (samice i mlode) i inne 
ptactwo wodne i blotne (Wil. Oz. Woj. Nr. 12 (95) 


poz. 796) oraz rozporzl\dzenie moje z dnia 8 lipca 
1929 r. 0 rozszerzeniu czasu ochronnego na zajl\ce 
(Wil. Oz. Woj. Nr. 7 poz. 695). 
9 7. Rozporz<\dzenie niniejsze wchodzi w :iy- 
cie z dniem ogloszenia i obowil\zuje do dnia 31 
pazdziernika 1931 roku. 


W ojewoda 
(-) Wi. Raczkiewicz. 


21. 
ZARZADZENIE 
Wojewody Wileóskiego 
z dnia 20 stycznia 1930 r. 
o zatwierdzeniu uchwal clal samorzê\dowycb w przedmiacie 
wznoszenia zakladów przemystowych. 
N a podstawie art. 322 Rozporzl\dzenia Prezy' 
denta Rzeczypospolitej z dnia 16.11.1928 r. 0 prawie 
budowlanem i zabudowaniu osiedli (Oz. Ust. R. P. 
Nr. 23, poz. 202 z 1928 r.) zatwierdzam uchwaly 
nizej wymienionych cial samorzl\dowych, ustalajl\ce 
nast
puj<\ce dzielnice, jako przeznaczone na wzno- 
szenie zaktadów przemyslowych, które Sl\ zacyto- 
wane wart. 321 wzmiankowanego Rozpor:l:l\d:l:enia 
Prezydenta Rzeczypospolitej Nr. 23, poz. 202 z 1928 r. 
1) w Nowej Wilejce: uI. Zadworska. uI. Sa- 
delska i ul. Kojranska od ostatnich numerów domów 
mieszkalnych w kierunku Kojran. (Uchwala Rady 
Miejskiej z dnia 23 lute go 1929 r.). 
2) w Trokach: na pr:l:edmieéciu Ostrówce, 
Widlówçe, Narezki i luki-Pasieki. (Uchwala Rady 
Miejskiej z dnia 21 lute go 1929 r.). 
3) w Podbrodziu: w koncu ul. Wilenskiej 
w okolicach starej rzetni. (Uchwala Rady Mlejskiej 
z dnia 23 lute go 1929 r.). 
4) w Swi
cianach: po obu stronach ulicy 
Widzkiej, Blakiskiej (za cmentarzem izraelickim), 
Zarzecznej, na wschodniej stronie uI. Polsk.iej, na 
cz
sci ulicy N .-Swi<<:cianskiej, polozonej za rzekl\ 
Kunl\ w kierunku na zachód, na cz
sci ulicy Stru- 
nojskiej od rogu ul. Polskiej w kierunku na wschód, 
na cz
sci uhcy Wilenskiej za torem kolejowym 
w kierunku na polndnie, na cz
sci ulicy Trzeciego 
Maja od rogu ul. Blakiskiej i Widzkiej w kierunku 
na wschód oraz w poblizu osiedli pod nazwl\ Ce
 
gielnia i Niedtwiedziszki, polozonych za miastem. 
(Uchwata Rady Mlejskiej z dnia 2-go marca 1929 r.). 
5) w Nowych Swi
cianach: poza obr
bem 
miasta (Uchwata Rady miejskiej z dnia 28 lutego 
1929 r.). 
6) w Wilejce: miejsce poza miastem - miano. 
wicie poza torem kolejowym przy uroczysku "Lip- 
niki" pomi
dzy budkami kolejowemi przy skrzyzob 
waniach dróg. poczynajl\c od drogi Wilejka-Smor. 
gonie (Uchwala Rady Miejskiej z dnia 13 marca 
1929 r.). 
7) w Oszmianie: dzielnice zawarte pomÎ<<:dzy 
ulicami Pawlinowskl\ i Zarzecznl\, ora:l: dzielnicl\ 
polozonl\ na poludnie od ulicy ostatniej (Uchwala 
Wy:i:Jzialu Powiatowego z dnia 6 czerwca 1929 r.). 
8, w Dokszycach: ulicy: Polna, Moniuszki, 
oraz zaulki Podgórny' i Mikulski
go (Uchwala Rady 
Miejskiej z dnia 21 marca 1929 r.). 
9) w Smorgoniach: dzielnice polozone na 
pålnoc od rzeki Oksny poza obr
bem miasta Smor"
		

/NDIGCZAS003513_1930_002_0003.djvu

			!'Ir.2 


WilelÍski Dziennik Wojewódzki. Paz. 22, 23. 


29 


Ronie (Uchwala Wydzialu Powiatowego z dnia 6 go 
czerwca 1929 d. 
10) w Gt
boklem: dzielnica miasta potozona 
mi
dzy ulicami Wilenskl\ i Bialostock!\ jednak poza 
linjl\ obecnie istniej!\cych budynków (Uchwata Rady 
Miejskiej z dnia 27 maja 1929 r.). 
11) w DzlSnie: 1) Plac miejski niezabudowany 
równolegle polowy cmentarza prawoslawnego (od 
strony centrum miasta) w granicach ulicy Kopernika, 
terenòw wydzieriawionych dla potrzeb Gimnazjum 
Panstwowego, cmentarza prawostawnego, ulicy 
Nowej; 2) plac miejski niezabudowany w granicach 
pomi
dzy ulicami Mysliwskl\ i Podmiejskl\; 3) przy 
ul. Wilenskiej - plac z gmachem bytej elektrowni 
miejskiej (Uchwala Rady Miejskiej z dnia 6 czerwca 
lY29 r.). 
12) w Molodecznle: miejscowosé Buszewica, 
Cywidówka i .l:.azawiec (Uchwata Rady Gminnej 
z dnia 14 marca 1929 r.). 
13) w Rakowie: I) przedmiescie w kierunku 
Leonówki PIZY ul. Pitsudskiego, 2) w kierunku Po- 
hulanki przy ul. Pohulanskiej i 3) pod budow
 
elektrowni plac przy ul. Rajskiej (Uchwala Rady 
Miejskiej z dnia 16-go marca 1929 r.!. 
14) w Radoszkowlczach: dzielnica potozona 
poza miastem po lewej stronie drogi wiod!\cej do 
Udranki z ulicy Zarzecznej na gruntach rniejskich 
magistratu m. Radoszkowicze (Uchwala Zarzl;\du 
Magistratu miasta Radoszkowicze z dnia 15 lutego 
1929 r.). 
15) w Kobylniku: z8:rniejski teren przylegly 
do ulicy Miadziolskiej (Uchwata Rady Gminnej, 
gminy Kobylnickiej z dnia 4 kwietnia 1929 r.). 
16) w Miadziole: na 500 metrów w linji pro- 
stej od zabudowan mieszkalnych i gospodarczych 
mieszkancow rniasteczka Miadziol na catem tery- 
torjum gruntów miasteczka Miadziot (Uchwata Rady 
Gminnej gminy Postawskiej z dnia 16-go marca 
1929 r. '. 
17) w Postawach: w dzielnicach poza obr
- 
bem m. Postawy w odleglosci 1/4 klm. (Uchwata 
Rady Gminnej grnin)' Postawskiej z dnia II marca 
1929 r.). 
18) w Dunilowlczach: w dzielnicach za mia- 
Iteczkiem przy drodze wiodl\cej do .l:.uczaja, oraz 
przy drodze Gt
bockiej (Uchwata Rady Gminnej 
gminy Dunilowickiej z dnia 12 marca 1929 r.). 
. 19) w Braslawlu: w pótnocnej stronie od m-ka 
Brastawia w kierunku Stobódki po lewej stronie 
drogi Brastaw-Slobódka (Uchwala Rady Gminnej 
gminy Braslawskiej z dnia 8 czerwca 1929 r.). 
Zarzl\dzenie niniejsze obowil\7.uje na terenie 
W ojewództwa Wilen skiego od dnia ogloszenia 
w Dzienniku W ojewódzkim. 


Wojewoda 
w/z (-) Kirtiklis 
Wicewojewoda 


22. 


ZARZ1\DZENIE 
Wojewody Wilensklego 
z dnia 17.go lutego 1930 r. 
o utworzeniu posterunku P. P. w Borunach. 
Na podstawie art. 20 punkt 2 rozporz!\dzenia 
Prezydenta R. P. z dnia 6 marca 1928 r. 0 Policji 
P. zarz
dzam. co nast
puje: 


1) Tworzy si
 posterunek Policji P. w Boru- 
nach, gminy Kucewickiej, powiatu Oszmianskiego. 
2) Rejon posterunku P. P. w Borunach obejmie : 
a) z gminy Kucewickiej: 
wies Wojciechowo, Waszczeniki, zascianek Trzy- 
chwoszcze, wies Zukowszczyzna, Szurlanka, Pano- 
pole, Traciczeni
ta, f. Antonowo, m. Boruny, wies 
Stare Boruny, zasc. Jadwigowo, z. Osinówka, wies 
Gaj, f. Romanowszczyzna, f. Józefpol. zasc. Dem- 
bina, w. Ostojkiszki, f. Janowo, f Franopol. f. .l:.u- 
nina, zasc. Samosiewy, w. Horowo. w. Wojtacze, 
w. Kamzicze. 
b) z gminy Holszanskiej: 
wies Bijuciszki, w. Nowosiolki, z"asc. Witoldowo, 
w. Kajacieni
ta;< w. Szapowaty, folw. Szapowaty, 
folw. Smolówka, w. Giejstuny, folw. Kumelany, wies 
Zahorze, folw. Zahorze, folw. Karpuciszki, wies 
Piotrowicze. 
c) z gminy Krewskiej: 
wies Czetyrki, w. Kopcewicze. w. Jawniewicze, wieá 
Olchówka, folw. i w. Orleni
ta. 
3) Zarz!\dzenie niniejsze obowil\zuje od dnia 
15 kwietnia 1930 r. 


W ojewoda 
(-) WI. Raczkiewicz. 


23. 
o K Ó L N I K Nr. 2 
Wojewody Wilenskiego 
z dnia 28 stycznia 1930 r. 
do wszyslkich P. P. Starostów Województwa WiJeñskiego 
w sprawie interprelacji art. 253 Ustawy Wodnej. 


L. X-34/W. 
Na podstawie wyjasnien Ministerstwa Robót 
Publicznych z dnia 5IV.1929 r. L. XIV-5102/28 
i z dnia 2.1-1930 r. L. XlV-91 ]/29. w sprawie inter- 
pretacji art. 253 Ustawy W odnej w brzmieniu, o
to- 
szonem w Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 574 z roku 1928, 
podaj
 do wiadomosci, co nast
puje: 
Art. 253 Ustawy Wodnej ustanawia skutki, 
jakie pocii\ga za sobl\ zaniechanie doienia w prze- 
pisowym terminie podania 0 wpis do ksi
gi wodnej 
praw wodnych, utrzymanych w mocy przepisem 
art. 252 powotanej ustawy. a mianowicie: postana- 
wia, ze skutkiem zaniechania wniesienia takiego 
podania powstaje wygasni
cie prawa wodnego. 
Wygasni
cie prawa wodnego jest wi
c nast
pstwem 
niewniesienia w przepisowym terminie (do dnia 26 
listopada ] 927 roku) podania 0 wpis danego prawa 
do ksi
gi wodnej. 
Jednak, aby wniesione podanie czynito zadosé 
omawianemu postanowieniu ustawy i zapobieglo 
skutkowi tam przewidzianego, winno ono dawaé 
wtadz y dostateczn
 podstaw
 dla uwidocznienia 
zgtoszenia prawa w ksi
dze wodnej. W tym celu 
podanie musi byé zaopatrzone w plany i dokumenty, 
wymagane przepisem 9 6 Rozporzl\dzenia Ministra 
Robót Publicznych z dnia 7.V-1924 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 44, poz. 468) w przedmiocie urzl\dzenia i pro- 
wadzenia ksil\g wodnych. Tylko bowiem na pod- 
stawie tak zaopatrzonego podania moze wtadza
		

/NDIGCZAS003513_1930_002_0004.djvu

			30 


Wileríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 24 , 25. Nr. 2 
- - ---------._------- ---."- 


wpisaé odnosne uprawnienie w mysl art. 254/a 
Ustawy W odnej do liC8i
gi wodnej, ewentualnie po 
uzupelniaj
cem wyjasnieniu sprawy. 
Natomiast podanie nie czynié\ce zadosé wspo- 
mnianemu warunkowi nie daje podstawy do wy- 
maganego przepisem art. 229, uwidocznienia zglo- 
szonego prawa w ksi
dze wodnej, nie moze tez 
byé uwazane. jako calkowite spelnienie przewidzia- 
nego wart. 253 warunku dla utrzymania w mocy 
prawa wodnego. 
W takim wypadku wladza wodna winna przeto 
przedewszystkiem zawezwaé zglaszaj
cego do sto- 
sownego uzupelnienia podania, z wyznaczeniem mu 
w tym celu stosownych terminów, jesli wezwany 
nie uczynil zadosé wezwaniu. winien byé uwa- 
zany za takiego, który nie reflektuje na dotvcz
ce 
prawo wodne. 
Wladza wodna winna wówczas wydaé orze- 
czenie w toku instancji, odmawiajé\ce mu uskutecz- 
nienia zé\danego wpisu do ksi
gi wodnej i zarazem 
orzec utrat
 prawa wodnego. 
Jako powód odmowy nalezy podaé okolicz- 
nosé, ze wnoszé\cy podanie 0 wpis prawa wodnego 
do ksi
gi wodnej przez nieprzedlozenie wymaga' 
nych planów i dokumentów, nie wykazal w sposób 
dowodny istnienia i rozmiarów rzekomo przyslugu- 
jé\cego mu prawa wodnego, i uniemoZliwil wladzy 
wodnej wydanie zarzé\dzeIÍ, przewidzianych wart. 
234/a Ustawy W odnej, w szczególnoáci uniemozli. 
wil dokonanie wpisu prawa wodnego do ksi
gi 
wodnej, jak i ewentualnie pueprowadzenia w tym 
celu postf;powania wedlug postanowieÍl cz. VI 
Ustawy Wodnej, które moglyby byé przeprowa- 
dzone tylko na podstawie planów i dokumentów, 
przepisowo wymaganych. Skoro wyzej wspomniane 
orzeczenie stanie si
 prawomocnem - odnosne 
prawo wodne uwaza sl
 za zgaste. 
Zgasni
cie prawa wodnego, czy utrata takiego 
prawa na podstawie orzeczenia nie zawsze poci
ga 
za sobé\, jako nast
pstwo, wydanie przez wladz
 
zarzé\dzeIÍ. zmierzajé\cych do usuni
cia pozbawio- 
nych praw urzé\dzeIÍ wodnych (art. 64 ust. p. 2 
Ustawy Wodnej). 
Urzé\dzenia takie, jak np. tama, kanal, dopro- 
wadzajé\cy wod
 do silnika, budynki instalacyjne 
i t. d. mogé\ pozostaé, 0 ile nie przyczyniajé\ szkody 
osobom trzecim, lecz pi
trzenie wody bezwzgl
dnie 
dopuszczone byé nie moze, to znaczy, ze zastawki 
winne byé stale wyj
te. 
Na wypadek, gdyb y dalsze faktyczne istnienie 
takich urzé\dzeIÍ nie dalo si
 pogodzié z interesem 
publicznym, lub prawami osób trzecich. nalezy za- 
rzé\dzié ich zniesienie, bez oznaczenia pretensji do 
odszkodowania (art. 64 ust. 2 Ustawy Wodnej) 
i ewentualnie przeciw opornym zastosowaé post
- 
powanie z art. 247 i 249 Ustawy W odnej. Jak dlugo 
zas dane urzé\dzenia nie oddziatywuj" szkodliwie 
i wogóle nikt ich nie kwestjonuje, to jakkolwiek 
dotyczé\ce prawo wodne zgaslo i interesowany juz 
na nie powolywaé si
 ze skutkiem nie moze, urzé\- 
dzenia takie mogé\ pozostaé i byé tolerowane, 
i wladza wodna nie ma potrzeby do wkraczania. 
Wojewoda 
w/z (-) Kirtiklis 
Wicewojewoda. 


24. 
o K Ó L N I K Nr. 4 
Wojewody Wileñsklego 
z dnia 8 lutego 1930 roku 
do wszystkich Starostów Województwa W.lenskiego w spra- 
wie uregulowania stosunku do sluzby wojsk. b. ochotników. 
L. IV - 82. 


Z uwagi na w
tpliwosci oraz rozbieznosé sto- 
sunku zaj
tego przez niektórych P. P. Starostów 
w stosunku do Komendantów P. K. U. w sprawie 
uregubwania stosunku do sluzby wojskowej osób, 
przyj
tych w swoim czasie do szeregòw wojska pol- 
skiego w charakterze ochotników, z pomini
ciem 
Komisji Poborowej i P. K. U., a które po skoIÍczonej 
wojnie b
dz zostaly zwolnione z szeregów, bé\dz 
pozostaly w sluzbie czynnej w charakterze podofi- 
cerów zawodowych i obecnie zostaly zwolnione, 
wyjasniam co nast
puje: 
1) Szeregowi zwolnieni z wojska bez ustawo- 
wej kategorji zdolnosci do sluzby wojskowej pod- 
legajé\ badaniu na dodatkowych Komisjach pobo- 
rowych. 
2) Szeregowi, zwoInieni z wojska pO uprzed- 
niem ustaleniu kategorji przez Komisj
 rewizyjné\, 
nie podlegajé\ ogl
dzinom na Komisji Poborowej. 
3) Odnosnie neregowych wymienionych w 
p, 2 winni Komendanci P.K.U. powiadomié wladze 
administracyjne I instancji, które wpiszé\ takie osoby 
do listy poborowej wlascivVego rocznika, zas w od- 
powiednich rubrykach oznaczé\ kategorj
 zdolnosci 
do sluzby wojskowej, z adnotacjé\, ze jes
 to orze- 
czenie Komisji Rewizyjnej. 
4) Zasady powyzsze winny' byé stosowane 
jak wzglt;dem b. ochotników, tak i zwolnionych 
szeregowych zawodowych. 
Za podstaw
 do wydania niniejszego okólnika 
postuzyly wyjasnienia Ministerstwa Spraw W ojsko- 
wych do poszczegòlnych Dowódców O. K., a mia- 
nowicie, L. 2385/Pob. E. z dnia 23/XI. 28 roku. 
L. 13665/pob. E. z dnia II/VII. 28 r., L. 877/Pob. 
E. z dnia 15.X. 28 r. oraz reskrypt Min. Spraw 
Wewn. Nr. Wojsk 2719/2 z dn. 25.1. 1930 roku. 


za Wojewod
 
(-) S. Wisniewski. 
Naczelnik Wydzialu 


25. 
PISMO OKÓLNE 
Wojewody WiIeñskfego 
z dnia 15 stycznia 1930 r. 
do wszystkich P. P. Starostów Województwa WilelÍskiego 
w sprawie rozlokowania zakladów alkoholowych. 
L. II.4673/29. 
Z przedkladanych mi wniosków w sprawie 
planu rozlokowania zakladów alkoholowych na te- 
renie W ojewództwa WileIÍskiego na rok 1930 za- 
uwazylem, iz kwestja ewentualnego zwi
kszenia 
ilosci zakladów alkoholowych, jest przez P. P. Sta- 
rostów nader nie jednolicie traktowan
.
		

/NDIGCZAS003513_1930_002_0005.djvu

			Nr. :2 


Wileríski Dziennik Wojewócizki. Poz. 25. 


31 


W obec powyzszego przypominam. ze kwestjç 
ewentualnego zwiçkszenia zakladów alkoholowych. 
reguluje art. 5 Ustawy z dnia 23.lV.1920 10Z. U. 
Nr. 35 p. 299) co do którego Ministerstwo Spraw 
Wewn4;trznych pismem z dnia 12'xII.1929 r. Nr. 2 
H.5347/29 wyjasnilo, ze przy ustalaniu liczby miejsc 
sprzedazy i wyszynku napojów alkoholowych za 
podstawç obliczania nalezy braé ludnosé powiatu 
(wedlug wyników ostatniego urzçdowego spisu 
ludnosci), przytem, gdyby liczba ludnosci w sta- 
sunku do istniej
cych miejsc sprzedazy byla mniej- 
sza, niz to przewiduje art. 5 ustawy {I: 2500), to 
liczba mie]sc sprzedazy winna byé proporcjonalnie 
zmniejszona, gdyby zas liczba ludnosci wedlug na- 
stçpuj
cych spisów ludnosci wzrastala-liczbç miejsc 
sprzedazy napojów alkoholowych mozna powiçkszyé, 
nie przekraczaj
c wszakze liczby miejsc, istniejl\- 
cych w chwili wydania ustawy. k'óra to liczba, 
zgodnie z brzmieniem art. 5 "w zadnym razie. bez 
wzgl4;du na liczbç mieszkaÍlców, powiçkszona bys 
. . II 
ore moze . 
Ustçp 1 art. 5 ustawy ogranicza liczbç miejsc 
sprzedaZY napojów alkoholowych do 1 na 2,500 
mieszkanców, lecz nie nakazuje bezwzgl
dnej ko- 
niecznosci utrzymywania takiej liczby miejsc sprze- 
dazy, któraby odpowiadala i1orazowi, otrzymanemu 
z podzielenia Iiczby ludnosci powiatu przez 2,500. 
Równiez rozporz
dzenie wykonawcze z dnia 2.VI. 
1922 r. (Oz. U. Nr. 51 poz. 462) i rozporu,dzenie 
Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 5.IX.1922 r. 
(Monitor Polski Nr. 218) nie nakladaj
 na komisje 
do walki z allc:oholizmem (obecnie Wydzialy powia- 
towe i wojewódzkie) obowil\zku przy corocznem 
ustalaniu liczby i rozmieszczenia miejsc sprzedazy 
napojów alkoholowych ustanawiania pelnych liczb, 
opartych na stosunku do liczby ludnosci. 
W konklu7.ji zaznacza siç wiçc, iz obecnie 
rola cial kolegjalnych, wchodzl\cych w kompetencjç 
dawnych Komisji antyalkoholowych, ograniczaé siç 
winna do czynnosci stawiania wnioskówco do 
rozmieszczenia miejsc sprzedazy napojów alkoho- 
lowych, zas co do ustalenia ilosci tych miejsc je- 
dynie 0 tyle, 0 ileby chodzilo w praktyce 0 zmniej- 
8zenie ilosci tych miejsc w granicach przepisów cyt. 
art. 5 ostatecznie juz ustalonych. 
Zaznacza siç jednoczesnie, iz t. zw. "bufety" 
czyli kluby 0 charakterze scisle zamkni4;tym mogé\ 
byé uznane za ponadliczbowe w mysl Rozp. Min. 
Zdrowia z dnia 2.VL1922 r. (Monitor Polski Nr. 156 
ex 1922 r)-jedynie w tym wypadku, 0 He kon- 
cesja t3 wydana byla instytucji danej przed dniem 
23 kwietnia 1920 r., t j. dniem wejscia w zycie 
omawianej ustawy antyalkoholowej. 
o ile wi4;C warunek ten nie jest zachowany, 
koncesja dla Klubu lub Kasyna 0 charakterze scisle 
zamkniçtym winna byé uwzgl
dniona w ogólnym 
planie rozlokowania. 


W ojewoda 
VI /z ( -) Kirtiklis 
Wicewojewoda. 


26. 
PISMO OKÓLNE 
Wojewody Wileõskiego 
z dnia 27 stycznia 1930 r. 
do WSZ\ stkich P. P Starostów Województwa Wi!enskiego 
(za wyj
tkiem Starosty Oszmianskiego) w sprawie komu- 
nikacji autobusowej. 


L. V-180. 
00 wiadomosci analogicznego stosowania. 
Zat I. 


Za Wojewodç 
(-) T. BrUf/iewski. 
Naczelnika Wydzialu. 


WILENSKI 
URlJ\D WOJEWÓDZKI 
Wydzia' Bezpfeczelistwa 
Wilno. dn. 27/1 1930 r. 
L. V-180. 
Przedmiot: KomunikacJa 
autobusowa 


Odpie. 


00 


Pan a Starosty Powiatowego 
w Oszmianie. 


Przesylajl\c Panu Staroscie artykul p. t. "Ko- 
munikacja autobusowa w pow. Oszmiailskim", oglo- 
szony w Nr. 16.z 21.1.1930 r. "Kurjera Wilen skiego", 
wskazujl\cy na nieprawidlowosci i nieporzl\dek 
w ruchu autobusowym, polecam Panu Staroscie 
wdrozyé dochodzenie celem ustalenia, czy powyz- 
sze uchybienia mialy miejsce, tudziez wydaé bez- 
zwtocznie zarzl\dzenie, niedopuszczaj
ce do tego 
rodzaju nieporz"dku. Przypominam Panu Staroscie 
ostatnie moje zarzl\dzenie z 20.x.1929 Nr. 4222/11 
w sprawie przepisów porzl\dkowych na drogach 
publicznych (Wi!. Oziennik Wojewódzki Nr. 10 
p. 947 z 1929), polecajl\ce m. in. zorganizowanie 
lotnych inspekcji kontroloych na drogach publiczn. 
calego ruchu kolowego (autobusowego) i pelnienie 
nadzoru i kontroli nad tym ruchem. 
Nawil\zuj
c do zarzutów, wymienionych w cy- 
towanym artykule prasowym, zechce Pan Starosta 
zagrozié winnym przedsi
biorcom autobusowym, 
ze w razie dalszego przekraczania postanowieÍl 
rozporzl\dzenia minist. z 17.lV. 1929 0 ruchu auto- 
busów (Oz. Ust. Nr. 55 p. 439) a w szczególnoíci 
w wypadkach rozwijania nadmiernej szybkosci, 
przyjmowania wiçkszej ilosci podróznych, niz ze- 
zwolenie (w dowodzie rejestracyjnym pojazdu me- 
chanicznego) opiewa, nieprzestrzegania rozktadu 
jazdy, palenia tytoniu w autobusach i t. p.-nieza- 
leznie od ukarania winnych (przedsiçbiorcy i obslugi) 
Urzé\d Wojewódzki na zasadzie S 17 wzmiankowa- 
nego rozporz"dzenia zabroni przedsi
biorcy utrzy- 
mywania publicznej komunikacji. 
Wobec tego oczekujç do dnia 15.11. 1930 r. 
sprawozdania, jakie zarzl\dzenia Pan Starosta w tej 
mierze wydal wzgl. uzasadnionych wniosków: 
w przedmiocie zakazania utrzymywania publicznej 
komunikacji przed8i
biorcom, dopuszczajl\cym do 
powtarzajl\cego siç nieprzestrzegania obowi
zuj
- 
cych przepisów wzgl. odebrania (cofania) prawa 
jazdy winnym kierowcom. 
Zal.: 1 


W oiewoda 
(-) WI. Raczkiewicz.
		

/NDIGCZAS003513_1930_002_0006.djvu

			32 


WileIÍski Dziennik WOJe d k P 27 
. . wó z i. oz.. 


27. 
ORZECZENIA 
Wojewody Wileúskiego 
o uznaniu poszczegó\nych lasólV za ochronne. 
1) Na s1c.utek wniosku przedstawionego zgod. 
nie z p. b art. 20-go rozporzi\dzenia Prezydenta 
Rzeezypospolitej z dnia 24.VI 1927 r. (Oz. Ust. 
Nr. 57 poz. 504) wydaje si
 na zasadzie p. dart. 
19 go i p. g art. 26-go wspomnianego rozporzi\dze- 
nia nast
puj
ee 
o r z e e zen i e Nr. 40 
las maj. "Szumieliszki", gm. Solskiej, pow OszmiaIÍ- 
skiego -. wlasnosé ini. Mariana Sasinows1c.'ego, 
o obszarze 66,275 ha uznaje si
 za las oehronny. 
Od orzeezenia tego w mysl art. 35 go rozpo- 
rZi\dzenia z dnia 24/VI 1927 r. prawo odwolania 
'nie sluiy. 
Wilno, dn. 27/1 1930 r. 
L. 75/N/L. 


2) Na skutek wniosku przedstawionego 
zgodnie z p. b art. 20 rozporzl\dzenia Prezydenta 
Rzeezypospolitej z dnia 24. VI. 1927 r. (Oz. Ust. 
Nr. 57 poz. 504) wydaje si
 na zasadzie p. d 
art. 19 i p. g art. 26 wspomnianego rozporzi\dzenia 
nast
puji\ee 
o r z e e zen i e Nr. 42 
las maj. "Czepieluny", gminy Konia.wskiej, pow. 
WiI. - Troekiego - wlasnosé Jana Kamiens1c.iego, 
o obszarze 336,37 ha uznaje si
 za las ochrony. 
Od orzeezenia tego w mysl art. 35 rozporzi\- 
dzenia z dn, 24.VI.1927 r. prawo odwolania nie sluiy. 
Wilno, dn. 30/1. 1930 r. 
L. 1195/L. 


3) Na skutek wniosku przedstawionego 
zgodnie z p. b. art. 20 rozporzi\dzenia Prezydenta 
Rzeezypospolitej z dnia 24. VI. 1927 r. (Oz. Us taw 
Nr. 57 poz. 504) wydaje si
 na zasadzie p. d 
art. 19 i p. g art. 26 wspomnianego rozporzi\dzenia 
nast
puji\ee 
o r z e e zen i e Nr. 43 
las maj. "SwiUa" gm. Pliskiej, powiatu OzisnieIÍ- 
skiego - wlasnosé s
dziego Si\du Apelaeyjnego 
w Warszawie, Ottona Missuny 0 obszarze 120,89 
ha uznaje si
 za las oehronny. 
Od orzeezenia tego w mysl art. 35-go rozpo- 
rZi\dzenia z dnia 24/VI 1927 r. prawo odwolania 
nie sluiy. 
Wilno, dn. 30.1. 1930 r. 
L. 39/N/L. 


4) Na skutek wniosku przedstawÎonego zgod- 
nie z p. b art. 20-go rozporzi\dzenia Prezydenta 
Rzeezypospolitej z dnia 24.YI 1927 r. (Oz. Ust. 
Nr. 57 poz. 504) wydaje si
 na zasadzie p. dart. 
19-9o i p. g art. 26.go wspomnianego rozporzi\dze' 
nia nast
puji\ee 
o r z e e zen i e Nr. 44 
las maj. "Cna", gm. Kolowiekiej, pow. Wilejskie- 
go-wlasnosé Leonardy W oUowiezowej. 0 obszarze 
457,4 ha uznaje si
 za las oehronny. 
Od orzeezenia tego w mysl art. 35-go rozpo- 
rZi\dzenia z dnia 24.VI 1927 r. prawo odwolania 
nie sluiy. 
Wilno, dn. 30.1. 1930 r. 
L. 1016/N/L. 


Nr. 2 


5) Na skutek wniosku przedstawionego zgod- 
nie z p. b art. 20-go rozporzi\dzenia Prezydenta 
Rzeezypospo1itej z dnia 24.VI 1927 r. (Oz. Ust. 
Nr. 57 poz 504) wydaje si
 na zasadzie p. dart. 
19-9o i p. g art. 26 go wspomnianego rozporzi\dze- 
nia nast
pujé\ee 
o r z e I e zen i e Nr. 45 
las maj. "Male-Soleezniki". gm. Soleeznickiej, pow. 
Wil.-Troekiego-wlasnosé Zygmunta Mianowskiego, 
o obszarze -219,75 ha uznaje si
 za las ochronny. 
Od orzeezenia tego w mysl art. 35 go rozpo- 
rz
dzenia z dnia 24.YI 1927 r. prawo odwolania 
nie sluiy. 
Wilno, dn. 30.1. 1930 r. 
L. 1235/N/L. 


. 6) Na skutek wniosku przedstawionego zgod- 
me z p. b art. 20.go rozpofZé\dzenia Prezydenta 
Rzeezypospolitej z dnia 24. VI. 1927 r. (Oz. Ust. 
Nr. 57 poz. 504) wydaje si
 na zasadzie p. dart. 
1 ?go i p. g. art. 26 go wspomnianego rozporzé\dze- 
ma nast
puJ
ce 
o r Z e e zen i a Nr. 46 
las maj. "Baranee", gm. Solskiej, pow. Oszmian- 
skiego - wlasnosé Wladyslawa Bokszanskiego. 
o obszarze 47,69 ha uznaje si
 za las oehronny. 
O
 orzeez
nia teR'o w mysl art. 35-go rozpo- 
rZé\dzema z dma 24.VI. 1927 r. prawo odwolania 
nie sluiy. 
Wilno, dn. 30.1. 1930 r. 
L. 50/N/L. 


. 7) Na skutek wniosku przedstawionego zgod- 
me z p. b art. 20-go rozporzé\dzenia Prezydenta 
Rzeezypospolitcj z dnia 24.VI 1927 r. (Oz. Ust. 
Nr. 57 poz. 504) wydaje si
 na zasadzie p. dart. 
19-9o i p. g art. 26-go wspomnianego rozporzé\dze- 
nia nast
pujé\ee 
o r z e e zen i e Nr. 51 
las maj. "Czeronka". gm. Zaleskiej, pow. OzisnieIÍ- 
skiego-wlasnosé Teodozego Nosowieza, 0 obszarze 
1275,75 ha uznaje si
 za las oehronny. 
Od orzeezenia tego w mysl art. 35.go rozpo- 
rZé\dzenia z daia 24.VI 1927 r. prawo odwolania 
nie sluiy. 
WiIIlO, dn. 3.11. 1930 r. 
L. 292/N/L. 


. 8) Na skutek wniosku przedstawionego zgod- 
me z p. b art. 20-go rozporzé\dzenia Prezydenta 
RzeezYPosp'olitej z dnia 24.VI 1927 r. (Oz. Ust. 
Nr. 57 pOz. 504) wydaje si
 na zasadzie p. dart. 
19. go i p. g art. 26-go wspomnianego rozporzi\dze- 
nia nast
pujé\ee 
o r z e e zen i e Nr. 66 
pareela lesna m-ku "Soleniki", gm. Rudominskiej, 
pow. WiI.-Troekiego - wlasnosé Wladyslawa Wró- 
blewskiego 0 obszarze 14,79 ha uznaje si
 za las 
oehronny. 
Od orzeezenia tego w myal art. 35-go rozpo- 
rZé\dzenia z dnia 24.VI 1927 r. prawo odwolania 
nie sluiy. 
Wilno, dn. 11.11. 1930 r. 
L. 295/N/L.
		

/NDIGCZAS003513_1930_002_0007.djvu

			lir. 2 


Wilen ski Dziennik Wojewódzki. Poz. 28, 2
. 


33 · 


28. 
KOMUNIKAT 
Urz
du Wojewõdzkiego Wileõskiego 
o zasadach udzie!aaia przesuni
é terminu wcielenia do 
szeregów w 1930/31 roku. 
Podaje si
 do publicznej wiadomosci, stoso' 
wnie do Tozkazu Min. Spraw Wojsk. L. I/Pob. 30 
z dn. 16.1. 30 r, ze z dniem 1 lipca 1930 r. powia- 
towi komendanci uzupetnien bl';d
 udzielali nast
- 
puj
cym grupom poborowych przesunil';é terminu 
wcielenia do szeregów z terminem wainosci do 
dn. Ilipca 1931 r. na warunkach okreslonych w po- 
mienionym rozkazie: 
I. Pierwsza grupa dotyczyé b
dzie poboro- 
wych roczników 1904 i 1905, którzy posiadaj
 wa- 
runki do skróconej sluiby wojskowej (art. 49 ust. 
o powsz. obow. woiskowym), s
 zwyczajnymi (rze- 
czywistymi) studentami, wzglçdnie sluc.haczami 
wyzszych za\dadów naukowych, wyszczególnionych 
w Oz. U. R. P. z r. 1929 Nr. 34 oraz w dodatko- 
wych okólnikach Ministerstwa Wyznan Religijnych 
i Oswiecenia Publiczne
o i w r. szkolnym 1930/31 
p07.ostaje im ostatni rok do ukonczenia wyzszych 
studjów. 
W tej grupie petenci winni do dn. 30 czerwca 
1930 roku, jako terminu bezwzglçdnie ostatecznego, 
wniesé do powiatowej komendy uzupdnien po- 
danie 0 przesunil';ciu terminu wcielenia do szeregów 
na rok szkolny 1930/31, a do podania dot
czyé: 
1. Zaswiadczenie wyiszego zakladu nauko. 
wego, stwierdzaj
ce, ze petentowi w roku szkolnym 
1930/31 pozostaje ostatni rok do UkoÍH:zenia wyz- 
szrch studjów. Zaswiadczenia wydawane przez Bra- 
tm
 Pomoc Zrzeszenia Studentów Polaków Poli- 
techniki Gdanskiej cztonkom, studjuj
cym w tej 
uczelni! s
 równoznaczne z zaswiadczeniarni, wy- 
daneml przez krajowe wtadze szkolne. Zaswiadcze- 
nia te jednak muszii byé kaidorazowo potwierdzone 
przez Wydzial W ojskowy Komisarjatu Generalnego 
R. P.. 
 Gdansku. Studenci zas nienalei
cy do 
Bratmej t'omocy, m"aj
 przedktadaé zaswiadczenia 
Politechniki Gdanskiej. Zaswiadczenia wyiszych 
szkól zagranicznych maj
 byé przetlumaczone na 
j
zyk polski. 
2. Urodzeni w Toku 1905 - dowód udzielo- 
nego im na rok 1929/30 odroczenia stuiby wojsk. 
z art. 61/2 ustawy 0 powsz. obow. wojsk.; 
urodzeni w Toku 1904 - dowód udzielonego im 
przesuni
cia terminu wcielenia do szeregów w roku 
szkolnym 1929/30. 
3. Zaswiadczenie 0 udziale w pracach pw. 
lub wf. wzgl
doie 0 przynaleinosci do jednego 
z osrodków p. w., wystawione przez powiatowego 
komendanta p. w. 
Od przedlozenia tego zaswiadczenia woloi s
: 
stypendysci Ministerstwa Spraw W ojsk. i studenci 
szkól zagranicznych. 
II. Druga grupa dotyczyé b
dzie osób rocz- 
ników 1904 i 1905 odbywaj
cych studja teologiczne 
(art. 61/3 ustawy 0 powsz. obow. wojsk.). 
Osoby te powinny najdalej do do. 30 czerwca 
1930 r: zloiyé do pOwiatowej komendy uzupetnien 
podanre wraz z zat
cznikiem na warunkach takich 
aamych, jak poborowi grupy pierwszej. 
. 
so.by gr
py drugiej s
 wolne od przedklada- 
ma zaswradczen 0 przynaleinosci do p. w. lub w f 
III. 
r
ecia gr';1pa dotyczyé b
dzie poboro: 
wych roczmkow 1907 I 1908, którzy iako uczoiowie 


ostatniej klasy szkól, wymienionych wart. 61/1 
ustawy (patrz Oz. Ust. R. P. z r. 1929 -Nr. 34, 
poz. 3 J 5) nie zostali dopuszczeni do egzaminu 
dojrzalosci I koncowego) lub egzaminu tego nie 
zdali, a wladze szkolne pozwolity im na powtórze- 
nie ostatniej klasy (kursu) lub pOQowne przyst
pie- 
nie do tego egzaminu. 
Osoby te maj
 ztoiyé do dnia 30 czerwca 
do powiatowej komendy uzupelnien podanie 0 prze- 
suni
cie terminu wcielenia i dot
czyé nast
puj
ce 
zat
czniki : . 
1. Zaswiadczenie odnosnej wladzy szkolnej, 
stwierdzaj!\ce powyiej przytoczone okolicznoscÎ z 
ewentualnem podaniem terminu nast
pnego dopu- 
szczenia kandydata do zdawania egzaminu dojrza- 
losci (koncowego). 
2. Urodzeni w roku 1907 - dowód udzielo- 
nego im przesuni
cia terminu wcielenia do szeregów 
w roku szkolnym 1929/30; 
urodzeni w roku 1908 - dowód udzielonego im 
na r. 1929 odroczenia stuiby wojskowej z art. 61/1 
ustawy 0 powsz. obow. wojsk. do zdawania egza- 
minu dojrzalosci (koncowego). 
3. Urodzeni w roku 1907 - dowód udzielo- 
nego im przeiluni
cia terminu wcielenia do szeregów 
w r. szkolnym 1929/30; 
urodzeni w roku 1908 - dowód udzielonego im 
na rok 1929 odroczenia sluzby wojskowej z art 61/1 
ustawy 0 powsz. obow. wojsk. 
4. Zaswiadczenie 0 udziale w pracach p. w. 
lub w. f. wzgl
dnie 0 przynaleinosci do jednego 
z osrodków p. W., wystawione przez powiatowego 
komendanta p. w. 
Przekroczenie wyiej wskazanych terminów 
wnoszenia podan spowoduje odmowne zalatwienie 
takowych. 
Wilno, w lutym 1930 r. 


29. 
REJESTRACJA STOW ARZYSZEÑ. 
. 1) Na zasadzie postanowienia Wojewody 
Wilenskiego w Wilnie z dnia 8-1 1930 r. wci
gni
to 
do rejeslru stowarzyszen - Wilenskie T owarzystwo 
Opieki nad Ozieémi w Wilnie. 
Rejestru Nr. 1168. 


2) Na zasadzie postanowienia W ojewody 
Wilenskiego w Wilnie z dnia 8-1 1930 r wci
gni
to 
do rejestru stowarzyszen - Koto Starszej Mlodzieiy 
Ksztalc
cej si
 w Nowo.Swi
cianach. 
Reiestru Nr. 1169. 


3) Na zasadzie postanowienia W ojewody 
Wilenskiego w Wilnie z dnia 8 I 1930 r. wci
gnil';to 
do reiestru stowarzyszen - "Memorial Fundativie 
Sora-Leja Fiszer" (Fundusz pami
ci Sory-Leji Fiszer) 
w m. Swirze pow. swi
cianskiego. 
Rejestru Nr. 1170. 


4) Na zasadzie postanowienia Wojewody 
Wilenskiego w Wilnie z dnia 8 I 1930 r. wci
gni
to 
do rejestru stowarzyszen - Pocztowy Zwi
zek Przy- 
sposobienia W ojskowegø i Wychowania Fizycznego 
w Wilnie. 
Rejestru Nr. 1171. 


5) Na zasadzie postanowienia Wojewody 
Wilenskiego w Wilnie z dnia 17-1 1930 r. wci
gniçto
		

/NDIGCZAS003513_1930_002_0008.djvu

			34 


Wileríski Dz i e n n ik W OJ ' ewo ' dzk ' J Poz 30 31 32 3 "- 
. . , , ., .). 


do rejestru stowarzyszen - Instytut Naukowo- Sa- 
dawczv Europy W schodniej. 
Rejestru Nr. 1172. 


6) Na zasadzie postanowienia Wojewody 
Wilenskiego w Wilnie z doia 22.1 1930 r. wcil\gni
to 
do rejestru stowarzyszen - Opieka Rodzicielska 
przy Lic
um Handlowem ienskiem Stanistawy Piet. 
kiewiczówny w Wilnie. 
Rejestru Nr. 1173. 


7) Na zasadzie postanowienia W ojewody 
Wilenskiego w Wilnie z dnia 23.1 1930 r. wcil\gni
to 
do rejestru stowarzyszen - Okr
gowe T-wo Orga- 
nizacyj i Kólek Rolniczych pow. braslawskiego. 
Rejestru Nr. 1174. 


8) Na zasadzie postanowienia W ojewcdy 
Wilenskiego w Wilnie z dnia 23 I 1930 r. wci<\gni
to 
do rejestru stowarzyszen -- Kolo FiIistrów Kon- 
wentu Batorja. 
Rejestru Nr. 1175. 


9) Na zasadzie postanowienia Wojewody 
Wilenskiego w Wllnie z dnia 23-1 1930 r. wcil\gni
to 
do rejestru stowarzyszen - Zwia,zek Wlascicieli 
Nieruchomosci Zydów VI Wilnie i Województwa 
Wilenskiego. 
Rejestru Nr. 1176. 


10) Na zasadzie postanowienia W ojewody 
Wilen skiego w Wilnie z dnia 291 1930 r. wci<\gni
to 
do rejestru stowarzyszen- T.wo Ochotniczej Strazy 
Pozarnej w Ozierkowszczyznie. 
Rejestru Nr. 1177. 


11) Na zasadzie postanowienia W ojewody 
Wilenskiego w Wilnie z dnia 3 II 1930 r. wcil\gnit;to 
do rejestru stowarzyszen - Wilenskie T-wo Chi- 
rurglczne. 
Rejestru Nr. 1178. 


12) Na zasadzie postanowienia Wojewody 
Wilenskiego w Wilnie z dnia 5-Il 1930 r. wci<\gni
to 
do rejestru stowarzyszen - Gemilus Chesed przy 
Domu modlitwy pod nazwl\ "Sobotnia" w Wilnie. 
Rejestru Nr. 1179. 


13) Na zasadzie postanowienia Wojewody 
Wilenskiego w Wilnie z dnia 5 II 1930 r. wci<\gni
to 
do rejestru stowarzyszen - Gemitus Chesed przy 
boinicy Bejs Aron pod naZWI\ "Achdus" w Wilhie. 
Rejestru Nr. 1180. 


14) Na zasadzie postanowienia Wojewody 
Wilenskiego w Wilnie z dnia 11.11 1930 r. wci<\gni
to 
do rejestru stowarzyszen - Sportowe T owarzystwo 
t.owieckie w Wilnie. 
Rejestru Nr. 118), 


30. 
Rejestracja Cechu. 


Na zasadzie postanowienia W ojewody Wi- 
lenskiego z dn. 10 stycznia 1930 roku wcil\gni
to 
do rejestru cechów i korporacji "Cech mieszany 
rzemieslników chrzescijan" w N. Swi
cianach. 
Rejestru Nr. 42. 


Nr.2 


31. 
Odebranie debitu pocztowego. 
Wilenski Urzl\d W ojewódzki podaje do wi a- 
domosci, ii na podstawie art. 14 rozporzl\dzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 10 maja 1927 r. 
o prawit: prasowem (Oz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 1 
poz. 1) Minister Spraw W ewn
trznych odebral 
debit pocztowy oraz zakazal rozpowszeéhnianie na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej czasopisma p. t. 
"La Voix Pays.nne" wydawanemu w Paryzu 
w j
zyku francuskim. 


32. 
Przywrócenie debitu pocztowego. 
Wilen ski Urzl\d Wojewódzki podaje do wia- 
QomoBci, ie Minister) Spraw W ewn
trznych na pod- 
stawie art. 14 rozporzl\dzenia Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dnia 10 maja 1927 r. 0 prawie praso- 
wem (Oz. U. R. P. z 1928 r. Nr. I poz. :) przy- 
wrócil debit pocztowy czasopismu p.t. "Zloty Wiek" 
drukowanem w Bernie (Szwajcarja) w j
zyku 
polskim. 


33. 
POSTANO\VIENIA S1\DU OKRI;GOWEGO 
W WILNIE 


o zatwierdzeniu zajE:cia czasopism i odezw. 
I) Dnia 16 stycznia 1930 r. Sl\d Okr
gowy 
w Wilnie na posiedzeniu niejawnem w Wydziale 111 
(karnym i rozpoznawszy wniosek Prokuratora przy 
Sa,dzie Okr. w Wllnie' z dn. 11.1. 1930 r. Nr. pras, 
2/30 0 zatwierdzenie zaj
cia naloionego na na- 
klad Nr. 1 czasopisma bialoruskiego "Switanja" 
z datl\ 7 styczni::. 1930 r. wobec cech przestt;pstwa 
z art. 129 cz 1. p. I i 2 K. K. i art. lust. 2 Rozp. 
Pana Prezyd. R. P. z dn. 10.V. 1927 r., oraz 0 za- 
twierdzenie zaj
cia plyt i form, stuzl\cych do tlocze- 
nia tegoz druku, zgodnie z wnioskiem Prokuratora 
postanawia: 
Zaj
cie nakladu Nr. I czaaopisma bialoruskie- 
go "Switanje" z dnia 7.1. 1930 r. oraz plyt i form. 
sluil\cych do jego tloczenia-zatwierdzié. 


2) Onia 23 stycznia 1930 r. Sl\d Okr
gowy 
w Wilnie na posiedzeniu niejawnem w Wydziale 
III (karnym) rozpoznawszy wniosek Prokuratora 
przy S. O. w Wilnie z dn. 17.1. 1930 r. Nr. pras. 
3/30 0 zatwierdzenie zaj
cia nalozonego na naklad 
Nr. 5 czasopisma litewskiego "Vilniaus Rytojus" 
z datl\ 15 stvcznia 1930 r. wobec cech przestt;pstwa 
z art. 1 ust. I i 2 Rozp. Pr. R. P. z dn. 10.v.27 r. 
zgodnie z wnioskiem Prokuratora 
postanawia: 
Upatrujl\c w treéci art. "Owoce warjackie" 
w cz
sci, ie moralny autorytet Ligi Narodów stoi 
nie na gruncie sprawiedliwosci,. a opiera sj
 w sile, 
armatach i bagnetach w jej decyzji w sprawie Wi- 
lenskiej,-znamion przest
pstw, przewidziane wart. 
I, ust. I i 2 rozporz. Prezyd. R. P. z dnia IO.V. 
1927 r. - zaj
cie czasopisma "Vilniaus Rytojus" 
zatwierdzié.
		

/NDIGCZAS003513_1930_002_0009.djvu

			Nr.2 


Wileríski Dliennik Wojewódzki. Poz
 33. 


35 


3) Dnia 23 stycznia 1929 roku S!\d Okr
go- 
wy w Wilnie na posicdzeniu niejawnem w Wy- 
dziale III (karnym) rozpoznawszy wniosek Proku 
ratora przy S"dzie Okr
gowym w Wilnie z dnia 
21. l. 30 r. Nr. pras. 5/30 0 zatwierdzenie zaj
cia 
nalozonego na naklad jednodniówki w j
zyku zy- 
dowskim p. t. "Mit Unzer Weg" z dat" styczen 
1930 r., wobec cech przest
pstwa z art. I cz. I 
i 2 Rozp. Prez. R. P. z dnia 10 maja 1927 r. zgod- 
nie z wnioskiem Prokuratora 
postanawia: 
Upatruj!\c w wyrazie "coraz wi
cej i wi
cej 
zaci"gany Jest sznur naokolo klasy robotniczej" 
znamion przest
pstwa z art. I i 2 Rozporz. Prezyd. 
R P. z dnia IO.Y. 1927 r. zaj
cie czasopisma w tej 
cz
sci zatwierdzié. 


4) Dnra 4 lutego 1929 roku S"d Okr
go- 
wy w Wilnie na posiedzeniu niejawnem w Wy_ 
dziale III (karnym) rozpoznawszy wniosek Proku- 
ratora przy S"dzie Okr
gowym w Wilnie 0 za- 
twierdzenie zaj
cia nakladu odezwy p. t. "Dekla
 
racja", wobec cech przest
pstwa z art. lust. 1 i 2 
Rozp. Prezyd. R. P. z dn. 10.V. 27 r. i art. 67 te- 
goz rozp. 0 prawie prasowem, zgodnie z wnioskiem 
Prokuratora 


postanawia: 
Zaj
cie nakladu odezwy p. t. nDeklaracja" 
zatwierdzié. 


5) Dnia 4 lutego 1930 roku S!\d Okr
go
 
wy w Wilnie na posiedzeniu niejawnem w Wy' 
dziale III (karnym) rozpoznawszy wniosek Proku- 
ratora przy S!\dzie Okrçgowym w Wilnie 0 za- 
twierdzenie zaj
ci
 nakladu odezwy p. t. "Sza- 
Downy Obywatelu", wobec cech przest
pstwa 
z art. 1 ust. I i 2 Rozporz!\dzenia Prezyd. R. P. 
z dnia 10.V. 1927 r. i art. 67 tegoz rozporz. 0 pra
 
wie prasowem, zgodnie z wnioskiem Prokuratora 
.postanawia: 
Zaj
cie nakladu odezwy p. t. "Szanowny Oby- 
watelu" zatwierdzié. 


6) Dnia 4 lutego 1930 roku S!\d Okr
go. 
wy w Wilnie na posiedzeniu niejawnem w Wy- 
dziale III (karnym) rozpoznawszy wniosek Proku- 
ratora przy S. 0 w Wilnie 0 zatwierdzenie zaj
cia 
nakladu odezwy p. t. "Odezwa Biat Wlosé. Rob. 
Klubu Poselskiego do wloscian Zachod Bialorusi 
w sprawie zwolania Europejskiego Chlopskiego 
Kong-resu w Berlinie", wobec cech przest
pstwa 
z art. 129 cz. I, p. 1. 2, 3 i 6 K. K. art. I ust. I 
i 2 Rozp. Prezydenta R. P. z dnia 10. V. 1927 r. 
o prawie prasowem, zgodnie z wnioskiem Pro
 
kuratora 


postanawia: 
. Zaj
cie nakladu odezwy p. t. Odezwa Bialor. 

:Ioié. Rob Klubu Poselskiego do wloscian Zach. 
K lalor. w spr.. zwolania Europejskiego Chlopskiego 
ongresu w Berlinie" zatwierdzié. 


7) Dnia 4 lutego 1930 roku Sild Okr
go- 
w
 w Wilnie na posiedzeniu niejawnem w Wy- 
dZlale III (karnym) rozpoznaW6ZY wniosek Proku- 
ratora przy S. O. w Wilnie 0 zatwierdzenie zaj
cia 
nakl
?u odezwy p. t. "List otwarty Bialoruskiego 
Wlosc. Rob. Klubu Poselskiego w sprawie areszto- 


wania powiatowych sekretarzy klubu, rozgromienia 
kancelarji klubu i planowanego bialego teroru na 
Zacbodniej Bialorusi", wobec cech przest
pstwa 
z art. 129 cz. I, p. I, 2, 3 i 6 K. K. art. I, ust. I 
i 2 Rozp. Prez. R. P. z dn. IO.V. 1927 r. 0 prawie 
prasowem, zgodnie z wnioskiem Prokuratora 
postanawia: 
Zaj
cia nakladu odezwy p. t. "List otwarty 
Bialor. Wlosé. Rob. Klub. Posel. w spr. aresztowa- 
nia powiatowych sekretarzy klubu, rozgromienia 
kancelarji klubu i planowego bialego teroru na 
Zach. Bialorusi" - zatwierdzié. 


8) Dnia 4 lute go 1930 roku S!\d Okr
gowy 
w Wilnie na posiedzeniu niejawnem w Wydziale III 
(karnym) rozpoznawszy wniosek Prokuratora przy 
S O. w Wilnie 0 zatwierdzenie zaj
cia nakladu 
odezwy p. t. "Rezolucja. przyj
ta przez Ogólny 
Zjazd T-wa Bialoruskiej Szkoly", który odbyl siç 
19 maja 1929 r. w Wilnie w sprawie dzialalnosci 
samozwanczej tymczasowej komisji T-wa i jej pa- 
tronów - zdrajców bialoruskiego narodowego wy- 
zwolenczego ruchu Ostrowskiego, t.uckiewicza, 
Kowszy i innych. oraz przeciw terorowi wladz ad- 
ministracyjnych nad T-wem Szkoly Bialoruskiej", 
wobec cech przest
pstwa. przewidzianego wart. I 
ust. I i 2 Rozp. Prezyd. R. P. z dnia IO.Y. 1927 r. 
i art. 67 prawa prasowego, zgodnie z wnioskiem 
Prokuratora 
postanawia: 
Zaj
cie nakladu odezwy p. t. "Rezolucja przy- 
j
ta przez ogólny Zjazd T-wa Biat Szkoly, który 
odbyl si
 19.V. 1929 r. w sprawie dzialalnosci sa- 
mozwanczej Tymcz. Komisji I.wa i jej patronów- 
zdrajców bialor. narodow. wyzwolenczego ruchu 
Ostrowskiego, t.uckiewicza, Kowszy i innych oraz 
przeciw terorowi wladz administracyjnych nad 
T-wem Szkoty Bialoruskiej" - zatwierdzié. 


9) Dnia 4 lutego 1930 roku S"d Okr
gowy 
w Wilni
 na posiedzeniu niejawnem w Wydziale III 
(karnym) rozpoznawszy wniosek Prokuratora przy 
S. O. w Wilnie 0 zatwierdzenie 7aj
cia nakladu 
odezwy p. t. "Przemówienie posla Dwol'czanina" 
wobec cech przest
pstwa z art. ! 29 cz. I p. I, 2 
i 6 K. K. art. I. ust. I i 2 Rozporz. Prezyd. R. P. 
z dnia 10.Y. 1927 r. i art. 67 Rozp. Prezyd. R. P. 
z dnia IO.V. 1927 r. 0 prawie prasowem, zgodnie 
z wnioskiem Prokurarora 
postanawia: 
Zajl;cie nakladu odezwy p. t. "Przemówienie 
posla Dworczanina" - zatwierdzié. 


10) Dnia 4 lute go 1930 roku Sild Okr
gowy 
w Wilnie na posiedzeniu niejawnem w Wydziale III 
(karnym) rozpoznawszy wniosek Prokuratora przy 
S. O. w Wilnie 0 zatwierdzenie Z!lj
cia nakladu 
od.ezwy p. t. Przemówienie posla Greckiego z B, 
W. R. K. P. wYR"loszone na posiedzeniu Sejmu 
w dniu 21. XII. 1927 r.", wobec cech przest
pstwa 
z art. 129 cz. 1. p. I i 2 K. K. art. I ust. I i 2 
Rozp. Prez. R. P. z dnia IO.Y. 1927 roku i art. 67 
Rozp. z dnia IO.V. 1927 r. 0 prawie prasowem 
postanawia: 
Zaj
cie nakladu odezwy p. t. "Przemåwienie 
posla Greckiego z B. W. R. K. P. wygloszono na 
posiedz. Sejmu 21.XlI 1929 r." - zatwierdzié.
		

/NDIGCZAS003513_1930_002_0010.djvu

			36 


Wilenski DZi _

?lew_


0

3_. __,____ 


II) Dnia 4 lute go 1930 roku 5 q d Okr
gowy 
w Wilnie na posiedzeniu niejawnem w Wydziale 
III (karnvm) rozpoznawszy wniosek Prokuratora 
przy S. O. w Wilnie 0 zatwierdzenie zaj
cia na' 
kladu odezwy p. t. ,.Komunikat Bial. Rob. Klubu 
Poselskiego w sprawie Ogólnego Zjazdu T-wa Bial. 
Szkoly, odbytego dnia 19 i 20 maja 1929 r.", wobec 
cech przest
pstwa z art. 129 cz. I p. I, 2 i 6 K. K., 
art. I i 2 Rozp. Pana Prezydenta, R. P. z dnia 10 
maja 1927 r. i art. 67 tegoz rozporzqdzenia 0 prawie 
prasowem, zgodnie z wnioskiem Prokuratora 
postauawia: 
Zaj
cie nakladu odezwy p. t. ..Komunikat 
Bial. Wlosé. Rob. Klubu Poselskiego w sprawie 
Ogólnego Zjazdu T-wa Bialor. Szkoly, odbytego 
w dniu 19 i 20 maja 1929 r." zatwierdzié. 


12) Dnia 4 lutego 1930 roku Sqd Okr
gowy 
w Wilnie na posiedz
niu niejawnem w Wydziale III 
(karnym) rozpoznawszy wniosek Prokuratora przy 
S. O. w Wilnie 0 zatwierdzenie zaj
cia nakladu 
odezwy p. t. ..Komunikat Bial. Wlosé. Rob. Klubu 
w sprawie rozwiqzania komitetów pomocy glodu- 
jqcym" wobec cech przest
pstwa z art. 129 cz. I, 
p. 1, 2 i 6 K. K. art. I i 2 Rozp. Prez. R. P. z dn. 
10. V. 1927 r. i art. 67 tegoz Rozp. 0 prawie praso- 
wem, zgodnie z wnioskiem Prokuratora 
postanawia: 
Zaj
cie nakladu odezwy p. t. ..Komunikat 
Bial. Wlosé. Rob. Klubu w sprawie rozwiqzania 
komitetów pomocy glodujqcym" - zatwierdzié. 


13) Dnia 4 lute go 1930 roku Sqd Okr
gowy 
w Wilnie 11a posiedzeniu niejawnem w Wydziale III 
(karnym) rozpoznawszy wniosek Prokuratora przy 
S. O. w Wilnie 0 zatwierdzenie zaj
cia nakladu 
odezwy p. t. ..przewówienie posla Józefa Gawry- 
lika z Bialor. Wlosé. Rob. Klubu Poselskiego wy- 
gloszone w Sejmie dn. 13 kwietnia ; 929 r.", wobec 
cech przest
pstwa z art. 129 cz. I, p. I, 2 i 6 K. K., 
art. I, ust. I i 2 Rozporz. Prezyd. R. P. z dnia 
10.V. 1927 r. i art. 67 tegoz rozporzqdzenia 0 pra- 
wle prasowem zgodnie z wnioskiem Prokuratora 
postanawia: 
Zaj
cie nakladu odezwy p. t. ..Przemówienie 
posla J. Gawrylika z Bial. Wlosé. Rob. Klubu Po. 
selskiego, wygloszone w Sejmie 13 kwietnia 1929 
roku" - zatwierdzié. 


14) Dnia 4 lute go 1930 roku Sqd Okr
gowy 
w Wilnie na posiedzeniu niejawnem w Wydziale III 
(karnym) rozpoznawszy wniosek Prokuratora przy 
S. O. w Wilnie 0 zatwierdzenie zaj
cia nakladu 
odezwy p. t. ..Przemówienie posta Wolynca z B. 
W. R. K. P. w sprawie budzetu Min. W. R. i O. 
P.", wobec cech przest
pstwa z art. 129 cz. I, p. I, 
2 i 6 K. K., art. I, ust. 1 i 2 Rozp. Prezyd. R. P. 
z dnia. IO.V. !927 r. i art. 67 prawa prasowego, 
zgodOle z wnloskiem Prokuratora 
postanawia: 
Zaj
cie nakladu odezwy p. t.: ..Przemówienie 
posta W olynca z B. W. R. K. P. w sprawie bud- 
zetu Min. W. R. i O. P." - zatwierdzié. 


15) Dnia 4 lutego
 1930 roku S!\d Okr
gowy 
w Wilnie na posiedzeniu niejawnem w W ydziale III 
(karnym) rozpoznawszy wniosek Prokuratora przy 
S. O. w Wilnie 0 zatwierdzenie zaj
cia nakladu 


Nr.2 


odezwy p. t. ..Przemówienie posta Dr. Dworcza- 
nina z Bial. Wlosé. Rob. Klubu. wygloszone na po. 
siedzeniu Sejmu 31 stycznia 1929 r. wobec cech 
przest
pstwa z art. 129 cz. 1, p. 1, 2 i 6 K. K., 
art. 1, ust. I i 2 Rozp. Prezyd. R. P. z dnia 10.v. 
1927 r i art. 67 tegoz Rozporzqdzenia, zgodnie 
z wnioskiem Prokuratora 
postanawia: 
Zaj
cie nakladu odezwy p. t ..Przemówienie 
posta Dr. Dworczanina z Bil!l. Wlosé. Rob. Klubu, 
wygloszonego na posiedzeniu Sejmu 31. I. 29 r." - 
zatwierdzié. 


16) Dnia 4 lute go 1930 roku Sqd Okr
gowy 
w Wilnie na posiedzeniu niejawnem w Wydziale III 
Ikarnym) rozpoznawny wniosek Prokuratora przy 
S. O. w Wilnie 0 zatwierdzenie zaj
cia nakladu 
odezwy p. t. ..Przemówienie posta Greckie
o z Bial. 
Wlosé. Rob. Klubu Poselskiego w czasie dyskusji 
nad budzetem Ministerstwa Sprawiedliwosci" wobec 
cech przest
pstwa z art. 129 cz. I. p. I, 2 i 6 K. K. 
art. 1 ust. I i 2 Rozp. Prezyd. R. P. z dnia 10.V. 
1927 roku i art. 67 tegoz rozporzqdzenia, zgodnie 
z wnioskiem Prokuratora 
postanawia: 
Zaj
cip. nakladu odezwy p. t. ..Przemówienie 
posla Greckiego z Bial. Wlosé. Rob. Klubu Poselsk. 
w czasie dyskusji nad budzetem Ministerstwa Spra- 
wiedliwosci" - zatwierdzié. 


17) Dnia 4 lute go 1930 roku S"d Okr
gowy 
w WiInie na posiedzeniu niejawnem w Wydziale III 
(karnym) rozpoznawszy wniosek Prokuratora przy 
S. O. w Wilnie 0 zatwierdzenie zaj
cia nakladu 
odezwy p. t. "Deklaracja Bial. Wlosé. Rob. Klubu 
Poselskiego. Sel. Rob.u, Jednosci. Komunistycznej 
Poselskiej F rakcji i przedstawiciela Wloscianskiej 
Chlopskiej Samopomocy posla Stanislawa W ojto- 
wicza" wobec cech przest
pstwa z art. 129 cz. I, 
p. 2 i 6 K. K., art. 154 cz. II K. K., art. I, ust. I 
i 2 Rozp. Prezyd. R. P. z dn. 10. V. 27 r. i art. 67 
tegoz rozporzqdzenia, zgodnie z wnioskiem Pro. 
kuratora 


postanawia: 
Zaj
cie nakladu odezwy p. t. ..Deklaracja Bial. 
Wlosé. Rob. Klubu Poselsk., Sel. Rob-u, Jednosci, 
Komunistycznej Poselskiej Frakcji i przedstawiciela 
Wtosé. Chlopsk. Samopomocy posta Stanistawa 
Wojtowicza" - zatwierdzié. 


18) Dnia 4 lutego 1930 roku Si\d Okr
gowy 
w Wilnie na posiedzeniu niejawnem w Wydziale III 
(karnym) rozpoznawszy wniosek Prokuratora przy 
S. O. w Wilnie 0 zatwierdzenie zaj
cia naktadu 
odezwy p. t. "Przemówienie posta Sejmu J. Ga- 
wrylikll, wygtoszone na posiedzeniu Sejmu w dniu 
22 stycznia 1929 r. w sprawie pro]ektowanej zmiany 
Konstytucji", wobec cech przest
pstwa z art. 129 
cz. 1, p. 1 i 2 K. K. art., 1, cz. 1 i 2 Rozp. Prezyd. 
R. P. z do. 10.v.27 r. i art. 67 tegoz rozporzqdze- 
ma, zgodnie z wnioskiem Prokuratora 
postanawia: 
Zaj
cie naktadu odezwy p. t. ..Przemówienie 
posta Gawrylika, wygloszone na posiedzeniu Sejmu 
22.1. 29 r. w sprawie projektowanej zmiany Konsty. 
tucji" - zatwierdzié.
		

/NDIGCZAS003513_1930_002_0011.djvu

			Nr.2 


Wileríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 33. 


37 


19) Dnia 4 lutego 1930 roku S",d Okr
g0wy 
w Wilnie na posiedzeniu niejawnem w Wydziale III 
(karnym) rozpoznawszy wniosek Prokuratora przy 
S. O. w Wilnie 0 zatwierdzenie zaj
cia naktadu 
odezwy p. t. "Komunikat Bial. Wlosé. Rob. Klubu 
Poselsk. w sprawie ogólnego zjazdu T-wa Szkoly 
Bialoruskiej", wobec cech przest
pstwa z art. 129 
cz. I, p. 1, 2 i 6 K. K., art. 1, ust. I i 2 Rozporz. 
Prezyd. R. P. z dn. 10V. 27 r. i art. 67 tegoz roz- 
porz",dzenia, zgodnie z wnioskiem Prokuratora 
postanawia: 
Zaj
cie nakladu odezwy p. t. "Komunika t 
Biat Wlosé. Rob. Klubu Poselsk. w sprawie ogóln. 
Zjazdu T-wa Szkol y Bialoruskiej" - zatwierdzié. 


20) Dnia 4 lutego 1930 roku S"d Okr
gowy 
w Wilnie na posiedzeniu niejawnem w Wydziale III 
Ikarnym) rozpoznawszy wniosek Prokuratora przy 
S. O. w Wilnie 0 zatwierdzenie zaj
cia nakladu 
odezwy p. t. ..Komunikat Bial. Wlosé. Rob. Klubu 
Poselskiego w sprawie wyrzucenia z gimnazjum 
szeregu uczni przez Rad
 Pedagogicznë.\ Kleckiego 
Gimnazjum", wobec cech przest
pstwa z art. 129 
cz. 1, p. 1. 2 i 6 K. K., art. 1, ust. 1 i 2 Rozporz. 
Prezyd. R. P. z dnia IO.V. 1927 r. i art. 67 tegoz 
rozporzë.\dzenia, zgodnie z wnioskiem Prokuratora 
postanawia: 
Zaj
cie nakladu odezwy p. t. "Komunikat 
Bialor. Wlosé. Rob. Klubu Poselskiego w sprawie 
wyrzucenia z gimnazjum szeregu uczni przez Radç 
Pedagogicznë.\ Kleckiego Gimnazjum"-zatwierdzié. 


21) Dnia 4 lutego 1930 roku S"d Okr
gowy 
w Wilnie na posiedzeniu niejawnem w Wydziale III 
(karnym) rozpoznawszy wniosek Prokuratora przy 
S. O. w Wilnie 0 zatwierdzenie zajçcia nakladu 
odezwy p. t. "Do pracu.j",cych wloscian i robotni- 
ków Zachodniej Bialorusj", wobec cech przest
pstwa 
z art. 129 cz. I, p. \, 2, 3 i 6 K. K., art. 1, ust. I 
i 2 Rozporz. Prezyd. R. P. z dnia 10V. 27 r. i art. 
50 p. 3 i 67 tegoz rozpcrz
dzenia, zgodnie z wnlO- 
skiem Prokuratora 
postanawia: 
Zajçcie nakladu odezwy p. t. "Do pracujë.\cych 
wloscian i robotników Zachodniej Bialorusi"- 
zatwierdzié. 


22) Dnia 4 lutego 1930 roku Së.\d Okrçgowy 
w Wilnie na posiedzeniu niejawnem w Wydziale III 
(karnym) rozpoznawszy wniosek Prokuratora przy 
S. O. w Wilnie 0 zatwierdzenie zajçcia nakladu 
odezwy p. t. "Do Okrçgowych Zarzë.\dów kól i czlon- 
ków T-wa Bialoruskiej Szkoly", wobec cech prze- 
st
pstwa z art. 1, p. 2 Rozp. Prezyd. R. P. z dnia 
1 
V. 1927 r. i art. 67 tegoz rozporzë.\dzenia, zgod- 
me z wnioskiem Prokuratora 
postanawia: 
Zajçcie nakladu odezwy p. t. "Do Okr
go- 
Sykch Zarzë.\dów kót i czlonków T-wa Bialoruskiej 
z oly" - zatwierdzié. 


23) Dnia 4 lutego 1930 roku Sé\d Okrçgowy 
w Wilnie na posiedzeniu niejawnem w Wydziale III 

karnym) rc;>.zP
znawszy wniosek Prokuratora przy 
dO. w v..1l me 0 zatwierdzenie zaj
cia nakladu 
b ez.w"'![ p. t. "Do pracujë.\cego wlosciaÍ1stwa i ro- 
otmkow Zachodniej Bialorusi", wobec cech prze- 
stçpst
a z art 129 cz. lII, p. 3 i 6 K. K., art. 1, 
ust. 1 1 2 Roz p . Prezyd. R. P. z dnia 10V. 1927 r. 


i art. 67 tegoz rozporzë.\dzenia, zgodnie z wnioskiem 
Prokuratora 
postanawia: 
Zaj
cie nakladu odezwy p. t. "Do pracuJë.\cego 
wloscianstwa i robotników Zachodniej Bialorusi"- 
zatwierdzié. 


24) Doia 4 lutego 1930 roku S"d Okr
gowy 
w Wilnie na posiedzelliu niejawnem w Wydziale 1II 
(karnym) rozpoznawszy wniosek Prokuratora przy 
S. O. w W ilnie 0 zatwierdzenie zaj
cia nakladu 
odezwv p. t. "List b. posla i prezesa Bial. Wlosé. 
Rob. Hromady do Radolilawa Ostrowskiego", wo- 
bec cech przest
pstwa z art. I, ust. 1 i 2 Rozporz. 
Prezyd R. P. z dnia 10. V. 1927 r. art. 50, p. 3 
i 67 tegoz rozporzë.\dzenia, zgodnie z wnioskiem 
Prokuratora 
postanawia: 
Zajçcie nakladu odezwy p. t. "List b. posla 
i prezesa Bial. Wlosé. Rob. Hromady do Rado- 
slawa Ostrowskiego" - zatwierdzié. 


25) Dnia 4 lutego 1930 roku S",d Okr
gowy 
w Wilnie na posiedzeniu niejawnem w Wydziale III 
(karnym) rozpoznawszy wniosek Prokuratora przy 
S. O. w Wilnie 0 zatwierdzenie zaj
cia nakladu 
odezwy p. t. "List posla Bialoruskiej Wlosciansko- 
Robotnicz<:j Hromady Pawla W oloszyna do posla 
Ignacego Dworczanina w sprawie politycznego szan- 
tazu i naduzywania imienia kierowników Hromady 
przez zdrajców bialoruskiej wloSciansko-robotniczej 
sprawy na czele z Radoslawem Ostrowskim i A. 
.t.uckiewiczem", wobec cech przestçpstwa z art. 50 
p. 3 Rozporz. Prezyd. R. P. z dnia 10. V. 1927 r. 
i art. 67 prawa prasowego, zgodnie z wnioskiem 
Prokuratora 
postanawia: 
Zaj
cie nakladu odezwy p. t. "List posla Bial. 
Wlosé. Rob. Hromady P. Woloszyna do posla Igna- 
cego Dworczanina w sprawie politycznego szantazu 
i naduzywanie imienia kierowników Hromady przez 
zdrajców bialoruskiej wlosé. rob. sprawy na czele 
z R. Ostrowskim i A. .t.uckiewiczem" -zatwierdzié. 


26) Dnia 4 lutego 1930 roku Së.\d Okrçgowy 
w Wilnie na posiedzeniu niejawnem w Wydziale III 
(karnyro) rozpoznawszy wniosek Prokuratora przy 
S. O. w Wilnie 0 zatwierdzenie zajçcia nakladu 
odezwy p. t. "Komunikat Bialoruskiego Klubu Zma- 
hanje za interesy wloscian i robotników (Wlosé. 
Robotniczy Klub)". wobec cech przest
pstwa z art. 
129 cz. I, p. 1 K. K., art. 154 cz. II K. K. i art. 1, 
ust. 1 i 2 Rozp. Prezyd. R. P. z dnia 10V. 1927 r. 
zgodnie z wnioskiem Prokuratora 
postanawia: 
Zajçcie nakladu odezwy p. t. "Komunikat 
Bialoruskiego Klubu Zmahanje" - zatwierdzié. 


27) Dnia 4 lutego 1930 roku Së.\d Okr
gowy 
w. Wilnie na posiedzeniu niejawnem w Wydziale 1II 
(karnym) rozpoznawszy wniosek Prokuratora przy 
S. O. w Wilnie 0 zatwierdzenie zajçcia nalozo- 
nego na naklad Nr. 4 czasopisma bialoruskiego 
"Switanje", wobec cech przestçpstwa z art. 1, cz. 1 
i 2 Rozp. Prezyd. R. P. z dnia 10.V.27 r. zgodnie 
z wnioskiem Prokuratota 
postanawia: 
Zaj
cie nakladu Nr. 4 czasopisma "Switanje"- 
zatwierdzié.
		

/NDIGCZAS003513_1930_002_0012.djvu

			38 


WilelÍski Dziennik Wojewódzki Poz. 34, 35. 


Nr. 2 


34. 
POST ANOWIENIA S1\DU GRODZKIEGO 
W WII,.NIE 
o zatwlerdzen1u z
j<<:cia druków. 
1) Dnia 29.go stycznia 1930 r. Sl\d Grodzki 
w Wilnie na posiedzenlu niejawnem w Wydziale 
Karnym. Sekcja IV. po rozpoznaniu wniosku Pro- 
kuratora S
du Okr
gowego w Wilnie z dnia 27-go 
stycznia1930 roku. sprawa Nr. II 4 K 142/30 0 za- 
twierdzenie zaj
cia, nalozonego przez Starostç 
Grodzkiego na miasto Wilno, w dniu 24-go stycznia 
1930 roku na naklad ulotki w j
2-yku bialoruskim- 
bez daty i tytulu, a rozpoczynajl\cej siç od slów: 
"dnia 6-go lipca 1929 roku", wobec cech przest
p. 
Itwa z art. 6 i 67 Rozp. Prez. Rz. P. z dnia 1 G.go 
maja 1927 roku 0 prawie prasowem, na mocy art. 
70 i 84 tegoz Rozporzl\dzenia 
postanowil: 
zaJ
cle nakladu ulotki w jçzyku bialoruskim - bez 
daty i tytulu. a rozpoczynajl\cej si
 od slów: "dnia 
6-go lipca 1929 roku" - zatwierdzié. 
2) Dnia 4-go lutego 1930 roku S
d Grodzki 
w Wilnie. na posiedzeniu niejawnem w Wydziale 
Karnym. Sekcja IV. po rozpoznaniu wniosku Pro- 
kuratora S
du Okr
gowego w Wilnie z dnia 30'go 
stycznia 1930 roku. sprawa Nr. II 4 K 77/30 K 0 
o zatwierdzenie zaj
cia nalozonego postanowieniem 
Prokuratora Si\du Okr
gowego w Wilnie. w dniu 
29.go stycznia 1930 roku na naklad druku w j
zyku 
bialoruskim p. t. "Okólnik Nr. I. Do chlopów pra- 
cujl\cych polskich, ukrairiskich, bialoruskich i nie. 
mieckich w Polsce". wobec cech przestçpstwa 
z art. 6 - 9 i 67 Rozp. Prez Rz. P. z dnia 10-go 
maja 1927 roku 0 prawie prasowem, na mocy art. 
70 i 84 tego Rozporzl\dzenia 
postanowil: 
zaj
cie druku w j
zyku bialoruskim p. t. "Okólnik 
Nr. 1. Do chlopów pracuji\cych polskich, ukrairiskich, 
bialoruskich i niemieckich w Polsce" - zatwierdzié. 


3) Dnia 4.go lutego 1930 roku Sl\d Grodzki 
w Wilnie, na posiedzeniu niejawnem w W ydziale 
Karnym. Sekcja IV, po rozpoznaniu wniosku Pro- 
kuratora S
du Okr
gowego w Wilnie z dnia 30 go 
stycznia 1930 roku, sprawa Nr. II 4 K 78/30 K 0 
o zatwierdzenie zaj
cia, nalozonego postanowieniem 
Prokuratora Sl\du Okr
gowego w Wilnie, w dniu 
29. go stycznia 1930 roku na naklad druku w j
zyku 
bialoruskim p. t. "Okólnik Nr. 1. wobec cech 
przest
pstwa z art. 6 - 9 i 67 Rozp. Prez. Rz. P. 
z dnia ] 0 maja 1927 roku' 0 prawie prasowem, na 
mocy art. 70 i 84 tego Rozporzl\dzenia 
postanowil: 
zaj
cie druku w j
zyku bialoruskim p. t. "Okólnik 
Nr. I" - zatwierdzié. 


4) Dnia 4.go lutego 1930 roku Sl\d Grodzki 
w Wilnie. na posiedzeniu niejawnem w Wydziale 
Karnym. Sekcja IV, po rozpoznaniu wniosku Pro- 
kuratora Sl\du Okr
gowego w Wilnie z dnia 30-go 
stycznia 1930 roku, sprawa Mr. II 4 I( 79/30 K 0 
o zatwierdzenie zaj
cia. nalozonego postanowieniem 
Prokuratora Si\du Okrçgowego w Wilnie, w dniu 
29.go stycznia 1930 roku, na naklad druku w jçzyku 


bialorulkim p. t. "P rot 0 k ó I ". wobec cech prze- 
st
pstwa z art. 6--9 i 67 Rozp. Prez. Rz. P. z dnia 
IO-go maja 1927 roku. 0 prawie prasowem na mocy 
art. 70 i 84 tego Rozporzl\dzenia 
postanowil: 
zaj
cie druku w j
zyku bialoruskim p. t. .. Pro to- 
k u I" - zatwierdzié. 


35. 
OBWIESZCZENIA S1\DÓW GRODZKICH 


w sprawach spadkowych. 
1) Na zasadzie art. 1401 U. P. C. Sl\d Grodzki 
w Wilnie wzywa spadkobierców Rudolfa. Henryka 
Dusiackiego Rudomino, zmarlego dnia 19 go marca 
1912 roku, azeby w cil\gu szesciu miesi
cy od dnia 
niniejszego obwieszczenia. zameldowali swoje prawa 
do pozostalego po nim mienia. 


2) Na zasadzie art. 1401 UP. C. Sl\d Grodzki 
w Wilnie wzywa spadkobiercòw Frumy-Gody, còrki 
Berka, Liwszynowei. zmarlej dnia 1 stycznia 1917 
roku, azeby w cii\gu szesciu miesi
cy od dnia nilliej- 
szego obwieszczenia zameldowali swoje prawa do 
pozostalego po niej mienia. 


3) Na zasadzie art. 1401 U. P. C. Sl\d Grodzki 
w Wilnie wzywa spadkobierców Piotra. syna Alek- 
sego, Sierebrenikowa, zmarlego dnia 8 stycznia 1917 
roku. aieby w cil\gu szesciu miesi
cy od dnia niniej- 
szego obwieszczenia zameldowali Iwoje prawa do 
pozostalego po nim mienia. 


4) Na zasadzie art. 1401 U. P. C. Sl\d Grodzki 
w Wilme wzywa spadkobierców Henryka. Piotra, 
syna Kajetana. Jaroszewicza. zmarlego dnia 18 grud- 
nia 1917 roku, azeby w cil\gu sze!Íciu miesi
cy od 
dnia niniejszego obwieszczenia zameldowali swoje 
prawa do pozostalego po nim mienia. 


5) Na zaladzie art. 1401 U. P. C. Si\d Grodzki 
w Wilnie wzywa spadkobierców Abrama Awidona, 
Iyna Noacha, zmarlego dnia 13 czerwca 1918 roku, 
azeby w cii\gu szesciu miesi
cy od dnia niniejszego 
obwieszczenia zameldowali swoje prawa do pozo- 
stale go po nim mienia. 


6) Na zasadzie art. 1401 U. P. C. Sl\d Grodzki 
w Wilnie wzywa spadkobierców Wincentego De- 
gutis. zmarlego dnia 3 lipca 1918 r., azeby w cil\gu 
szesciu miesi
cy od dnia niniejszego obwielzczenia 
zameldowali swoje prawa do pozostalego po nim 
mlema. 


7) Na zasadzie art. 1401 U. P. C. Sl\d Grodzki 
w Wilnie wzywa spadkobierców Grzegorza vel Hir- 
sza Ratnera, zmarlego dnia 8 marca 1919 r.. azeby 
w cil\gu sZeSciu miesi
cy od dnia niniejszego ob- 
wieszczenia zameldowali swoje prawa do pozosta- 
lego po nim mienia. 


8) Na zasadzie art. 1401 U. r. c. Sl\d Grodzki 
w \Vilnie wzvwa spadkobierców Lejby, syna Wulfa 
Chajeta. zmarlego dnia 30 kwietnia 1919 r., azeby 
w cil\gu szesciu miesiçcy ad dnia niniejszego ob. 
wieszczenia zameldowali Iwoje prawa do pozosta- 
Ie go po nim mienia.
		

/NDIGCZAS003513_1930_002_0013.djvu

			Hr. 2 


Wileríski Dziennik Wojewódzki. Þoz. 35. 


9) Na zasadzie art. 1401 U. P. C. Sé\d Grodzki 
w Wilnie wzywa spadkobierców Jana, i. Aodrzeja, 
Karawaja, zmarlego dnia 8 kwietoia 1920 r., azeby 
w cié\gu szesciu miesi
cy od doia niniejszego ob. 
wieszczenia zameldowali swoje prawa do pozosta- 
lego po nim mienia. 


10) Na zasadzie art. 1401 U.P.C. Sé\d Grodzki 
w Wilnie wzywa spadkobierców Wiocentego Sla- 
winski ego, syna Leopolda, zmarlego dnia 3 kwietoia 
1921 roku i Marji, córki Konstantego, Stawinskiej, 
zmarlej 15 maja 1916 roku azeby w cié\gu szesciu 
miesi
cy od dnia niniejszego obwieszczenia zamel- 
dowali swoje prawa do pozostalego po nich mienia. 


11) Na zasadzie art. 1401 U. P. C. Sé\d Grodzki 
w Wilnie wzywa spadkobierców Henryki Moszczyn- 
skiej, c. Józefa, zmarlej dnia 25 marca 1913 roku, 
azeby w ciC:\gu szesciu miesi
cy od dnia niniejszego 
obwieszczenia zameldowali swoje prawa do pozo. 
statego po niej mienia. 


12) Na zasadzie art. 1401 U. P. C. Sé\d Grodzki 
w Wilnie wzywa spadkobiercòw Josela Pumpian. 
skiego, syna Ajzyka, zmarlego dnia 2 kwietnia 1923 
roku, azeby w cié\gu szesciu miesi
cy od dnia. ni. 
niejszego obwieszczenia zameldowali 8woje prawa 
do pozostalego po nim mienia. 


13) Na zasadzie art. 1401 U.P.C. Sé\d Grodzki 
w Wilnie wzywa spadkobierców Eljasza Sotonojcia, 
zmarlego dnia 19 paidziernika 1923 roku, azeby 
w cil\gu szesciu miesi
cy od doia nioiejszego ob. 
wieszczeoia zameldowali swoje prawa do pozosta- 
tego po nim mienia. 


14) Na zasadzie art. 1401 U. P. C. Sé\d Grodzki 
w Wiloie wzywa spadkobierców Jankiela Benjako. 
ba, syna Ajzika, zmartego dnia 7 marca 1926 roku, 
azeby w cil\gu szesciu mjesi
cy od dnia niniejszego 
obwieszczeoia zameldowali swoje prawa do pozo. 
slatego po nim mienia. 


15) Na zasadzie art. 140 I U. P C. Sé\d Grodzki 
w Wilnie wzywa spadkobierców Lei Matelzon, córki 
Morducha, zmartej dnia 6 maja 1928 roku, azeby 
w cié\gu szesc.iu miesi
cy od dnia niniejszego ob. 
wieszczenia zameldowali swoje prawa do pozosta- 
lego po niej mienia. 


16) Na zasadzie art. 1401 U. P. C. Sé\d Grodzki 
w Wilnie wzywa spadkobierców Mateusza 19nato. 
wicza. syna 19nacego, zmartego dnla 29 stycznia 
1929 roku, aieby w cil\gu sZeSciu miesi
cy od dnia 
niniejszego obwieszczenia zameldowali swoje prawa 
do pozostalego po nim mienia. 


'-- 


17) Na zasadzie art. 140] U. P. C. Sé\d Grodzki 
w Wilnie wzywa spadkobierców Lei Btoch.. córki 
Szmuela, zmarlej dnia 30 stycznia 1929 roku, azeby 
w cié\gu szeáciu miesi
cy od dnia niniejszego ob. 
wieszczenia zameldowali swoje prawa do pozosta- 
lego po niej mienia. 


18) Na zasadzie art. 140 I U. P. C. Sé\d Grodzki 
w Wilnie wzywa spadkobiercåw Dominika Marko- 
wicza zmarlego dnia 22 paidziernika 1929 roku, 
azeby w cié\gu IIzesciu miesi
cy od dnia niniejlzego 
obwieszczenia zameldowali swoje prawa do pozo- 
Italego po nim mienia. 


39 


19) Na zasadzie art. 1401 U. P. C. Sé\d Grodzki 
w Wiloie wzywa spadkobierców Elzy-Elibiety Gor. 
don, córki Grzegorza, zmarlej doia ] listopada 1929 
roku, azeb y w cié\gu szesciu miesi
cy od dnia niniej- 
szego ob'wieszczenia zameldowali swoje prawa do 
pozostatego po niej mienia. 


20) Na zasadzie art. 1401 U. P. C. Sé\d Grodzki 
w Wilnie wzywa spadkobierców Benjamina Ososko, 
decyzjé\ Sé\du Okr
gowego z dnia 20 listopada 1929 
roku, uznanego za zmarlego w dniu 31 grudoia 1928 
roku, azeby w ciijgu szesciu miesi
cv od dnia oiniej. 
szego obwieszczenia zameldowali swoje prawa do 
pozostatego po nim mienia. 


21) Na zasadzie art. 1401 U. P. C. Sl\d Grodzki 
w Wilnie wzywa spadkobierców Jooa Gordonowicza, 
syna Mlchoela, zmartego dnia 1 grudnia 1929 roku, 
azeby w cié\gu sZeSciu miesi
cy od dnia niniejszego 
obwieszczenia zameldowali swoje prawa do pozo. 
statego po nim mienia. 


22) Na zasadzie art. 1401 U. P. C. Sé\d Grodzki 
w Wilnie wzywa spadkobierców Jana Downarowi- 
cza, syna Wincentego, zmarlego dnia 24 grudnia 
1929 roku, aieby w cié\gu szesciu miesi
cy od dnia 
niniejszego obwieszczenia zameldowali swoje prawa 
do pozostatego po nim mienia. 


23) Na zasadzie art. 1401 U. P. C. Sé\d Grodzki 
w Waoie wzywa spadkobierców Chaima Linika, 
syna Abrama.Abela, zmarlego dnia 26 grudnia 1929 
roku, azeby w cié\gu 5zeSciu miesi
cy od dnia ni. 
niejszego obwieszczenia zameldowali swoje prawa 
do pozostatego po nim mienia. 


24) Sé\d Grodzki w Dzisnie na zasadzie art. 
1401 U. P. C. wzywa spadkobierców Stefana Pasz- 
kiewicza, zmarlego dnia 17 paidziernika 1929 roku 
w folwarku Rogozino. gminy mikolajewskiej, powiatu 
dzisnienskiego, azeby w cié\gu szesciu miesi
cy od 
dnia wydrukówania niniejszego wezwania zameldo' 
wali prawo swoje do pozostalego mienia. 


25) Sé\d Grodzki w Hoduciszkach, powiatu 
swi
cianskiego, na zasadzie art. ] 40 J U. P. C. wzywa 
spadkobierców Franciszka Reginisa, zmartego w dniu 
2 kwietnia 1919 roku we wsi Budryszkach, gminy 
mielegianskiej. azeby w cié\gu szesciu miesi
cy od 
dnia niniejszego obwieszczenia, zameJdowali swoje 
prawa do pozostalego po nim mienia. 


261 Sé\d Grodzki w Krzywiczach na zasadzie 
art. 140 I U. P. C. wzywa spadkobierców po zmar. 
Iym w 1909 r. Abramie Libermanie, aieby w prze- 
cié\gu szesciu miesi
cy od dnia ogbszenia niniej- 
szego zgtosili swe prawa do pozostalego po nim 
mienia. skladajé\cego si
 z 1/3 cz
sci placu ziemi, 
miaré\ 34 sl\zni dtugosci i 11 sé\zni szerokosci, w gra- 
nicach: z dwóch stron Jana Oskierko, z trzeciej 
spadkobierców zmarlego Icki Tajca i z czwartej 
Rynku Poleskiego, polozone w miasteczku Budsta. 
wiu przy Rynku Poleskim, gminy budstawskiej, po. 
wiatu wdejskiego. 


27) Sé\d Grodzki w Krzywiczach na zasadzie 
art. 1401 U: P. C. wzywa spadkobierców po zmar- 
Iym w 1927 roku Mlchale Czajkowskim, azeby 
w przecié\gu szesciu miesi
cy od dnia ogtof!zenia 
niniejszego zglosili swe prawa do pozostatego po 
nim mienia, sk.ladajé\cego si
 z (6 dziesi
cjn ] 600 
Sé\z. kw.) sZeSciu dziesi
cin, jeden tysié\c szesciuset
		

/NDIGCZAS003513_1930_002_0014.djvu

			Wì1eriski Dziennik Wojewódzki. Poz. 36. 


Nr. 2 


40 


s"zni kwadratowych w sznurach, polozonego we wsi 
Hutorowszczyzna, gminy koscieniewickiej, powiatu 
wilejskiego. 


28) S"d Grodzki w Landwarowie. pow. wilen- 
sko-trockiego na zasadzie art. 1401 i 1402 U. P. C. 
i art. 1239 T. X. cz. I. Zb. Pr. Ros., wzywa sukcesorów 
zmarlego w dniu 16 lipca 1921 roku Pawta Adlisa, 
syna Jakóba i Anny, aieby w ci"gu szesciu miesi
cy 
od dnia wydrukowania niniejszego obwieszczenia 
zgtosili prawa swoje do pozostalego po zmarlym 
mienia nieruchomego, sktadaj"cego si
 z 4 1 / 2 dzie- 
8i
cin ziemi z zabudowaniami, polo:i:onego we wsi 
Ejgielance, gminy rur:lziskiej i 1 0 dziesi
cinziemi, 
polo:i:onej w obr
bie maj. Markowszczyzna, gminy 
rudziskiej. 


29) S"d Grodzki w Miadziole na zasadzie art. 
1401 U.P.c. wzywa spadkobierców zmarlego dnia 12 
marca 1929 roku Aleksandra-Bonifacego Erdmana, 
a:i:eby w ci"gu szdciu miesi
cy od dnia ogtoszenia 
niniej8zego obwieszczenia zglosili swoje prawa do 
pozo!itatego po zmarlym maj"tku nieruchomego, 
skladaj"cego si
 z foIw. Borki, w gminie kobylnic- 
kiej, pow. postawskiego i uroczyska Idnego "Jascy", 
w gminie miadziolskiej, pow. postawskiego. 


36. 
OBWIESZCZENIA S1\DOWE. 


1) S"d Okr
gowy w Wilnie, I wydzial Cy- 
wilny obwieszcza ze decyzj" sw" z dnia 29 paz- 
dziernika - 12 listopada 1929 roku postanowit: 
oglosié upadlosé Ignacego kawwy w handlu i ku- 
ratorem masy upadlosciowej wyznaczyé adwokata 
Leona Slonimskiego zam. w Wilnie przy ul. Porto- 
wej 5 m. 14. 
W skutek powyiszego wszyscy wierzyciele 
j dluznicy upadtego obowi<\zani Si\ w terminie 4'0 
miesi
cznym od daty wydrukowania niniejszego 
obwieszczenia w Dodatku do Dziennika Urz
do- 
wego Min. Sprawiedliwosci doniesé S"dowi Okr
- 
gowemu w Wilnie 0 swoich pretensjach do upad- 
lego i 0 naleznosciach które mu przypadaj" cho- 
ciaiby tcrminy platnosci ich nie nasti\pily. Spr. 
Nr. Z.1162/28. 


2) Si\d Okr
gowy w Wilnie, I W ydzial Cy- 
wilny, obwieszcza, ie decyzj" sw<\ z dnia 17 grudnia 
1929 roku postanowil: oglosié za upadlÿ w handlu 
Bank Zydowski Spótdzielczy Drobnych Handlowców 
z odpowiedzialnoscii\ ograniczon" w Wllnie i kura- 
torem masy upadlosciowej wyznaczyl adwokata 
Jochweda Jakóba zam. przy ui. Wielka Pohulanka 
18-2. Wskutek powyiszego wszyscy wierzyciele 
i dluinicy upadlego Banku obowii\zani 8i\ w terminie 
4 0 miesi
cznym od daty wydrukowania niniejszego 
obwieszczenia w Dodatku do Dziennika Urz
dowego 
Min. Spr. doniesé S"dowi Okr
gowemu w Wilnie 
o swoich pretensjach do upadtego Banku i 0 na. 
leznosciach. które im przypadaj<\. chociaiby terminy 
platnosci ich nie nast"pity. Spr. Nr. Z-3033/29. 


3) S"d Grodzki w Wilnie zgodnie z art. 94 
Ustawy wekslowej z dnia 24 grudnia 1924 roku 
wzywa posiadaczy weksli. aieby w terminie 60 
dniowym od dnia niniejszego obwieszczenia stawili 


SI
 w S"dzie Grodzkim w Wilnie przy uI. 3 Maja 
'Jr. 4 i okazali zaginione weksle: 1 j na sum.
 1000 
zlotych platnv dnia 3 lipca 1930 roku w Wilnie 
z wystawienia "Ryskiej Fabryki Konserw Towa. 
rzystwa "D elf in" w Wilnie ul. Nikodema 2", 
2) na sum
 800 zlotych platny dnia 3 lipca 1930 r. 
z wystawienia teize "Ryskiej Fabryki Konserw T-wa 
"D elf in" w Wilnie ui. Nikodema 2", a iyrowane 
przez firm!'; N. Bonder w Warszawie. W razie 
niezgloszenia si
 posiadaczy weksli w terminie 
oznaczonym S"d Grodzki wyda orzeczenie uznaji\c 
wyiej wymienione weksle za umorzone. 


4) Dnia 23 stycznia 1930 roku S<\d Grodzki 
w Wilnie po rozpozna
iu podania Nadziei von 
Engiel 0 uniewainienie plenipotencji wydanej Do- 
natowi von Englowi i zgodnie z art. 1460 41.48 
U. P. C. postanowil: plenipotencj
 wydan" przez 
Nadziej
 von Engiel - Donatowi von Englowi, 
a oblatowan" w kancelarji notarjusza Jana Bujko 
w Wilnie w dniu 12 marca 1929 roku za numerem 
repertorjum Nr. 1087 - odwolaé. 


5) S"d Grodzki w Wilnie po rozpoznaniu 
podania Antoniego Jatowta 0 uniewainienie pleni. 
potencji wydanej Marjanowi Jatowtowi na zarzi\- 
dzenie folwarkiem Straszkuniszki, poloionym w gmi- 
nie malatskiej, powiatu ucianskiego i zgodnie z art. 
1460 41_ 48 U. P. C. dnia 4 stycznia 1930 roku 
postanowil: plenipotenci
 wydani\ przez Antoniego 
Jatowta i Aleksandr
 Wi\dolowsk" - Marjanowi 
Jatowtowi na zarz"dzenie folwarku Straszltuniszki, 
a oblatowan" w kancelarji przed notarjuszem Murza- 
Murziczem w Wilnie w dniu 28 sierpnia 1928 roku 
za numerem repertorjum 4343 - odwolaé. 


6) W dniu 14 grudnia 1929 roku S"d Grodzki 
w Drui po r07.poznaniu podania Kaliny i Katarzyny 
Grygorjowych. Minki i .tukierji Maslakowych z mocy 
art. 1460 41 . 1460 48 U. P. C. postanowil: odwolaé 
pelnomocnictwo udzielone przez Kalin
 i Katarzyn
 
Grigorjewych, Minki i .tukierji Maslakowych Ga- 
brjelowi Danilowowi do prowadzenia sprawy z po- 
wództwa wyiej wskazanych osób przeciwko T eodo- 
rowi i Marji Galyginom 0 ziemi
 w S,\dzie Okr
go- 
wym w Wilnie, oblatowane przez notarjusza w Gt
. 
bokiem dnia 3 lipca 1921 r. 


7) Sl\d Grodzki w Drui w dn. 8 stycznia 
1930 r. na zasadzie art. 1460 u . 1460 48 U. P. C. 
postanowit: uniewainié pelnomocnictwo wydane 
przez Roberta Gedyrnina Boleslawowi Obuchowi- 
CLowi w m. listopadzie 1924 r. do prowadzenia 
spadkowych spraw po zmarlych Mikolaju i Michale 
synów Adama i Aleksandrze i Kazimierzu synów 
Andrzeja SLUmskich-Szaumanów. 


8) S"d Grodzki w Drui w dn. 15 stycznia 
1930 r. na zasadzie art. 1460 41 . 1460 48 U. P. C. po- 
stanowil: uniewainié pelnomocnictwo wydane przez 
Konrada.Pawla Fiedorowicza Zygmuntowi Ruchnic- 
kiemu w dn. 23 grudnia 1927 r. i oblatowane uno. 
tarju8za Stanislawa Jankowskiego w Biatymstoku 
przy u1. Warszawskiej Nr. 2.
		

/NDIGCZAS003513_1930_002_0015.djvu

			Wileríski Dziennik 'Wojewódzki. Poz. 37. 


41 


Nr 2 


37. 
OBWIESZCZENIE 
Pisarza Hipotecznego przy 5qdzie Okr
gowym w Wilnie. 


Pisarz Hipoteczny przy Sé\dzie Okr
gowym w Wilnie obwieszcza. ie niiej wyszczególnione kolonje 
po skomasowaniu wywolane zostaty do pierwiastkowego zaprowadzenia hipoteki: 


na dzien 16 maja 1930 rokll. 
Kolonje we wsi Draguny w gmmle Leonpolskiej, powiecie Brastawskim Nr. Hip. ] 2350. 


-" 


Nr. kolonji Obszar W t a S c i c i e I 
1 13 5.6771 ha Szuk Jakób 
2 14 6.1816ha Szuk Szymon 
3 15 5,8607 ha Szuk Piotr 
4 17 8.5153 ha Worona Dymitr, lan i Marja 
5 16 4,3768 ha Szuk Tomasz 
6 i 20 12,9030 ha Szuk Wiktor 
7 I 21 19,6150 ha Szuk Aleksander 
8 22,9184 ha Szuk jan 
9 22 23.9371 ha Szukowie Wtodzimierz i Marja 
10 i 19 9,7342 ha Dragunowie Aleksander i Katarzyna 
11 3,9921 ha Szuk Wiktor syn Szymona 
12 i 18 16,9376 ha Dragun Filip 
23 0,1456 ha Staw we wspólnem wladaniu 
24 0,0099 ha Cmentarz 


Kolonje w folwarku Wielki Bór, w gminie Pliskiej, pow. Dzisnienskim Nr. Hip. 12304. -  . II[V,t:!: :1
 
:::-='
 ____-________ 


Nr. kolonji Obszar 
1 31.0826 ha 
2 26,7 437 ha 
3 24,5427 ha 
4 24.4854 ha 


Wlasciciel 


Wincenty Sadowski 
Konstanty Goraczko 
Mikolaj Sadowski 
Antoni Sadowski 


Kolonje we wsi Wisztoki. w gmmle Polanskiej, powiecie Oszmianskim Nr. Hip. 12302. 


N
: - 
ol
 :ji- T------ Obszar - - - 


....---
 


.- 


Wlasciciel 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 1 33 
9 
10 35 
22 32 
23 i 37 
24 
25 i 34 
26 i 36 
27 
28 
29 
30 
31 
38 
39 
11 


4,9745 ha 
1,9084 ha 
8,1370 ha 
10.4620 ha 
9,6170 ha 
6.0260 ha 
10,0960 ha 
8 3804 ha 
4.2500 ha 
15,8416 ha 
4,6166 ha 
7.8869 ha 
6.0920 ha 
12.4615 ha 
18,5329 ha 
4 6700 ha 
9.6880 ha 
7,9150 ha 
6,8040 ha 
7,0000 ha 
2,3403 ha 
0,2964 ha 
14,3800 ha 


Bartoszewiczowa Wladyslawa i Zofja i Klemens Bojarowiczowie 
Andrzejewski Kajetan 
Andrzejewscy Franciszek i Bohdan 
Skopowie Franciszek i Wiktorja 
Bojarowiczowie: Bronislaw, Wadaw i jadwiga 
Andrzejewski Jan 
Dukiel T adeusz 
Kowzanowie: Stanislaw, Konstancja i Wadawa 
Andrzejewscy: Hpolit i józef 
Wasilewscy: józef, józef, Witold i Adela 
Kowzanowie: Urszula i Helena 
Bohdanowiczowie: Plotyn, Marja i Michalina 
Bojarowicz Ignacy 
Markowski Kajetan 
I'odelisowie: Bartlomiej i T eofila 
Stankiewic7 Antoni 
Skopowiczowie: Ignacy i Leonarda 
Bohdanowiczowie; Ignacy, Salomea Lucjanna 
Rawojé józef 
Markowski jan 
WapÍennik we, wspólnem wladaniu 
Staw we wspólnem wladaniu 
Skopowiczowie: józef. Apolonja i Weronika
		

/NDIGCZAS003513_1930_002_0016.djvu

			42 


WilelÍski Dziennik Wojewódzki. POz. 37. 


Hr. 2 


- 


Nr. kolonji 


Obszar 


Wlasc ciel 


Jawszewiczowie: Józef, Marcin, Anna, Zofja, Bronislaw, Cze. 
slaw i Jadwiga 
t.okuciewska Karolina, Petronela i Józef 
Skopowicz Walerjan 
Markowscy Jakób i Marja 
Bojarowiczowie: Romuald i Antoni 
Dukíel Antoni i Andrzej 
Rawojciowie: Honorat. Emilja, Bronislaw, Stanislaw i Anna 
Kowzanowie: Pawel, Marja. Bronislaw i Konstancja 
Kowzan Konstanty, Emilja Ktur i Mada Andrzejewska 
Kowzan Natalja. 
na dzie1Í 16 sierpnia 1930 rokn, 
Kolonje w Eolwarku Dubrowo, w gm. Mikolajewskiej, powiecieDzisnien8kim. Nr. Hip. 12303. 


12 


48,8977 ha 


13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 


12,4750 ha 
6,8335 ha 
7,1550 ha 
8.7240 ha 
8,2240 ha 
8,5210 ha 
4,5475 ha 
6 2400 ha 
7,9396 ha 


---
- 


Nr. kolonji 


Obszar 


Wlasciciel 


2 
3 
4 
1 


35.8451 ha 
12,1935 ha 
12,7762 ha 
10,3480 ha 


Krupko Witold 
Malkiewicz Wincenty 
Swiderski Wincenty 
Spadk. Franciszka Malkiewicza 


Kolonje we wsi Grodzie, w gmmre Polanskiej, powiecie Oszmianskim. Nr. Hip. 12158. 


e::. 
Nr. kolonji Obszar 
3 36,6870 ha 
2, 18 i 26 47,3977 ha 
1 i 25 43,1575 ha 
32 6,6468 ha 
19 19,6450 ha 
29 3,9676 ha 
8 i 36 6,9626 ha 
28 9,1353 ha 
34 22,8460 ha 
11 5,0381 ha 
12 i 15 5,8389 ha 
31 4,7714 ha 
16 i 17 8,0003 ha 
27 i 33 11,9272 ha 
5 9,5321 ha 
4 12,3012 ha 
10 1,9977 ha 
30 3,9009 ha 
13 4,6745 ha 
20 i 22 13.2864 ha 
7 i 21 15,8478 ha 
6 i 23 6,8957 ha 
9, 14 i 24 4,8185 ha 
35 3,7215 ha 
37 2,8400 ha =- 


.___ '!..
..
. _ ------L-=.-:..
 


Wlasc Cle 


Kazimierz Zawadzki 
Spadkobiercy Jerzego Zieleniewskiego 
Antoni Zawadzki 
Spadkobiercy Józefa Wasilewskiego 
Józef Koleénik 
Ignacy Kolesnik 
Aleksander Kolesnik 
Andrzej Korsak 
Spadkobiercy Józefa Korsaka 
Ksawery Jaroszewicz 
Spadkobiercy Jana Jaroszewicza 
Spadkobiercy Franciszka Jaroszewicza 
AIeksander Jaroszewicz 
Spadkobiercy Jakóba Jaroszewicza 
Jan Jaroszewicz 
Wincenty Jaroszewicz 
Spadkobiercy Jana Bohdanowicza 
Emilja Adamowiczowa 
Stanislaw Jaroszewicz 
Antoni Macutkiewicz 
Spadkobiercy Jerzego Macutkiewicza 
Wladyslaw Jurewicz i Jadwiga Galinaka 
Agnieszka Wróblewska 
Zukowscy: Wincenty, 19nacy, Adolf, Wladyslaw, Franciszek i Jan 
Jezioro we wspólnem wladaniu. - 
Kolonje we Eolwarku Koncystaw i w\li t.awryi1iszki, w gminie Mej8zagolskiej, w pOWleCle 
Wilensko-Trockim. Nr. Hip. 12395. 


Nr. kolonji I Obszar I W I a å c I C I e I 
1 77,1992 ha Michal Jankowski 
2 17,2671 ha Ludwik Jankowski 
3 18,1099 ha Ignacy Jankowski 
4 10,1481 ha JózeE Siema8zko 
5 10,6850 ha Julja Wojtkiewicz 
6 11,0131 ha Janina Mozejkówna 
7 10,6415 ha Józef Hryniewski 
8 10,0366 ha Kazimierz Gladkowski 
9 28,6888 ha Spadk. Kajetana Matylanca 
10 31,1236 ha Józef Karolewicz
		

/NDIGCZAS003513_1930_002_0017.djvu

			Nr. 2 


Wileríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 37. 


43 


KoIonje we wsi SorokTatary, w gm. Landwarowskiej, powiecie WiJensko-Trockim. Nr. Hip. 12429. 


'Nr. kolonji 


Wlaéciciel 


Obszar 


13 
35 
40 i 72 
1 08 i 96 
56 i 102 
46, 4 I, 104 i 87 
11 i 61 
48, 7 J i 62 
6 i 89 
15, 3 i 91 
9 
107, 4 i 88 
106,95 i 125 
49,97 i 126 
12 
43 
52 
68 
47 i 50 
51, 27, 59 i 94 
53, 78 i 79 
54 i 99 
55 i 98 
34 i 85 
33. 69 i 13 
122, 16 i 66 
3 I, 28 i 80 
19 i 62 
64, 20 i 92 
17 i 63 
8 
7 i 86 
26 i 57 
36 
21 i 81 
25 i 65 
119, 18 i 2 
67 j 90 
5 i 93 
10 
23 
45 
75 
29, 30, 73, 74 
101 
32 
70 
123 
124 


1,1360 ha 
4.0487 ha 
17,7863 ha 
6,9770 ha 
7,1638 ha 
13,0674 ha 
64,3302 ha 
62,2040 ha 
5,2399 ha 
8.5681 ha 
19,0373 ha 
9,7108 ha 
42.9594 ha 
44,5767 ha 
0.2702 ha 
9.9892 ha 
2.0050 ha 
17,0116 ha 
9.3449 ha 
34,7524 ha 
45.8334 ha 
24,0473 ha 
23,7063 ha 
107.9256 ha 
102,3984 ha 
14.8789 ha 
38,5695 ha 
22,7960 ha 
14,4455 ha 
30,2383 ha 
51,8217 ha 
17,4701 ha 
25.7688 ha 
19,9521 ha 
12,0258 ha 
38,2904 ha 
31,4610 ha 
25.7242 ha 
16,1595 ha 
10,3321 ha 
6,1914 ha 
0.1686 ha 
1,6945 ha 
3.5900 ha 
0.3308 ha 
0.8233 ha 
4.3295 ha 
0,5050 ha 
0,4171 ha 


Józef Rudzinsld 
Aleksander Kurmin 
Marja Kosata 
Antoni Zmitrowicz 
Spad. Michala Zmitrowicza 
Spad. Jana Hrygorowicza 
Spad. R.ozalii Sobolewskiej 
Spad. Heliodora Stabrowskiego 
Ludwik Fri\ckiewicz 
Wit old Kuzminsk.i 
Józef F rl\ckiewicz 
Andrzej Romanowski 
Jan Kiecarys 
Petronela Baturowa 
Jadwign Bartoszewiczowa 
Ajzik Bastamski 
Lejba Debeltar 
lcek Bastamski 
Srol Bastamski 
Grunta nalezl\ce do meczetu mahometanskiego 
Spadk. Samuela Bogdanowicza 
Antoni Miesciurewicz 
Michal Miesciurewicz 
Spadk. Zofji Sobolewlkiej 
Stefan Póltarakiewicz 
Romuald Milkamnnnwicz 
Józef i Adolf Kuzminscy 
Aleksander Bildakiewicz 
Jan Póltarakiewicz 
Spadk. Aleksandra Lebiedzia 
Aleksander Szabanowicz 
AIeksander s. Jana Kuzminski 
Safarewiczowa Rozalja 
S.farewiczowa Emilja 
Jan Radkiewicz 
Jan Jasinski 
Aleksander Chalecki 
Abram Bastamski 
Spadk.. Józefa Póltarakiewicza 
Abraham Aleksandrowicz 
Gierszen Bastamski 
Rejza Blic 
Wid Pogiry 
Wies Melachowicze 
Cmentarz 
Powi
kszenie cmentarza mahometanskiego 
Cmentarz 
Cmentarz 
Cmentarz 


Równowainik gruntów Panstwowych 
Parcele N N r. 14. 24. 84, 58, I, 22, 110, 109, 38, 120. 39, 42, 121, 44, 100, 60) 37, 112, 113, 114, 115, 116, 
117, 105, 118, 111, 103, 76, 77 i 127 - 130,2604 ha. 


- 
--=
- 


Kolonje we wli Zarnele, w gminie Mickunskiej, powiecie Wilensko Trockim. Nr. Hip. 12436. 


Nr. kolonji '1 


5, 6 i 22 
3 
4 i 23 
10. 11 i 12 
9 i 13 
16 i 17 


Obszar 


19,2179 ha 
5.0102 ha 
17,0749 ha 
16,7377 ha 
4.2857, ha 
I J ,0570 ha 


Wlasciciel 


Zieleniewska Anna 
Szlachtowicz Jan 
Stoikowa Julja 
Rybinski Jan 
Bednar Jadwiga 
I Pietkiewicz Wladyslaw i Helena
		

/NDIGCZAS003513_1930_002_0018.djvu

			Wileríski Dziennik Wojewódzki. POZ. 38. 


44 


Nr. 2 


------- 
 


--j;-
I-------
b:
a-r----.- 
18 11,8377 ha Pieslakowa Jadwiga i Adela Szc..çsnowiczowa 
15 5.3144 ha Spadk Kowzaoa Józefa 
14 9.2804 ha Kowzanowie F ranciszek Michal: 
19 ,3.0140 ha Spadk. Kowzana Jana 
2 5.0145 ha Walentynowicz Józef 
1 5.1682 ha Sidorowicz Kazimierz 
20 48.6108 ha Kowalewski Józef 
7, 8 i 21 46.6527 ha Harasimowiczowa Józefa z dzieémi 
24 2.0120 ha Oroga; m-ko Bujwidzie - m-ko Bystrzyca 
W oznaczonych terminach osoby interesowane winny zgtosié swoje prawa do tych nieruchomosci 
w Kanceiarji Wydziatu Hipotecznego w Wilnie, gmach Si\dów ul. Mickiewicza 36. pod skutkami prelduzji, 
przewidziaoemi wart. 153 ust. hip. z roku 1919. 
Wilno. dnia 27 stycznia 1930 r. Pisarz Hipoteczny (-) L. SUfl1:orok. 


Wlascicie 


38. 
OBWIESZCZENIA OKRI;GOWEGO URZI;DU 
ZIEMSKIEGO W WJLNIE 
I POGRANICZNEGO KOMISARZA 
ZIEMSKIEGO W WILNIE 


o post
powaniu scaleniowem. 
1) Okrçgowy Urzi\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dn. 31 lipca 1923 roku 
o scalaniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92. 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomosci, ze 
w dniu 13 grudnia 1929 r. uprawomocniìo siç po. 
dlegaji\ce wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoz 
Okrçgowego Urzçdu Ziemskiego z dnia 22 paidzier- 
nika 1929 roku dotyczi\ce wdrozenia postçpowania 
scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia na grun- 
tach wsi Komarurice i w czçsci na gruntach paríst- 
wowego NadlesnJctwa Orariskiego gm. oranskiej. 
pow. wi.lerisko-trockiego omz w czçsci na gruntach 
Paristwowego Nadlesnictwa Koniawskiego w gm. 
koniawskiej i solecznickiej pow. wilensko trockiego 
pol:ozonych. 


2) Okrçgowy Urzi\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dn. 31 lipca 1923 r. 
o scalaniu gruntów (Oz. U; R. P. z r. 1927 Nr. 92. 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomosci, ze 
w dniu 13 grudnia 1929 roku uprawomocnilo siç 
podlegaji\ce wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoz 
Okrçgowego Urzçdu Ziemskiego z dnia 5 listopada 
1929 roku dotyczi\ce rozszerzenia obszaru scalenia 
na gruntach folwarku Maslikowszczyzna wsi vel 
okolicy Maslikowszczyzna i folwarku Sygnatowo 
przez wti\czenie do obszaru scalenia okolo 10 ha 
gruntów wlasnosé F eliksa i Jana Baturów oraz 4 ha 
gruntów wlasnosé Stanislawa Sosnowskiego. wszy- 
stko gminy poloczanskiej, pow. mol:odeczanskiego. 


3) Okrçgowy Urzi\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dn. 31 lipca J923 r. 
o scalaniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomosci, ze 
w dniu 15 grudnia 1929 roku uprawomocnilo siç 
podlegaji\ce wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoz 
Okrçgowego Urzçdu Ziemskiego z dn. 30 paidzier- 
nika 1929 roku. dotyczi\ce wdrozenia postçpowania 
scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia na grun- 
tach zascianku Staniszki II, gm. lyntupskiej, pow. 
swiçcianskiego. 


4) Okrçgowy Urzi\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dn. 31 lipca 1923 r 
o scalaniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92. 
poz. 833). podaje do publicznej wiadomosci. ze 
w dniu 15 grudnia 1929 roku uprawomocnilo siç 
podlegaji\ce wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoz 
Okrçgowego Urzçdu Ziemskiego z dn. 19 wrzeSnia 
1929 r. dotyczi\ce wdrozenia postçpowania scale- 
niowego i ustalenìa obszaru scalenia na gruntach 
zascianku Gladkiszki I, gm. mejszagolskiej. pow. 
wilensko-trockiego. 


5) Okrçgowy Urzi\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z do. 31 lipca 1923 r. 
o scalaniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92. 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomosci, ze 
w dniu 16 grudnia 1929 roku uprawomocnilo siç 
podlegaji\ce wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoz 
Okrçgowego Urzçdu Ziemskiego z dn. 29 paidzier- 
nika 1929 roku. dotyczi\ce wdrozenia postçpowania 
scaIeniowego i ustalenia obs7aru scalenia na grun- 
tach wsi l::.antuchowo. gm. holubickiej, pow. dzis- 
nienskiego. 


6) Okrçgowy Urzi\d Ziemski w Wtlnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dn. 31 lipca 1923 r. 
o scalaniu gruntów (Oz, U. R. P. z. r. 1927 Nr 92. 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomosci. ze 
w dniu 17 grudnia 1929 roku uprawomocnilo siç 
podlegaj:,\ce wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoz 
Okrçgowego Urzçdu Ziemskiego z do. 30 paidzier- 
nika 1929 roku dotyczi\ce wdrozenia postçpowania 
scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia na grun- 
tach wsi Pawlowo, gm. niemenczynskiej. pow. wi- 
lens ko. troc kiego. 


7) Okrçgowy Urzi\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. 
o scalaniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92. 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomoSci. ze 
w dniu 18 grudnia 1929 roku uprawomocnil:o siç 
podlegaji\ce wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoz 
Okrçgowego Urzçdu Ziemskiego z dn. 30 paidzier- 
nika 1929 roku, dotyczi\ce wdrozenia scaleniowego 
i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Wa- 
siule gm. daugieliskiej, pow. swiçciarískiego. 


8) Okrçgowy Urzi\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. 
o scalaniu gruiltów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomosci, ze 
w dniu 18 grudnia 1929 roku uprawomocnilo si<<(
		

/NDIGCZAS003513_1930_002_0019.djvu

			Nr. 2 


Wileríski Dzienink Wojewódzki. Poz. 38. 


45 


podlegaj
ce wykonaniu orzeczenie Prezesa tego:i 
Okr
gowego Urz
du Ziemskiego z dn. 30 pa:idzier- 
nika 1929 roku dotyczé\ce wdroienia post
powania 
scalenioweg-o i ustalenia obszaru scalenia na grun' 
tach wsi Koniawa i Koniuch y oraz w cz
sci na 
gruntach panstwowego NadleSnictwa Koniawskiego, 
wszystko gm. koniawskiej, pOW. wilensko-trockiego. 


9) Okr
gowy Urz
d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 Ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku 
o scalaniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomosci, ie 
w dniu 18 grudnia 1929 ro\c.u uprawomocnilo si
 
podlegaji\ce wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoz 
Okr
gowego Urz
du Ziemskiego z dn. 30 paidzier- 
nika 1929 roku, dotyczi\ce rozszerzenia obszaru 
scalenia na gruntach wsi Kozly, gm. krasnienskiej, 
pow. molodeczanskiego przez wli\czenie do obszaru 
scalenia: 1) okolo 1.2176 ha gruntów wlasnosci Szy- 
mana i Trofima t.aworów, 2.1 okolo 2 ha gruntów 
folwarku Sobolewszczyzna stanowi
cych wlasnosé 
gospodarzy Leuszewskiej Spólki oraz 3) okolo 1.5 ha 
gruntów wsi Grunciszki wlasnosé Marji Malinow- 
skiej w5zystko gminy i powiatu jak wyiej wymie- 
niono. 


1 0) Okr
gowy Urz
d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 Ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku 
o scalaniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomosci, ze 
w dniu 19 grudnia 1929 roku uprawomocnilo si
 
podlegaji\ce wykonaniu orzeczenie I'rezesa tegoz 
Okr
gowego Urz
du Ziemskiego z dn. 30 paidzier- 
nika 1929 roku, dotyczi\ce wdrozenia post
powania 
scaleni owe go i ustalenia obszaru scalenia na grun- 
tach wsi Smolewce gminy nowopohoskiej, powiatu 
braslawskiego. 


11) Okr
gowy Urzi\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 Ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku 
o scalaniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
pOZ. 833) podaje do publicznej wiadomosci, ze 
w dniu 20 grudnia 1929 roku uprawomocnilo si
 
podlegaj
ce wy konaniu orzeczenie Prezesa tegoz 
Okr
gowego Urz
du Ziemskiego z dn. 15 listopada 
.1929 roku, dotyczi\ce wdroienia post
powania sca- 
leniowego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach 
wsi Powosupie oraz w cz
sci na gruntach wsi 
Pólkabel, wszystko gm. oranskiej, pow. wilensko- 
trockiego. 


12) Okr
gowy Urz
d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dn. 311ipca 1923 r. 0 sca- 
laniu gruntów (Oz. U. R P. z r. 1927 Nr. 92, poz. 
833) podaje do publicznej wiadomosci, :ie w dniu 
21 grudnia 1929 r. uprawomocnilo si
 podlegaji\ce 
wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoz Okr
gowego 
Urz
du Ziemskiego z dnia 30 paidziernika 1929 r., 

otycz
ce wdroienia post
powania scaleniowego 
1 ustalenia obszaru scaleni a na gruntach wsi Wie. 
recieje i Sajkowszczyzna i w cz
sci na gruntach 
kolonji Pobiedzienszczyzna wszystko gm. porpliskiej, 
pow. dzisnienskiego. 


d 13) Okr
gowy Urz
d Ziemski w Wilnie na 
po sta l wie art. 18 Ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. 
o SCa aniu gruntów (Oz. U. R. p. z r. 1927 Nr 92. 
pOd .833) podaje do publicznej wiadomosci. ie 
w nlU 22 grudnia 1929 roku uprawomocnilo si
 
ßOkdlegaj
ee wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoi 
1 r
gowego Urz
du Ziemskiego z dn. 15 listopada 
929 roku dotycz
ce wdroienia post
powania sca- 


leniowego i ustalenia obszaru scaleni a na gruntach 
wsi Wierbuszki, gm. mickunskiej, pow. wilensko- 
trockiego. 


14) Okr
gowy Urzl\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 Ustawy z dnia 31 lipea 1923 roku 
o scalaniù gruntów (Oz. U. R. P. z r. ] 927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publieznej wiadomosci, ie 
w dniu 25 grudnia 1929 roku uprawomocnilo si
 
podlegaj
ce wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoz 
Okr
gowego Urz
du Ziemskiego z dn. 15 listopada 
1929 roku, dotyez
ce wdrozenia post
powania sca- 
leniowe i ustalenia obszaru scalenia na gruntach 
wsi Popiszki oraz w cz
sei na gruntach panstwo- 
wych, wchodz
cych w sklad 43 obr
bu Miehalskie- 
go, wszystko gm. gierwiackiej, pow. wilensko.troc- 
kiego. 


15) Okr
gowy Urz
d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 Ii pea 1923 roku 
o scalaniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92. 
poz. 833) podaje do publicznei wiadomosei, ze 
w dniu 25 grudnia 1929 roku uprawomocnilo si
 
podlegaj
ce wykonaniu orzeczenie Pre-zesa tegoz 
Okr
gowego Urz
du Ziemskiego z dn. 18 listopada 
1929 roku, dotycz
ce wdroienia post
powania sea- 
leniowego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach 
wsi Kiemieliszki, gm. kiemieliskiej, pow. swi
cian- 
skiego. 


16) Okr
gowy Urz
d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 Ustawy z dnia 3 J lipca 1923 roku 
o scalaniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomúsci, ze 
w dniu 26 grudnia 1929 roku, uprawomocnilo si
 
podlegaj(\ce wykonaniu oTzeczenie Prezesa tegoi 
Okr
gowego Urz
du Ziemskiego z dn. 15 listopada 
1929 roku, dotyczi\ce wdro:ienia post
powania sca- 
lenio
e i ustalenia obszaru scalenia na gruntacb 
wsi Oziadzionki Oolne, gminy norzyckiej, powiatu 
posta wskiego. 


17) Okr
gowy Urzi\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 Ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. 
o scaleniu gruntów (Oz. U. R. P. z r 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publieznej wiadomosci, ie 
w dniu 27 grudnia 1929 roku uprawomocnilo sj
 
podlegaji\ce wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoz 
Okr
gowego Urz
du Ziemskiego z dn. 21 paidzier- 
nika 1929 roku, dotyczf\ce wdro:ienia post
powania 
scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia na grun- 
tach zascianku Pauksztelka gminy komajskiej, pow. 
swi
cianskiego. 


18) Okr
gowy Urzi\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku 
o scalaniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomosci, ie 
w dniu 29 grudnia 1929 roku uprawomocnilo si
 
podlegajl\ce wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoz 
Okr
gowego Urz
du Ziemskiego z dn. 15 listopada 
1929 roku, dotyczi\ce wdroienia post
powania sca- 
leniowego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach 

si Piotrowszczyzna I, gm. mejszagolskiej, pow. 
wilensko-trockiego. 


19) Okr
gowy Urz
d Ziemski v. Wilnie na 
podstawie art. 18 Ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. 
o scalaniu gruntów (Oz. Ust. R. P. z r. 1927 .N
. 9.2, 
poz. 833 podaje do publicznej wiadomo
cr, 
e 
w dniu 29 grudnia 1929 roku uprawomocnllo SI
 
podlegaj
ce wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoz
		

/NDIGCZAS003513_1930_002_0020.djvu

			Nr. 2 


Wileríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 38. 


46 


Okr
gowego Urz
du Ziemskiego z dn. 15 listopada 
1929 roku, dotycz
ce wdroienia post
powania sca- 
leniowego i ustalenia obszaru scaleni a na gruntach 
wsi Oziadzionki Górne, gminy norzyckiej, powiatu 
postawskiego. 


20) Okr
gowy Urz
d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku 
o scaleniu gruntów (Oz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomosci, ie w dniu 
29 grudnia 1929 roku uprawomocnilo si
 podlega- 
j
ce wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoi Okr
go- 
wego Urz
du Ziemskiego z dnia 22 listopada 1929 
roku, dotycz
ce wdroienia post
powania scalenio- 
wego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi 
Bujewszczyzna, gminy przebrodzkiej, powiatu bra- 
slawskiego. 


21) Okr
gowy Urz
d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku 
o sealeniu gruntów (Oz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomosci, ie w dniu 
29 grudnia 1929 roku uprawomocnilo si
 podlega- 
j
ce wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoi Okr

o- 
wego Urz
du Ziemskiego z dnia 22 listopada 1929 
roku, dotycz
ce wdroienia post
powania scalenio. 
wego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi 
Mostowe, gminy krzywickiej, pow. wilejskiego. 


22) Okr
gowy Urz
d Ziemski w Wilnie oa 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku 
o scaleniu gruntów (Oz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomosci. ie w dniu 
29 grudnia 1929 roku uprawomoenilo si
 podlega- 
j
ce wykonaniu orzec7enie Prezesa tegoi Okr

o- 
wego Urz
du Ziemskiego z dnia 29 listopada 1929 
roku, dotycz
ce wdrozenia post
powania scalenio- 
wego i ustalenia obszaru scaleni a na gruntach wsi 
Samujly, gminy przebrodzkiej, pow. braslawskiego. 


23) Okregowy Urz
d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku 
o csaleniu gruntów (Dz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaie do publicznej wiadomosci, ie w dniu 
30 grudnia 1929 roku uprawomocnilo si
 podlega 
j
ce wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoi Okr
go- 
wego Urz
du Ziemskiego z dnia 15 listopada 1929 
roku, dotycz
ce wdro7.enia post
powania scalenio- 
wego i ustalenia obszaru seaienia na gruntach wsi 
Przegrodz oraz w cz
sci na gruntach panstwowych 
uroczysko Pawlowo i parcel z maio Wereczeta, sta- 
nowi
cych wlasnosé Antoniego Maksimowicza- 
wszystko gminy miadziolskiej, pow. postawskiego. 


24) Okr
gowy Urz
d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku 
o scalaniu gruntów (Oz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomosci. ze w dniu 
31 grudnia 1929 roku uprawomoenilo si
 podlega- 
j
ce wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoz Okr
go- 
wego Urz-:du Ziemskiego z dnia 29 listopada 1929 
roku, dotyczé\ce wdroieoia post
powania scalenio- 
wego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi 
Hatówki, gminy Kozlowszczyzna, pow. postawskiego. 


25) Okr
gowy Urz
d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dn. 31 lipca 1923 roku 
o scaleniu gruotów (Oz. U. R. P. z roku 1921 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publiczoej wiadomosei, ie w dniu 
31 grudnia 1929 roku uprawomocnilo si
 podlega- 
jé\ce wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoi Okr-:go. 
wego Urz
du Ziemskiego z dnia 29 listopada 1929 


roku, dotyezf\ee wdroienia P08t
powania scalenio- 
we go i ustalenia obszaru sealenia na gruntach wsi 
KoleSniki, gminy zaleskiej, powiatu r-Izisnienskiego. 


26) Okr
gowy Urz
d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku 
o scalaniu gruntów (Oz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, 
poz.833) podaje do publicznej wiadomoáci, ze w dniu 
31 grudnia 1929 roku uprawomocnilo si
 podlega- 
j
ce wykonaniu orzeczenie Prezeu tegoi Okr-:go- 
wego Urz
du Ziemskiego z dnia 29 listopada 1929 
roku, dotycz
ce wdrozenia post
powðnia scalenio. 
wego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi 
Jelno, gminy brastawskiej, powiatu braslawskiego. 


27) Okr
gowy Urz
d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dn. 31 Iipca 1923 roku 
o scal
niu gruntów (Oz. U. R. P. z roku í927 Nr. 92. 
poz.833) podaje do publlcznej wiadomosci, ie w dniu 
J stycznia 1930 roku uprawomocnilo si
 podlega- 
j
ce wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoi Okr-:
o- 
wego Urz
du Ziemskiego z dnia 15 listopada 1929 
roku, dotycz
ee wdrozenia post
powania scalenio- 
WEgO i ustalenia obszaru scalenia na gruntach m-ka 
Miedniki Królewskie, gm. szumskiej, pow. wilensko- 
trockiego. 


28) Okr
gowy U rz!\d Ziemski w Wilnie oa 
podstawie art. 18 ustawy z dn. 31 lipca 1923 roku 
o scaleniu grnntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz. 833 podaje do publiczliej wiadomosci, ze 
w dniu 2 stycznia 1930 roku uprawomocnito si
 
podlegaj
ce wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoz 
Okr
gowego Urz
du Ziemskiego z dn. 22 listopada 
1929 roku, dotycz
ee wdroienia post-:powania sca- 
leniowego i ustalenia obszaru scalenia oa gruntach 
wsi Skirlany, gm. niemenezynskiej, pow. wilensko- 
trockiego. 


29) Okr

owy Urz
d Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomosci, ze Okr
gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 
9 pazdziernika 1928 roku postanowila zatwierdzié 
projekt scaleni a wsi Gakjany 
m. widzkiej, pow. 
braslawskiego na obszarze 219.8951 ha. Orzeczenie 
to zostalo utrzymane w moey orzeczeniem GJównej 
Komisji Ziemskiej w Warszawie z dnia 23 lutego 
1929 roku. Wobec powyzszego Okr-:gowy Urz
d 
Ziemski w Wilnie ogtasza 0 zamkni
ciu postt:po- 
wania scaleniowego w powyzszej sprawie. 


30) Okr
gowy Urz
d Ziemski w Wilnie po. 
daje do publicznej wiadomoáci, ze Okr-:gowa Ko- 
misja Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 
27 marca 1929 roku postanowila zatwierdzié projekt 
.scalenia wsi Likucie, gm. sJobódzkiej, pow. bra- 
slaw skiego na obszarze 82.6886 m 2 . Orzeczenie to 
uprawomoenilo si
 w dniu 13 czerwca 1929 roku. 
Wobec tego Okr
gowy Urz
d Ziemski w Wilnie 
ogJasza 0 zamkni
ciu post
powaoia sealeniowego 
w powyzszej sprawie. 


31) Okr
gowy Urz"d Ziemski w Wilnie po- 
daje do publicznej wiadomoáci, ze Okr
gowa Ko. 
misja Ziemska w Wilnie oa posiedzeniu w dniu 
27 marea 1929 roku postanowila zatwierdzié projekt 
scalenia wsi Zaczerewje gminy przebrodzkiej, pow. 
braslawskiego na obszarze 223,3258 m 2 . Orzeczenie 
to uprawomocn
Jo si
 w dniu 17 czerwca 1929 roku. 
Wobec powyzszego Okr-:gowy Urz
d Ziemski 
w Wilnie oglasza 0 zamkni-:ciu post
powania sea.. 
leniowego w powyzszej sprawie.
		

/NDIGCZAS003513_1930_002_0021.djvu

			Nr. 2 


Wileríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 38. 


47 


32) Okr
gowy Urz"d Ziemski w Wilnie po. 
daje do wiadomosci. ie okr
gowa Komisja Ziemska 
na posiedzeniu w dniu 25 wrzesnia 1929 roku 
 
stanowi!a zatwierdzié projekt scalenia wsi Stame- 
rowszczyzna gminy koniawskiej, powiatu wileÍ1sko- 
trockiego na obszarze 243,9164 m 2 . Orzeczenie to 
uprawomocnifo si
 w dniu 29 pazdziernika 1929 r. 
W obec powyiszego Okr
gowy Urzl\d Ziemski 
w \Vilnie oglasza 0 zamknj
ciu post
powania sca- 
leniowego w powyiszej sprawie. 


33) Okr
gowy Urz
d Ziemski w Wilnie po- 
daje do wiadomosici, ie Okr
gowa Komisja Ziem- 
ska na posiedzeniu w dniu 25 wrzesnia 1929 roku 
postanowila zatwierdzié projekt scalenia wsi Zagory 
gminy oraÍ1skiej, powiatu wilensko-trockiego na 
obszarze 239.5798 m:!. Orzeczenie to uprawomocnilo 
si
 w dniu 31 paidziernika 1929 roku. W obec po- 
wyiszego Okr
gowy Urzl\d Ziemski w Wilnie 
oglasza 0 zamknj
ciu post
powania scaleniowego 
w powyzszej sprawie. 


34) Okr
gowy Urzl\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dn. 31 lipca 1923 roku 
o scaleniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz. 833, podaje do publicznej wiadomosci, ie w dniu 
13 stycznia 1929 r. uprawomocnilo si
 podlegaj"ce 
wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoi Okrt;gowego 
Urz
du Ziemskiego z dnia 30 paidziernika 1928 r., 
dotyczl\ce wdroienia post
powania scaleniowego 
i ustalenia obszaru scalenia na gruntach folwarku 
Marjampol, gm. fuczajskiej, pow. postawskiego. 


35) Okr
gowy Urzl\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku 
o scaleniu gruntów ,Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomosci, ie w dniu 
27 lutego 1929 roku uprawomocnilo si
 podlegaj"ce 
wykonaniu orzeczenie Okr
gowego Urz
du Ziem- 
skiego z dnia 23 stycznia 1929 roku, dotyczl\ce 
wdroienia post
powania scaleniowego i ustalenia 
obszaru scalenia na gruntach wsi Jejny i zascianku 
Ciuksze gminy kobylnickiej, powiatu postawskiego 
i zasc. Akiely gm. komajskiej, pow. swit;ciaÍ1skiego. 
. 


36) Okrt;gowy Urzl\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 u$tawy z dnia 31 lipca 1923 roku 
o scaleniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomosci, ie w dniu 
5 sierpnia 1929 r. uprawomocnilo si
 podlegaj"ce 
wykon:1niu orzeczenie Prezesa te
oi Okr
gowego 
Urzt;du Ziemskiego z dn. 2 lipca 1929 r., dotyczltce 
wclroienia post
powania scaleniowego i ustalenia 
obszaru scalenia na gruntach wsi Macelany gminy 
dryswiackiej, pow. brasfawskiego. 


37) Okr
gowy Urz
d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dn. 31 lipca 1923 roleu 
o scaleniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomosci, ie w dniu 
6 sierpnia 1929 r. uprawomocnilo si
 podiegaj"ce 
wykonaniu orzeczenie Prezesa Okr
gowego Urz
du 
Ziemskiego z dnia 5 lipca 1929 roku dO,tyczl\ce 
wdroienia postt;powania scaleni owe go i ustalenia 
obs zaru scalenia na gruntach wsi Munciuny, gmíny 
widzkiej, powiatu braslawskiego. 


-. 38) Okr
gowy Urz"d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dn. 31 lipca 1923 roku 
o scaleniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 

Ç.z. 
33) podaje do publicznej wiadomosci, ie w dniu 
. kWletnia 1929 r. uprawomocnilo sit; podlegaj"ce 


wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoi Okr
gowego 
Urz
du Ziemskiego z dnia 29 grudnia 1928 roku, 

ot
I\C
 w dro ienia post
powania scal
niowego 
i ustalenia obszaru scalenia na gruotach wsi i ma- 
j"tku Mafaszki, wsi Rewiaki oraz w cZ
lÍci na grun- 
tach wsi Osowiec. Mozola, Iwki, Czorty, Horniaki, 
Kodziewce i Rodziewce wszystko gminy kralÍnieÍ1- 
skiej, powiatu molodeczaÍ1skiego. 


39) Okr
gowy Urz"d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dn. 31 lipca 1923 roku 
o scaleniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaie do publicznej wiadomosci, ie w dniu 
7 sierpnia 1929 r. uprawomocnifo si
 psdlegaj"ce 
wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoi Okr
gowego 
Urz
du Ziemskiego z dnia 27 czerwca 1929 roku, 
dotycz"ce wdrozenia post
powania scaleniowego 
i ustalenia obszaru scalenia na gruntach okolicy 
i folwarku Poleniki, gminy grauzyskiej, powiatu 
oszmiaÍ1skiego. 


40) Okr
gowy Urz"d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dn. 31 lipca 1923 roku 
o scaleniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do bublicznej wiadomosci, ie w dniu 
9 sierpnia 1929 r. uprawomocnifo si
 podlegaj"ce 
wykonaniu orzeczenie Prezesa Okr
gowego Urz
du 
Ziemskiego z dnia 5 lipca 1929 roku, dotycz"ce 
wdroienia post
powania scaleniowego i ust.lenia 
obszaru scalenia na grunt.ch zascianku Karpiszki 
gminy widzkiej, powiatu braslawskiego. 
41) Okr
gowy Urzl\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku 
o scaleniu gruntów (Oz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, 
poz.833) podaje do publicznej wiadomoici, ie w dniu 
11 sierpnia 1929 roku uprawomocnilo si
 orzecze- 
nie tegoi Okr
gowego Urz
du Ziemskiego z dnia 
2 lipca 1929 roku, dotycz"ce wdroienia post
po- 
wania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia na 
gruntach wsi Krumieniszki, gminy mejszagolskiej, 
powiatu wileÍ1sko-trockiego. 


42) Okr
gowy Urz"d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dn;a 31 lipca 1923 roku 
o scalaniu gruntów (Oz U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, 
poz.833) podaje do publicznej wiadomosci, ie w dniu 
12 sierpnia 1929 roku uprawomocnilo si
 podlega- 
j
ce wykonaniu orzeczenie Prezesa . Okr
gowego 
Urz
du Ziemskiego z dnia 8 lipca 1929 roku. doty- 
ci"ce wdrozenia post
powania scaleniowego i usta- 
lenia obszaru scalenia na gruntach wsi Korzeniew- 
szczyzna, gminy dryswiackiej, pow. braslawskiego. 


43) Okr
gowy Urz"d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku 
o scaleniu gruntów (Oz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, 
poz.833) podaje do publicznej wiadompsci, ze w dniu 
12 sierpnia 1929 roku uprawomocnilo si
 podlega- 
j"ce wykonaniu orzeczenie Prezesa Okrt;gowego 
Urz
du Ziemskiego z dnia 11 lipca 1929 r., doty- 
cz"ce wdroienia post
powania scaIeniowego i usta- 
lenia obszaru scalenia na gruntach zasc. Rusakow- 
szczyzna, gminy przebrodzkiej, pow. braslawskieg o . 


44) Okr
gowy Urz"d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku 
o scaleniu gruntów (Oz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 9
, 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomosci, ie w dnlu 
12 sierpnia 1929 roku upra womocnilo si
 podlega- 
j"ce wykonaniu orzeczenie Prezesa Okr
gowego 
Urz
du Ziemskiego z dnia 8 lipca 1929 rolcu, doty-
		

/NDIGCZAS003513_1930_002_0022.djvu

			48 


Wileríski Dziennik Woiewódzki. Paz. 38. 


._
 --- 


Nr. 2 


cz
ce wdroienia post
powania scaleniowego i usta- 
Jenia obszaru scalenia na gruntach wsi Kiakszty, 
gminy widzkiej, powiatu braslawskiego. 


45) Okr
gowy Urzé',d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca J 923 roku 
o scaleniu gruntów (Oz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publicznej wiadornosci. ie w dn:u 
14 sierpnia 1929 roku uprawomocnilo si
 podlega- 
j
ce wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoz Okr
go- 
wego Urz
du Ziemskiego z dnia 5 lipca 1929 roku, 
dotycz
ce wdrozenia post
powania scaleniowego 
i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Trab. 
sze, gminy opeskiej, powiatu braslawskiego. 


46) Okr
gowy Urzqd Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku 
o scaleniu gruntów (Oz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, 
poz. 833' podaje do publicznej wiadomosci. ze w dniu 
14 sierpnia 1929 roku uprawomocnilo si
 podlega- 
j
ce wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoz Okr
go. 
wego Urz
du Ziemskiego z dnia 1 Jjpca 1929 roku, 
dotycz
ce wdrozenia post
powania scaleniowego 
i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Pod. 
merecz i Wiktoryszki oraz w cz
sci na gruntach 
wsi Podmerecz - W ysoka i panstw. maj. Puzyryszki 
i Nowoje - Stroienje, wszystko gminy turgielskiej, 
powiatu wilensko - trockiego. 


47) Okr
gowy Urz
d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku 
o scalaniu gruntów (Oz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, 
poz.833) podaie do publicznej wiadomosci, ie w dniu 
19 sierpnia 1929 roku uprawornocnilo si
 podlega- 
j
ce wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoz Okr
go- 
wego Urz
du Ziemskiego z dnia 11 Jipca 1929 'roku, 
dotyczqce wdrozenia post
powania scaleniowego 
i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Nowo- 
sady, gminy polanskiej, powiatu o8zmianskiego. 


48) Okr
gowy Urz
d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku 
o scalaniu gruntów (Oz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, 
poz.833) podaje do publicznej wiadomosci, ze w dniu 
21 sierpnia 1929 roku uprawomocnilo si
 podlega- 
jqce wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoz Okr
go. 
wego Urz
du Ziemskiego z dnia 18 czerwca 1929 
roku, dotyczl\ce wdrozenia post
powania scalenio- 
wego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi 
Zanawiackie-Gumna, cerkwi prawoslawnej w Brasla- 
wiu oraz w cz
sci na gruntach miasteczka Braslaw, 
wszystko gminy i powiatu braslawskiego. 


49) Okr
gowy Urz
d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku 
o scalaniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomosci, ze w 
dniu 24 sierpI;Jia 1929 r uprawomocnilo si
 podle- 
gaj
ce wykonaniu orzeczenie Prezesa Okr
gowego 
Urz
du Ziemskiego z dn. J 8 lipca 1929 r., dotyczqce 
wdrozenia post
powania scaleniowego i ustalenia 
obszaru scalenia na gruntach zasé. Moskaliszki 
i Bolondzieniszki, gm. rzeszanskiej. pow. wilensko- 
trockiego. 


50) Okr
gowy Urz
d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku 
o scaleniu gruntów (Oz. U. R.P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz.833) podaje do publicznej wiadomosci, ze w dniu 
5 wrzesnia 1929 r. uprawomocnilo si
 podlegaj
ce 
wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoz Okr
gowego 
Uuz
du Ziemskiego z dnia 27 czerwca 1929 roku 


dotycz
ce wdrozenia post
powania scaleniowego 
i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi lwir- 
ble 1. oraz w cz
sci na gruntach maj. Polesie, na- 
bywanych przez tychze gospodarzy, wszystko gm. 
i pow. braslawskiego. 


51) Okr
gowy Urz
d Ziemski w \Vilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dn. 31 Jipca 1923 roku 
o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz.833) podaje do publicznej wiadomosci, ze w dniu 
5 wrzesnia 1929 r. uprawomocnilo si
 podlegaj
ce 
wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoz Okr
gowego 
Urz
du Ziemskiego z dnia 3 sierpnia 1929 roku 
dotycz
ce wdrozenia post
powania scaleniowego 
i ustalenia obszaru scalenia na gruntach zasé. Swi- 
liszki i folw. Jezioryszki gm. duksztanskiej, pow. 
swi
cianskiego. 


52) Okr
gowy Urzqd Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. ]8 ustawy z dn. 31 lipca 1923 roku 
o scalaniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92. 
poz. 833i podaje do publicznej wiadomosci, ze w duiu 
30 sierpnia 1929 r. zostalo wydane prze2. Glówn
 
Komisj
 Ziemsk
 w Warszawie podlegajqce wyko- 
naniu utrzymujqce w mocy orzeczenie Okr
gowej 
Komisji Ziemskiej w Wilnie z dn. 9 sierpnia 1927 r. 
dotyczqce wdrozenia pÓst
powania scaleniowego 
i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Nie- 
scjni
ta, gm. solskiej, pow. oszmianskiego, 


53) Okr
gowy Urz
d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dn. 31 lipca 1923 roku 
o scaleniu gruntów (D z . U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomosci, ze w dniu 
5 wrzeSnia 1929 r. uprawomocnilo si
 podlegaj
ce 
wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoz Okr
gowego 
Urz
du Ziemskiego z dnia 3 sierpnia 1929 roku, 
dotyczqce wdrozenia post
powania 8caleniowego 
i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Sa- 
wionki, gm. pliskiej, pow. dzisnienskiego. 


54) Okr
gowy Urzqd Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dn. 31 lipca 1923 r
ku 
o scaleniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz.833) podaje do pubIicznej wiadomosci, ze w dniu 
I wrzeSni'l 1929 r. uprawomocnilo siç podlegaj"ce 
wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoz Okr
gowego 
Urz
du Ziemskiego z dnia 3 sierpnia 1929 roku, 
dotyczqce wdrozenia post
powania scaleniowego 
i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Skru- 
dany, gm. mejszagolskiej, pow. wilensko.trockiego. 


55) Okr
gowy Urzqd Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dn. 31 lipca 1923 roku 
o scaleniu gruntów (Úl:. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomosci, ze w dniu 
27 sierpnia 1929 r. uprawomocnilo si
 podlegaj
ce 
wykonaniu orzec7.ènie Prezesa te
oz Okr
gowego 
Urn
du Ziemskiego z dn. 81ipca 1929 r., dotyczqce 
wdrozenia post
powania scaleniowego i ustalenia 
obszaru scalenia na gruntach wsi Pokirnie gminy 
niemenczynskiej, powiatu wilensko-trockiego. 


56) Okr
gowy Urz
d Ziemski w W;lniei na 
podstawie art. 18 ustawy z dn. 311ipca 1923 roku 
o scalaniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publicznei wiadomosci. ze w dniu 
4 wrzesnia 1929 r. uprawomocnifo si
 podlegaj
ce 
wykonan;u orzeczenie Prezesa tegoz Okr
gowego 
Urz
du Ziemskiegoz dnia 3 sierpnia 1929 roku 
dotycz
ce wdrozenia post
powania scaleniowego
		

/NDIGCZAS003513_1930_002_0023.djvu

			Nr. 2 


Wileríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 38. 


49 


I 
1 ustalenia obszaru scalenia fia gruntach wsi Wie- 
iczki gm. lyntupskiej. pow. swic;cianskiego. 


57) Okrc;gowy Urz
d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku 
o scalaniu gruntów (Oz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, 
poz.833) podaje do publicznej wiadomosci, ze w dniu 
6 wrzesnia 1929 roku, uprawomocniJo si
 podlega- 
j<\ce wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoz Okr
go- 
wego Urzc;du Ziemskiego z dnia 3 sierpnia 1929 r, 
dotycz<\ce wdrozenia postc;powania scaleniowego 
i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Kobiele, 
gminy porpliskiej, pow. dzisnienskiego. 


58) Okrc;gowy Urzl\d Ziemzki w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1930 roku 
o scalaniu gruntów (Oz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomosci, ze w dniu 
9 wrzeSnia 1929 roku uprawomocniJo sic; podlega- 
jl\ce wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoz Okr
go 
wego Urzc;du Ziemskiego z dnia 3 sierpnia 1929 r., 
dotycz<\ce wdrozenia postc;powania scaleniowego 
i ustalenia obszaru scalenia na gruntach m k
 
Cudzieniszki oraz w czc;sci na gruntach kosc. 
rz.-kat. w Cudzieniszkach wszystko gm. polanskiej, 
pow. oszmiarískiego. 


59) Okrc;gowy Urzl\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku 
o scalaniu gruntów (Oz. U R. P. z roku 1927 Nr. 92, 
poz.833 podaje do publicznej wiadomosci, ze w dniu 
9 wrzesnia 1929 roku uprawomocniJo sic; podlega- 
j<\ce wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoz Okr
go- 
wego Urzc;du Ziemskiego z dnia 3 sierpnia 1929 r., 
dotycz<\ce wdroienia post
powania scaleniowego 
i ustalenia obszaru sca!cnia na gruntach wsi Zukoj- 
nie.Zeladzkie gm. zukojrískiej, pow. swic;ciarískiego. 


60) OkrC;gowy Urzl\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dn. 31 lipca 1923 roku 
o scaIaniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92. 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomosci, ze w dniu 
16 wrzesnia 1929 roku uprawomocnito sic; podlega- 
j<\ce wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoz Okr
go- 
wego Urzc;du Ziemskiego z dnia 3 sierpnia 1929 roo 
dotycz&ce wdrozenia postc;powania scaleniowego 
i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Nie- 
dzwiadki. gm. glc;bockiej, pow. dzisnierískiego. 


61) Okrc;gowy Urzl\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dn. 31 lipca. 1923 roku 
o scalaniu gruntów (Oz. U. R, P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomosci, ze w dniu 
]8 wrzesnia 1929 roku zostalo wydane przez Mini- 
stra Reform Rolnych podlegaj
ce wykonaniu orze- 
czenie. utrzymujl\ce w mocy orzeczenie Prezesa 
tegoz Qkrc;gowego Urzt:du Ziemskiego z dnia 
30 pazdziernika 1928 r. dotycz<\ce wdrozenia postc;- 
powania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia 
na gruntach wsi Nowosielce oraz w czc;sci na 
gruntach kolonji Bielany, wlasnosé Kukucia Stani. 
slawa i kolonji Blelany wlasnosé Kurylowicza Leo. 
narda - wszystKo gminy hermanowickiej, powiatu 
dzisnienskiego. 


62) OkrC;gowy Urz<\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dn. 31 lipca 1923 roku 
o scalcniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomosci, ie w dniu 
3 paidziernika 1929 roku uprawomocniJo sic; podle- 
gajl\ce wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoz Okr
go- 
wego Un;
du Ziemskiego z dnia 28 sierpnia 1929 r., 


dotycz
ce wdrozenia postc;powania scaleniowego 
i ustalenie obszaru scalenia na gruntach wsi Pan- 
cielejewo I, gm. jaznienskiej, pow. dzisnienskiego. 


63) OkrC;gowy Urz
d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dn. 31 lipca 1923 roku 
o scalaniu gruntów (Oz. U R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomosci, ze w dniu 
28 pazdziernika 1929 r zostalo wydane przez Mini- 
stra Reform Rolnych podlegajl\ce wykonaniu utrzy- 
muj
ce w mocy orzeczenie Prezesa tegoz Okr
go. 
wego Urzc;du Ziemskiego z dn. 14 wrzesnia 1928 r., 
dotycz<\ce wdrozenia postc;powania scaleniowego 
i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Swir- 
szczany oraz w czc;sci na gruntach Eolw. Rykuny 
i Swiderszczyzna - wszystko gminy mikolajew- 
skiej, pow. dzisnienskiego. 


64) Okrc;gowy Urzl\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dn. 31 lipca 1923 roku 
o scalaniu grunlów (Oz. U, R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomosci, ze w dniu 
11 listopada 1929 roku uprawomocniJo sic; podlega- 
j<\ce wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoz Okr
go' 
wego Urzc;du Ziemskiego z dnia 3 paidziernika 
1929 roku, dotyczl\ce wdrozenia postc;powania sca- 
leniowego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach 
wsi Wesolowo oraz w czc;sci na gruntach maj. 
parístw, Wesolowo i Kazimierzowo - wszystko 
gm. smolwenskiej, pow. brasla}Vskiego. 


65) Okrc;gowy Urzl\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 21 lipca 1923 roku 
o scaleniu gruntów (Oz. U. R P. z roku 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do pub]icznej wiadomosci, ze w dniu 
11 listopada 1929 roku uprawomocnilo sic; podlega- 
j
ce wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoz OkrC;go- 
wego Urzc;du Ziemskiego z dnia 10 pazdziernika 
1929 roku. dotycz<\ce wdrozenia postc;powania sca- 
leniowego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach 
wsi i zasc. Gieglówka, gminy rzeszarískiej, powiatu 
wilensko-trockiego oraz w czc;sci na gruntach maj. 
Czerwony Owór tejze gminy i powiatu. 


67) Okr
gowy Urzl\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dn. 31 lipca 1923 roku 
o scaleniu gruntów (Oz. LT. R. P. z roku 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomosci, ze w dniu 
13 listopada 1929 roku uprawomocnilo sic; podlega- 
j<\ce wykonaniu orzeczenia Prezesa tegoz Okrc;go- 
wego Urzc;du Ziemskiego z dnia 2 paidziernika 
1929 roku, dotyczl\ce wdrozenia postc;powania sca- 
leniowego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach 
wsi Jankowo. gm. pliskiej pow. dzisnienskiego. 


68) Okrc;gowy Urz<\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku 
o scaleniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz.833) podaje do publicznej wiadomoSci, ze w dniu 
13 listopada 1929 r. uprawomocnilo sic; podlegaj<\ce 
wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoz Okrc;gowego 
Urzc;du Ziemskiego z dnia 19 wrzesnia 1929 roku, 
dotycz<\ce wdrozenia postc;powania scaleniowego 
i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Girstuny, 
gminy glc;bockiej, powiatu dzisnienskiego. 


69) OkrC;gowy Urz
d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku 
o scaleniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92. 
poz 833) podaje do publicznej wi
domosci, ze w dniu 
13 listopada 1929 r. uprawol1locnilo sic; podlegajl\ce 
wy konaniu orzeczenie i'rezesa tegzo OkrC;gowego
		

/NDIGCZAS003513_1930_002_0024.djvu

			50 


\AJileríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 38. 


Nr. 2 


Urz
du Ziemskiego z dnia 19 wrzesnia 1929 roku, 
dotyczqce wdroienia post
powania scaleniowego 
i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Saugu- 
ciewo, gminy iodziskiej, powiatu wilejskiego. 


70) Okr
gowy Urzqd Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku 
ø scaleniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do pubIicznej wiadomosci. ie w dniu 
13 Iistqpada 1929 r. uprawomocnilo si
 podlegajl:\ce 
wykonimiu orzeczenie Prezesa tegoi Okr
gowego 
Urz
du Ziemskiego z dnia 3 paidziernika 1929 r., 
dotyczi\ce wdroienia post
powania scaleniowego 
i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Aie- 
lówka i O:ielówka gminy rzeszanskiej, powiatu 
wilensko.trockiego. 


71) Okr
gowy Urzqd Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku 
o scaleniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz.833) podaje do publicznej wiadomosci, ie w dniu 
14 Iistopada 1929 r. uprawomocnílo si
 podlegaji\ce 
wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoi Okr
gowego 
Urz
du Ziemskiego z dnia 2 paidziernika 1929 r., 
dotyczqce wdro:ienia post
powania scaleniowego 
i stalenia obszaru scaleni a na gruntach zascianku 
Bukaty, gminy holszanskiej, powiatu oszmianskiego. 


72) Okr
gowy Urzl:\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 us
awy z dn. 31 lipca 1923 roku 
o scaleniu gruntów (Dz. U. R. P. z r. 1929 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomosci, ie w dniu 
14 iistopada 1929 r. uprawomocnilo si
 podlegaji\ce 
wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoi Okr
gowego 
Urz
du Ziemskiego z dn. 10 paidziernika 1929 r., 
dotyczl:\ce wdroienia post
powania scaleniowego 
i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Pauk- 
szteUy gminy lyntupskiej, powiatu swi
cianskiego. 


73) Okr
gowy Urzqd Ziemski w Wilnie na 
podstawie art 18 ustawy z dn. 31 lipca 1923 roku 
o scalaoiu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomosci, ie w dniu 
15 Iistopada 1929 r. uprawomocnilo si
 podlegaji\ce 
wykonaniu orzeczen!e Prezesa tegoi Okr
gowego 
Urz
du Ziemskiego z dn. 2 paidziernika 1929 r., 
dotyczl:\ce wdro:ienia post
powania scaleniowego 
i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Opia- 
towo, gm. prozorockiej, pow. dzisnienskiego. 


74) Okr
gowy Urzi\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art 18 ustawy z dn. 31 lipca 1923 roku 
o scalaniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomoSci ie w dniu 
161istopada 1929 r. uprawomocnilo si
 podJegajqce 
wykonaniu orzeczenie Prezesa tego:i Okr
gowego 
Urz
du Ziemsk!ego z dn. 10 paidziernika 1929 r., 
dotyczi\ce wdroienia post
powania scaleniowego 
i ustalenia obszaru scalenia na grllntach wsi Kiel- 
nobrydzie, gminy niemenczynskiej. pow. wilensko. 
trockiego. 


75) Okr
gowy Urzl:\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dn. 31 lipca 1923 roku 
o scalaniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomoSci, ie w dniu 
16 listopada 1929 r. uprawomocnilo si
 podlegajqce 
wykonaniu orzeczenie Przezesa tegoi Okr
gowego 
Urz
du Ziemskiego z dn. 3 paidziernika 1929 r., 
dotyczi\CC wdroienia post
powania scaleniowego 
i ustalenia obszaru scalenia oa gruntach wsi Halina, 
oraz w cz
sci na gruntach panstw. N.wa miedzy- 


rzeckiego, wszystko gmrny solecznickiej, powiatu 
wilensko-trockiego. 


76) Okr
gowy Urzi\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dn. 31 lipca 1923 roku 
o scalaniu gruntów (Oz. U. R. P. z r 1927 Nr 92, 
poz. 8331 podaje do publicznej wiadomosci. ie w dniu 
17 listopada 1929 r. uprawomocnilo si
 podlegaji\ce 
wykonaniu orzeczenie Prezesa tego:i Okr
gowego 
Urz
du Ziemskiego z dnia 19 wrzesnia 1929 roku, 
dotyczi\ce wdro:ienia post
powania scaleniowego 
i ustalenia obszaru scalenia na gruntach zasé. Pru- 
telka, gm. rymszanskiej, pow. braslawskiego. 


77) Okr
gowy Urzqd Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dn. 31 lipca 1923 roku 
o scalaniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomosci ie w dniu 
17 listopada 1929 r. uprawomocnilo si
 podlegajl:\ce 
wykonaniu orzeczenie Prezesa tego:i Okr
gowego 
Urz
du Ziemskiego z dnia 2 paidziernika 1929 r., 
dotyczqce wdro:ienia post
powania scaleniowego 
i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Ho- 
rowe II, gm. jainienskiej, pow. dzisnienskiego. 


78) Okr
gowy Urzqd Ziemski w WiInie na 
podstawie art. 18 ustawy z dn. 31 lipca 1923 roku 
o scalaniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomosci, ie w dniu 
18 listopada 1929 r. úprawomocnilo si
 podlegaji\ce 
wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoz Okr
gowego 
Urz
du Ziemskiego z dn. 10 pa:ídziernika 1929 r., 
dotyczl:\ce wdroienia postt;powania scaleniowego 
i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Ozia- 
dziuszki, gm. holubickiej, pow. dzisnienskiego. 


79) Okr
gowy Urzi\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dn. 31 lipca 1923 roku 
o scalaniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomosci ze w dniu 
19 listopada 1929 r. uprawomocnilo si
 podlegajqce 
wykonaniu orzeczenie Prezesa tego:i Okr
gowego 
Urz
du Ziemskiego z dnia 3 paidziernika 1929 r., 
dotyczl\ce wdroienia post
powania scaleniowego 
i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Wi. 
szniew oraz w cz
sci na gruntach panstwow. maj. 
Wiszniew, wszystko gminy wiszniewskiej, powiatu 
wilejskiego. . 


80) Okr
gowy Urzi\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dn. 31 lipca 1923 roku 
o scalaniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz. 8331 poda.ie do publicznej wiadomosci. ie w dniu 
19 listopada 1929 r. uprawomocnilo sj
 podlegajqce 
wykonaniu orzeczenie Prezesa tego:i Okr
gowego 
Urz
du Ziemskiego z dnia 3 pa:idziernika 1929 r., 
dotyczi\ce wdroienia post
powania ãcaleniowego 
i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi T ra- 
pszewicze I, II. 1lI Korolewce. .tadosie i Miaguny, 
gm. komajskiej, pow. swi
cianskiego. 


81) Okr
gowy Urzi\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku 
o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92. 
poz.833) podaje do publicznej wiadomosci, :ie w dniu 
21 listopada 1929 roku uprawomocnilo si
 podlega- 
j"ce wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoi Okr
go- 
wego Urz
du Ziemskiego z dnia 3 pa:idzierniká 1929 
roku. dotyczi\ce wdroienia post
powania scalenio- 
wego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi 
Milejki, gminy nowopohoskiej. pow. braslawskiego.
		

/NDIGCZAS003513_1930_002_0025.djvu

			Nr. 2 


Wileríski Dziennik W ojewódzki. Poz. 38. 


51 


82) Okr
gowy Urzl\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku 
o scalaniu gruntów (Oz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, 
poz 833) podaje do publicznej wiadomosci, ie w dniu 
22 listopada 1929 roku uprawomocnilo siç podlega- 
jl\ce wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoz Okrçgo- 
wego Urzçdu Ziemskiego z dnia 19 wrzesnia 1929 
roku, dotyczl\ce wdrozenia post
powania scalenio- 
wego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach zasc. 
Zyngi, gm. niemenczynskiej, pow. wilensko-trockiego. 


83) Okrçgowy Urzl\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku 
o scalaniu gruntow (Oz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, 
poz.833) podaje do publicznej wiadomosci, ze w dniu 
22 listopada 1929 roku uprawomocmlo si
 podlega- 
jl\ce wykonaniu olzeczenie Prezesa tegoz Okrçgo- 
wego Urz
du Ziemskiego z dnia 19 wrzesnia 1929 
roku, dotyczl\ce wdrozenia postçpowania scalenio- 
wego i ustalenia obszaru 8calenia na gruntach wsi 
Bendary Oolne i zasc. Bendary. W oronowiczów, 
gmmy rzeszanskiej, pow. wilensko - trockiego. 


84) Okr
gowy Urzl\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku 
o scalaniu gruntow 
Oz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomosci, ie w dniu 
25 listopada 1929 roku uprawomocnilo si
 podlega- 
jl\ce wykonaniu orzeczeme t
rezesa tegoz Okrçgo- 
wego Urzçdu Ziemskiego z dnia 3 paZdziernika 1929 
roku, dotyczl\ce wdrozenia postçpowania scalenio- 
wego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi 
Nowosiady oraz w czçsci na gruntach zasc. Pucia- 
towszczyzna i folw. Rudowszczyzna, wszystko gminy 
solecznrcklej, powiatu wilensko - trockiego. 


85) Okr
gowy Urzl\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dnra 31 lipca 1923 roku 
o scalaniu gruntow (Oz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, 
poz.833) podaJe do publicznej wiadomosci, ze w dniu 
26 listopada 1929 roku uprawomocnito si
 podlega. 
jl\ce wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoz Okr
go- 
wego Urz
du Ziemskiego z dnia 2 pazdzlerlllka 1929 
roku, dotyczl\ce wdrozenia post
powania scalenio- 
wego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi 
Naroty i w czçsci na gruntach panstwowych potoz. 
w obrçbie N-wa Smorgonskiego. wszystko gminy 
smorgonskiej, pow. oszmiansk.iego. 


86) Okr
gowy Uzrl\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku 
o scalaniu gruntow (Oz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, 
poz.833) podaje do publicznej wiadomosci, ze w dniu 
26 lislopada 1929 roku uprawomocnito si
 podlega- 
jl\ce wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoi Okr
go- 
wego Urz
du Ziemskiego z dnia 19 wrzesnia 1929 
roku. dotyczl\ce wdrozenia post
powania 8calenio- 
wego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach zasc. 
Gorszwiszki, gminy niemenczynskiej, pow. wilensko- 
trockiego. 


87) Okr
gowy Urzl\d Ziemski w Wilnie na 
þodstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku 
o scalaniu gruntow (Oz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, 
poz.833) podaje do publicznej wiadomosci, ze w dniu 
4 grudnia 1929 roku uprawomocnilo siç podlega- 
jl\ce wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoz Okr
go- 
wego Urz
du Ziemskiego z dnia 21 pa:ídziernika 
1929 roku, dotyczl\ce wdrozenia postçpowania sca- 
leniowego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach 
wsi Michalczuny, gminy koniawskiej, pow. wilensko- 
trockiego. 


88) Okr
gowy Urzl\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z doia 31 lipca 1923 roku 
o scalaniu gruntow (Oz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomosci, ze w dniu 
6 grudnia 1929 roku uprawomocnilo siç podlega- 
jl\ce wy konaniu orzeczenie Prezesa tegoz Okrçgo- 
wego Urzçdu Ziemskiego z dnia 3 pazdziernika 1929 
roku, dotyczl\ce wdroienia postçpowania scalenio- 
wego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi 
Grzybki, gmin)': budslawskiej, powiatu wilejskiego. 


89) Okr
gowy Urzl\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dn. 31 Iipca 1923 roku 
o scalaniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz. 833 podaje do publicznej wiadomosci, ze w dniu 
6 grudnia 1929 r. uprawomocnilo siç podlegajl\ce 
wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoz Okr
gowego 
Urzçdu Ziemskiego z dn. 21 pa:ídziernika 1929 r., 
dztyczl\ce wdrozenia postçpowania scaleniowego 
i ustalenia obszaru scalenia na gruotach wsi Poszyle 
oraz w czçsci na gruntach maj. Czerwony Owor 
wszystko gm. rzeszanskiej, pow. wilensko-trockiego. 


90) Okr
gowy Urzl\d Zíemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dn. 31 lipca 1923 roku 
o 4>calaniu gruntow (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
pOZ. 833) podaje do publicznej wiadomosci, ze w dniu 
6 grudnia 1929 r. uprawomocQilo siç podlegajl\ce 
wy konaniu orzeczenic Prezesa tegoz Okr
gowego 
Urzçdu Ziemskiego z dn. 30 þazdziernika 1929 r., 
dotyczl\ce wdrozenia postçpowania scaleniowego 
i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Smil- 
gieniszki, gm. widzkiej, pow. braslawskiego. 


91) Okrçgowy Urzl\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dn. 31 lipca 1923 roku 
o scalaniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomosci, ie w dniu 
7 grudDia \929 r. uprawomocnilo siç podlegajl\ce 
wykonamu orzeczenie \'rezesa tegoz Okr
gowego 
Urzçdu Ziemskiego z dn. 21 pazdziernika 1929 r., 
dotyczl\ce wdrozenia post
powania scaleniowego 
i ustalenia obszaru scalenia na gruntach folwarku 
Starzynki, gm. grodeckiej i folw. Starzynki gm. 
rakowskiej oraz w cz
sci na gruntach wsi I:.apince, 
gm. gródeckiej i wsi Choruze I, gminy rakowskiej, 
wszystko powiatu molodeczanskiego. 


92) Okr
gowy Urzl\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dn. 31 lipca 1923 roku 
o scalaniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomosci. ze w dniu 
8 grudnia 1929 r. uprawomocnilo siç podlegajl\ce 
wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoz Okrçgowego 
Urz
du Ziemskiego z dn. 21 pazdziernika 1929 r., 
dotyczl\ce wdrozenia post
powania sC'aleniowego 
i ustalenia obszaru IIcalenia na gruntach wsi Me- 
áluki, gm. mejszagolskiej, pow. wilensko-trockiego. 


93) Okrçgowy Urzl\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art 18 ustawy z dn. 31 lipca 1923 roku 
o scalaniu gruntow (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomosci, ze w dniu 
8 grudnia 1929 r. uprawomocnilo si
 podlegajl\ce 
wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoi Okr
gowego 
Urz
du Ziemskiego z dn. 30 paZdziernika 1929 r., 
dotyczl\ce wdrozenia postçpowania scaleniowego 
i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Mie- 
szkiele, gm. widz.kiej, pow. braslawekiego. 
94) Okr
gowy Urzl\d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dn. 31 lipca 1923 roku
		

/NDIGCZAS003513_1930_002_0026.djvu

			!52 


Wil
 
_s
.Dz

 nnjk Wojewódzki. Poz. 38. 


Nr. :2 


o scalaniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publieznej wiadomosci, ie w dniu 
8 gmdnia 1929 r. uprawomoenilo si
 podlegaj
ce 
wykonaniu orzeezenie Prezesa tegoi Okr
gowego 
Urz
du Ziem
kiego z dn. 22 pazdziernika 1929 r., 
dotycz
ee wdrozenia post
powanja sealeniowego 
i ustalenia obszaru sealenia na gruntach wsi Cry- 
ciuny, gm, mejszagolskiej, pow. wilensko-troekiego. 


95) Okr
gowy Urz
d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dn. 31 lipea 1923 l'oku 
o sealaniu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz. 833 podaje do publieznej wiadomosei, ze w dniu 
8 grudnia 1929 r. uprawomocnilo si
 podlegaj
ce 
wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoi Okr
gowego 
Urz
du Ziemskiego z do. 30 pazdziernika 1929 r., 
dotycz
ee wdrozenia post
powania sealeniowego 
i ustalenia obszaru sealenia na gruntaf:h zasé. Ugly, 
gm. miadziolskiej, pow. postawskiego. 


97) Okr
gowy Urz
d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art 18 ustawy z dn. 31 lipac 1923 roku 
o scaianiu gruntów (Oz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz 833) podaje do publieznej wiadomosei, ie w dniu 
10 grudnia 1929 r. upra womocnilo si
 dodlegaj
ee 
wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoi Okr
gowego 
Urz
du Ziemskiedo z dn. 21 pazdziernika 1929 r., 
dotycz
ce wdroienia post
powania sealeniowego 
i ustalenia obszaru scalenia na gruntaeh wsi Ma- 
ciuny, gm. niemenczynskiej, pow. wilensko-troekiego 
oraz w cz
sei na gruntaeh folw. t.opajki tejze 
gminy i powiatu. 


98) Okr
gowy Urz
d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. '8 ustawy z dnia 31 lipea 1923 roku 
o scalaniu gruntów (Oz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, 
poz.833) podaje do publieznej wiadomosci, ie w dniu 
10 grudnia 1929 roku uprawomoenilo si
 podlega- 
j
ee wykonaniu orzeczenie Prezesa tegoz Okr
go- 
wego Urz
du Ziemskiego z dnia 30 pazdziernika 
1929 roku, dotyez
ce wdroienia post
powania sea- 
leniowego i ustalenia obszaru sealenia na gruntaeh 
wsi Radziszki, gm. twereckiej. pow. swi
cianskiego 
oraz w cz
sei na gruntaeh panstwowego uroczyska 
..Atasol" tejie gminy i powiatu. 


99) Okr
gowy Urz
d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipea 1923 roku 
o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z roku 1927 Nr.92, 
poz. 833}podaje do publicznej wiadomosei, ie w dniu 
11 grudnia 1929 roku uprawomoenilo si
 podlega- 
j
ce wykonaniu orzeezenie Prezesa tegoi Okr
go- 
wego Ufz
du Ziemskiego z dnia 21 pazdziernika 
1929 roku, dotycz
ee wdroienia post
powania sea- 
leniowego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach 
miasteezka Kiemieliszki, gminy kiemieliskiej, po- 
wiatu swi
eianskiego. 


100) Okr
gowy Urz
d Ziemski w Wilnie na 
podstawie art 18 ustawy z dnia 31 lipea 1923 roku 
o scalaniu gruntów (Oz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, 
poz.833) podaje do publicznej wiadomosei, ze w dniu 
II grudnia 1929 roku uprawomocnilo si
 wydane 
przez Ministra Reform Rolnyeh podlegaj
ce wyko- 
naniu orzeczenie, utrzymuj
ce w moey orzeczenie 
tegoi Okr
gowego Urz
du Ziemskiego z dnia 30 
paidziernika 1929 roku dotycz
ce wdroienia post
- 
powania scaleniowego i ustalenia obszaru sealenia 
na gruntaeh wsi okolie Wielkie i Male Bohuszki, 
gminy kucewickiej, powiatu oszmianskiego. 


101) Pograniezny Komisarz Ziemski w Wilnie 
podaje do publicznej wiadomosei, ze Pograniczny 
Oelegat Ministra Reform Rolnyeh w Wilnie w dniu 
14 marea 1929 roku postanowll zatwierdzié projekt 
sealenia gruntów wsi Lipowo, gminy leonpolskiej, 
pow. brastawskiego. Orzeczenie to uprawomoenilo 
si
 w dniu 24 kwietnia 1929 roku. Wobee powyz- 
szego Pograniezny Komisarz Ziemski w Wilnie 
oglasza niniejszym 0 zamkni
eiu post
powania sca- 
leniowego w powyiszej sprawie. 


102) Pograniczny Komisarz Ziemski w Wilnie 
podaje do publieznf'j wiadomosei, ie orzeczeniem 
z dnia 12 kwietnia 1929 roku postanowil wdro:iyé 
post
powanie scaleniowe na obszarze: I) okolo 289 
ha gruntów nadzialowyeh gospodarzy wsi Ponia, 
gm. dolhinowskiej, pow. wilejskiego; 2) okolo 425 ha 
nabytych przez tyehie gospodarzy z maj
tku War- 
domicze, stanowi
cego wówczas wlasnosé Banku 
Wloscianskieilo i 3) okolo 55 ha gruntów nabytych 
przez 29 gospodarzv tejie wsi z maj
tku Bere- 
zówka, gm. parafjanowskiej, pow. dzisnienskiego, 
stanowi
eego wåwczas wlasnosé Józefa Poklew- 
skiego' KozÏeU. Orzeczenie powyzsze zostalo utrz.y' 
mane w mocy orzeczeniem Pogranicznego Oelev.ata 
Ministra Reform Rolnych z dn. 30 listopada 1929 r. 


103) Pograniezny Komisarz Ziemski w Wilnie 
podaje do publicznej wiadomosei, ie orzeezeniem 
z dnia 8 listopada 1929 roku postanowil wdroiyé 
post
powanie scaleniowe l1a obszarze okolo 64 ha 
gruntów nadzialowyeh gospodarzy wsi Baslaki, gm. 
mikolajewskiej. powiatu dzisnienskiego. Orzeezenie 
powyisze uprawomocnilo si
 w dn. 14 grudnia 1929 r. 
104) Pograniczny Komisarz Ziemski w Wilnie 
podaje do publieznej wiaJomosci, ie orzeczeniem 
z dnia 8 listopada 1929 r. postanowil wdroiyé po- 
stçpowanie scaleniowe na obszarze okolo 36 ha 
gruntów nadzialowyeh gospodarz.y wsi Borsuki, gm. 
mikolajewskiej, pow. dzisnienskiego. Orzeezenie po- 
wyzsze upra womocnilo si
 w dn. 19 grudnia 1929 r. 


105) Pograniczny Komisarz Ziemski w Wilnie 
podaje do publicznej wiadomosei, ie orzeezeniem 
z dnia 8 listopada 1929 r. postanowil wdrozyé po- 
st
powanie scaleniowe na obszarze okolo 284 ha 
gurntów nadzialowych gospodarzy wsi Ozienisowo, 
gm. mikolajewskiej, pow. dzisnienskiego. Orzeczenie 
powyzsze uprawomoenilo si
 w dn. 18 grudnia 1929 r. 


106) Pograniczny Komisarz Ziemski w Wilnie 
podaje do publieznej wiadomosei, :ie orzeezeniem 
z dnia 8 listopada 1929 roku postanowil wdroiyé 
post
powanie scaleniowe na obszarze okolo 78 ha 
gruntów nalei
cyeh do gospodarzy folwarku Mo- 
gilki-Sadziewszczyzna, gm. jainienskiej, pow. dzi- 
snienskiego. Orzeczenie powyzsze uprawomocnilo 
si
 w dniu 20X!!. 1929 r. 


107) Pograniezny Komisarz Ziemski w Wilnie 
podaje do pnblicznej wiadomosci, ze orzeczeniem 
z dnia 8 listopada 1929 roku postanowil wdrozyé 
post
powanie scaleniowe na obszarze okolo 48 ha 
gruntów nadzialowyeh gospodarzy wsi Paziki, gm. 
mikolajewskiej, pow. dzisnienskiego. Orzeezenie 
powyzsze uprawomocnilo si
 w dniu 23.XU. 1929 r. 


108) Pograniezny Komisarz Ziemski w Wilnie 
podaje do publicznej wiadomosei, ie orzeczeniem 
z dnia ð listopada 1929 roku postanowil wdrozyé 
post
powanie scaleniowe na obszarze okolo 135 ha
		

/NDIGCZAS003513_1930_002_0027.djvu

			___
_ _____c-c=cc__,,'Y
Ierí 
k
 [)
i

r1i
Woje,^,ó
z
i. _-
o

-

 _ 


Nr 2 


gruntów naleza,cych do gospodarzy wsi Malkowicze. 
gminy mikotajewskiej, powiatu dzisnienkiego, 
Orzeczenie powyzsze uprawomocnilo sic; w dniu 
18XII. 1929 roku. 


109) Pograniczny Komisarz Ziemski w Wilnie 
podaje do publicznej wiadomosci, ze orzeczeniem 
z dnia 8 listopada 1929 roku postanowil wdrozyé 
post
powanie scaleni owe na obszarze okolo 130 ha 
gruntów gospodarzy wsi Barkowszczyzna, gminy 
mikolajewskiej. pow. dzisnienskiego. Orzeczenie 
powyzsze uprawomocnilo sic; w dn. 16.XII. 1929 r. 


110) Pograniczny Komisarz Ziemski w Wilnie 
podaje do publicznej wiadomoki, ze orzeczeniem 
z dnia 8 listopada 1929 roku postanowit wdrozyé 
post
powanie scaleniowe na obszarze okolo 94 Íla 
R'runtów naleza,cych do gospodarzy wsi Piekocino, 
gm. mikotajewskiej, pow. dzisnienskiego. Orzeczenie 
powyzsze uprawomocnilo sic; w dniu 11.XII. 1929 r. 


111) Pograniczny Komisarz Ziemski w Wilnie 
podaje do publicznej wiadomosci, ze orzeczeniem 
z dnia 15 listopada 1929 roku postano\\oit wdrozyé 
postc;powanie scaleniowe na obszarze okolo 107 ha 
gruntów nadzialowych gospodarzy wsi Kislaki, gm. 
leonpolskiej, powiatu braslawskiego. Orzeczenie 
powyzsze uprawomocnito si
 w dn;u 17.XII. 1927 r. 


112) Pograniczny Komisarz Ziemski w Wilnie 
podaje do publicznej wiadomosci, ze orzeczeniem 
z dnia 16 Iistopada 1929 roku postanowil wdrozyé 
postc;powanie scaleniowe na obszarze okolo 93 ha 
gruntów naleza,cych do gospodarzy wsi Kupcy, 
gm. prozorockiej, pow. dzisnienskiego. Orzeczenie 
powyzsze uprawomocnilo sic; w dniu ISXIL 1929 r. 


113) Pograniczny Komisarz Ziemski w Wilnie 
podaje do publicznej wiadomosci. ze orzeczeniem 
z dnia 25 listopada 1929 roku postanowil wdrozyé 
post
powanie scaleniowe na obszarze okoto 47 ha 
gruntów do gospodarzy zasé. Misniczki, gminy 
leonpolskiej, pow. braslawskiego Orzeczenie 
powyzsze uprawomocnilo si
 w dn. 23XU. 1929 r. 


114) Pograniczny Komisarz Ziemski w Wilnie 
podaje do publicznej wiadomosci, ze orzeczeniem 
z dnia 2 grudnia 1929 roku postanowil wdrozyé 
post
powanie 8caleniowe na obszarze: I) okoto 
22ha gruntów nadziafowych gospodarzy wsi Wie- 
robjówka, gm. ilskiej, pow. wilejskiego, 2) okoto 13 ha 
gruntów panstwowych cz
sci II oddziatu 12 obr
bu 
I\skiego Nadlesnictwa Uszanskiego, tej:ie gminy 
i pow. wta,czonych do obszaru scalenia dla upelno- 
rolnienia malorolnych gospodarstw wsi Wierobjówka, 
la,cznie na obszarze okoto 35 ha. Orzeczenie 
powyzsze uprawomocnito sic; w dniu 2 stycznia 
1930 roku. 


115) Pograniczny Komisarz Ziemski w Wilnie 
podaje do publicznej wiadomosci, ze orzeczeniem 
z dnia 2 gmdnia 1929 roku postanowil wdrozyé 
post
powanie scaleni owe na obszarze okolo 66 ha 
gruntów nale:ia,cych do gospodarzy folw. Irenowo, 
gm. chocienczyckiej, pow. wilejskiego. Orzeczenie 
powyzsze uprawomocnito si
 w dniu 18 stycznia 
1930 roku. 


116) Pograniczny Komisarz Ziemski w Wilnie 
podaje do publicznej wiadomosci, ze orzeczeni.ein 
z dnia 16 grudnia 1929 roku postanowil wdr
zyé 
post
powanie scaleniowe na obszarze okolo 176 ha 


53 


gruntów, naleza,cych do gospodarzy wsi Butachy, 
gm. prozorockiej, pow. dzisnienskiego. Orzeczenie 
powyzsze upra womocniJo sic; w dn. 15.1. 1930 roku. 


117) Pograniczny Komisarz Ziemski w Wilnie 
podaje do publicznej wiadomosci, ze orzeczeniem 
z dnia 16 grudnia 1929 roku postanowil wdrozyé 
postc;powanie scaleniowe na obszarze okoto 70 ha 
gruntów' nadzialowych gospodarzy wsi KoskQwce, 
grn. leonpolskiej, pow. braslawskiego. Orzeczenie 
powyzsze uprawomocniJo sic; w dn. 23.1. ]930 roku. 


118) Okr
g'owy Urza,d Ziemski w Wilnie na 
podsta wie art. J 8 ustawy z do. 3 J lipca 1923 roku 
o scaleniu gruntów (Dz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, 
poz. 833) podaje do publicznej wiadomosc:i. ze 
w dn. 15 listopada 1929 roku uprawomocnilo sic; 
podlegaja,ce wvkonaniu orzeczenie Prezesa tegoz 
Okrc;gowego Urz
du Ziemskiego z dn. 2 pazdzier- 
nika 1929 r, dotycza,ce wdrozenia post
powania 
scaleniowego i ustalenia obszBru scalenia na grun- 
tach wsi Skrynatki, gminy pliskiej, pow. dzisnien. 
skiego. 


39. 
RUCH Sl.UIBOWY 


A) 


W Urz
dzie Wojewódzkim w Wilnie 
i w Starostwach Województwa Wileñskiego 
za miesia,c styczeó 1930 r. 
a) w UrzE:dzie Wojewódzkim 
Minister Spraw WewnE:trznych 
Mianowat: 
Wiktora Piotrowicza, referendarza w VII st. st- 
radca, wojewòdzkim w VI stopniu sluibowym. 
Jana Mieszkowskiego, kontraktowego praco- 
wnika VIl gr. upos. - do odwolania referendarzem 
w VII stopniu sluzbowym. 
Przeniósl: 
Józefa Kozieradzkiego, radcc; wojewódzkiego-- 
do Starostwa Grodzkiego w Wilnie, ze wzglc;dów 
sluzbowych w dotychczasowym charakterze i stopniu 
sluzbowym. 


b) W Starostwach 


Przeniósl: 
Antoniego Dworzeckiego-Bohdanowicza, rde- 
rendarza w VII st. sf. w Starostwie Grodzkiem w Wil- 
nie - do Urz
du Wojewódzkiego w Wilnie, ze 
wzgl
dów sluzbowych w dotychczasowym charak- 
terze i stopniu stuzbowym. 


WOJEWODA 
a) W UrzE:dzie Wojewódzkim 
Dopuscil do stuzby przygotowawczej: 
IrminE: KondratównE:, w charakterze prakty- 
kanta I kategorji, narazie w XI stopniu sluzbowym. 
Przeniósl: 
Andrzeja Buczaka, praktykanta II kategorji, 
w Xl st. st - do Starostwa Grodzkiego w Wilnie
		

/NDIGCZAS003513_1930_002_0028.djvu

			4 


Wilen ski DzennÎk Wojewódzki. Poz. 
9. 


Hr. 2 


ze wzgI
dów sluibowych w dotychczasowym cha- 
rakterze i atopniu sIuzbowym. 


Zw olnil: 
Zofj
 Wojtkiewlczówn
, prowizorycznø, urz
- 
X st. sl. w Dyrekcji Robót PubIicznych z dniem 
3\ grudnia \929 r., na wlasnl\ jej prosb
. 


. 


b) W Starostwach 


Przeniósl: 
ini. Leona Pleroiyñskiego, prowizorycznego 
komisarza ochrony Iasów w Vlll st. s1. na powiat 
Postawski - do Urz
du W ojewódzkiego w Wilnie, 
Ze wzgl
dów sluibowych w dotychczasowym cha- 
rakterze i stopniu sluibowym. 
Czestawa Budzyna - Dawidowsklego, prowizo- 
rycznego komisarza ochrony lasów 
 .Stat"Ostwi
 
powiatowem w Molodecznie - na tabez stanoWl- 
ako do Starostwa powiatowego w Postawach, ze 
wzgl
dów sluibowych w dotychczasowym charak- 
terze i stopniu sluzbowym. 


Zwolnil: 
Henryka Cygankiewlcza, praktykanta II kate 
gorji w Starostwie Grodzkiem w Wilnie, z dniem 
20.IX.1929 r., wobec przerwanej pracy wskutek po- 
wolania go do odbycia sluiby woiskowej. 


. Pracownicy kontraktowl 
Przyj
ci do sluzby: 
Tadeusz Rychwa, na stanowisko II lekarza 
weterynaryjnego w Starostwie Wilensko-Trockiem 
w Wilnie. w Vlll gr. uposaienia na okres bezter- 
minowy, poczø,wszy od dnia I stycznia 1930 r. 
Stefanja Szurko, w charakterze kontr. pra
: 
X gr. upos. w Urz
dzie W ojewódzkim - DyrekcJl 
Robót f'ublicznych, na czas od dnia I styc.znia do 
. dnia 31 grudnia 1930 r. 
Przedluiony stosunek stuzbowy: 
z dr. Stanlstawem Kucucho-Kuczyñskim, kontr. 
lekarzem w Starostwie Grodzkiem w Wilnie do 
dnia 31 grudnia 1930 r. 
z Ksawerym Szymanowskim, kontr. prac. 
UI 
gr. upos. w Starostwie powiatowem w BraslawlU, 
na okres beztermino wy. 
z Eugenjuszem Popiotkiem, kontr. technikie:m 
IX gr. upos. Dyrekcji Robòt Publicznych w Wilnre, 
na okres bezterminowy. 
z Stefan em Blelakiem, kontr. prac. XI gr. up. 
w. Starostwie powiatowem w Braslawiu - na okres 
bezterminowy. 
z ZofjÆ\ Wróblewské\, kontr. prac. XU gr. upos. 
w Starostwie powiatowem w Molodecznie - do 
dnia 31 marca 1930 r. 


Rozwil\zany stosunek sluzbowy: 
z Bronlstawem Juiakiem, kontr. lekarzem we- 
terynaryjnym Vlll gr. upos. w Starostwie Wilensko- 
Trockiem z dniem 31 grudnia 1929 r., na wtasnl\ 
jego proáb
. 


B) 


W Wiletískim Okr
gu Skarbowym 
za miesiø,c styczen 1930 r. 
W Izbie Skarbowej 
Minister Skarbu 
Przeniósl w stan spoczynku: 
Jana Maleckiego, Prezesa Izby Skarbowej, po- 
zostajø,cego w stanie nieczynnym. z dniem 3\ sty- 
cznia 1930 r. na zasadzie art. 29 ustawy emery tal- 
nej z powodu niepowolania do sluiby czynnej 
w ciø,gu pól roku od chwili przeniesienia w stan 
Oleczynny. 


Prezes Izby Skarbowej 


Przeniósl w stan spoczynku: 
Fe1icj
 Zejfertówn
, rejestratora w X st. sf. 
z dniem 31 stycznia 1930 r. na zasadzie art. 29 
ustawy emerytalnej. z powodu stwierdzonej trwalej 
niezdolno8ci do sluiby. 
Zwolnil: 
Stanistawa Kurytto, praktykanta II kat. z dniem 
25 stycznia 1930 r. na podstawie art. 63 ustawy 
o panstwowej sluibie cywilnej. 
Do pus c i I do s t u z by p r z y got 0 w a w c z e j: 
Helen
 Zapasnikówn
, w charakterze prakty- 
kanta II kat. z dniem 7 stycznia 1930 r. 


W Urz
dach I instancji 
Minister Skarbu 


Mianowal: 
Józefa Woiniakiewicza, inspektora skarbowego 
w VII st. sl. w Urz
dzie Skarbowym Podatków 
i Oplat Skarbowych w Wilejce - inspektorem 
skarbowym w VI st. sl. 
Witolda Sankowsklego, referendarza w VIII st. 
sf. w Urz
dzie Skarbowym Podatków i Oplat Skar- 
bowych na powiat Wllensko. Trocki w Wilnie - 
inspektorem skarbowym w VII st. sl. 
Wtadyslawa Bronakowskiego, alesora w VIll 
st. st w Urz
dzie Skarbowym Podatków i Oplat 
Skarbowych w Molodecznie-Asesorem w VII st. sl. 
Boleslawa Landsberga, inspektora kontroli skarb. 
w VlIl st. sf. przy Urz
dzie Skarbowym Akcyz 
i Monopolów F'anstwowych w Wilnie -'. inspekto- 
rem kontroli skarbowej w VII st. sl. 
Przeniósl: 
Józefa Umeckiego, asesora w Vlll st. sl. 
w Urzçdzie Skarbowym Podatków i Optat Skarbo- 
wych w Braslawiu. do sluzby w okr
gu administra- 
cyjnym Izby Skarbowej w Bialymstoku. 
Prezes Izby Skarbowej. 
Mia now a I :. 
Józefa WleIikoslelca, ski'lrbnika w IX st. st. 
w K
sie Skarbowej w Postawach - kontroIerem 
w dotychczasowym XI st. sf. 
Józefa Dubrowsklego, skarbnika w IX st. sl. 
w Kasie Skarbowej w WiIejce-kontroJerem w do- 
tychczasowym IX st. sl. 
Bronlslawa Wesolowskiego, prowizorycznego 
asystenta rachunkowego w X st. sl. w Kasie Skar- 
bowej w Wilnie-rachmistrzem w dotychczasowym 
X st. sl.
		

/NDIGCZAS003513_1930_002_0029.djvu

			Nr.2 


55 


WiIeríski Dziennik Wojewódzki. POZ. 39. 


Zwolnil: 
Witolda Piotrowskiego, pra1ctykanta I kat. 
w Urz
dzie Skarbowym Akeyz i Monopo)ów Pan- 
stwowyeh w Wilnie z dniem 15 styeznia 1930 r. 
na wlasni\ prosb<<:. 
Stefana Skorupskiego, pra1ctykanta I kategorji 
w II Urz
dzie Skarbowym Podatków i Oplat Skar- 
bowyeh w Wilnie z dniem 1.1.30 r., na wlasnq, 
prosb
. 
Romualda Widzickiego, pra1ctykanta II kate- 
R'orji w Urz
dzie Skarbowym Podatków i OpJat 
Skarbowyeh na powiat Wilensko-Troeki w Wllnie 
z dniem 31 styeznia 1930 r. na podstawie art. 63 
ustawy 0 panstwowej slui.bie eywilnej. 
Janusza Mankowskiego, kaneelist
 w XII st. sl. 
w Urz<<:dzie Skarbowym Podatków i Oplat Skarbo- 
wyeh w Wilejee z dniem 31 styeznia1930 roku, na 
wlasni\ prosb
. 
Do pus ç iI do s I u z by p r z y got 0 wa w e z e j: 
MarjE: Kmiecinsk'4, w eharakterze pra1ctykanta 
II kategorji z dn. 2 styeznia 1930 r. w Urz
dzie 
Optat Stemplowyeh VI \Vi1nie. 
Józefa Klyszejko, w eharakterze praktykanta 
II kategorji z dn. 2 styeznia 1930 r. w Kontroli 
Skarbowej przy Urz<<:dzie Skarbowym Akeyz i Mo- 
nopolów Panstwowyeh w \Vi)nie. 
Józefa Lutynskiego,'Çw eharakterze praktykan'ta 
II kategorji z dn. 4 styeznia 1930 r. w Kontroli 
Skarbowei przy Urz
dzie Skarbowym Akeyz i Mo- 
nopolów Panstwowyeh w Wilejee. 
Witolda Kleger - Rudomina, w eharakterze 
praktykanta II kategorji z dniem 16 styeznia 1930 r. 
w Kontroli Skarbowej przy Urz
dzie Skarbowym 
Akeyz i Monopolów Panstwowyeh w Wilnie. 
Alfonsa GogoIinskiego w eharakterze prakty- 
kanta II kategorji z dniem 18 styeznia 1930 roku 
w Kontroli Skarbowej przy Urz
dz.ie Skarbowym 
Akeyz i Monopolów PaÍ1stwowyeh w Wilejce. 


C) 


W Okr
gu Dyrekcji Cel w Wilnie 
za mJeSJi\e grudzien 1929 r. 
Mianowani: 


Kontroler Celny' VIII st. sl. w Urz
dzie Cel- 
nym w Turmoneie Duszynski Józef - Inspektorem 
Celnym w VIII st. sl. z dn. 21 grudnia 1929 r. 
Rewident Celny X st. sl. w Dyrekeji Cel 
w Wilnie Skwarko Stefan - Rewidentem Cel. 
nym w IX st. 51. z dn. 1 styeznia 1930 r. 
Adjunkt Celny X st. sf. w Urz
dzie Celnym 
w Wilnie Emus Franciszek - Adjunktem Celnym 
w IX st. st. z dniem I styeznia 1930 r. 
Prowizor. Poborea Celny X st. sl. w Urz
dzie 
Celnym w Wilnie Rzeuski Apolinary - Poborei\ 
Celnym w X st. sl. z dn. 28 grudnia 1929 r. 
Prowiz. Poborea Celny XI st. 
1. w Url
dzie 
Celnym w T urmoncie Pizlo Stanislaw - Poborei\ 
Celnym w XI st. sl. z dn. 28 grudoia 1929 r. 
Prowiz. Poborea Celny XII st. sl. w Urz
dzie 
Celnym w Turmoneie Kononowicz Leon-Poborei\ 
Celnym w XI st. sl. z dn. 1 styeznia 1930 r. 


Prowiz. Poborea Celny XII st. sl. w Urz
dlie 
Celnym w Wilnie Stempniewski Wiktor - Pobore
 
Celnym w XI st. sl. z dn. I styeznia 1930 r. 
Dozorca Celny XIV st. sl. w Urz
dzie Celnym 
w Wilnie Mikula Jan - Dozorei\ Celnym w XIII sl. 
sl. z dn. 1 styeznia 1930 r. 
Dozorea Celny XIV st sl. w Urz
dzie Celnym 
w Wilnie Ostaszkiewicz Eugenjusz - Dozorei\ Cel. 
nym w XIII st. sl. z dn. 1 styeznia 1930 r. . 
DOlorea Celny XIV st. sl w Urz
dzie Celnym 
w Wdnie Pugowski Antoni - Dozorei\ Celnym 
w XIII st. sl. z dn. 1 styeznia 1930 r. 
Dozorea Celny XIV st. sl. w Urz<<:dzie Celnym 
w Wilnie Szymanski Kazimierz - Dozore
 Celnym 
w XIII st. sl. z dn. 1 styeznia 1930 r. 
Dozorea Celny XIV st. sl. w Urz
dzie Celnym 
w Wilnie Chmielewski Wlodzimierz-Dozorei\ Cel- 
nym w XIII st. st. z dniem 1 styeznia 1930 r. 
Dozorea Celny XIV st. sl. w Urz
dzie Celnym 
w Turmoneie Wojtasik Piotr - Dozorei\ Celnym 
w XIII st. sl. z dn. 1 styeznia 1930 r. 
Dozorea Celny XV st. st. w Urz<<:dzie Celnym 
w Turmoneie Kita Maciej - Dozorei\ Celnym 
w XIV st. sl. z dniem 1 styeznia 1930 r. 
Dozorca Celny XIV st sl. w Urz
dzie Celnym 
w Druji Smokowski Jan - Dozoreq, Celnym w XIII 
st. sl. z dniem 1 styeznia 1930 r. 
Przeniesieni: 
Rewident Celny IX st. sl. Psuja Mieczyslaw 
z Urz
du Celnego w Wilnie do Ur7
du Celnego 
w Tezewie z dn. 28 paidziernika 1929 r. 
Sekretarz X st. sl. WiIlamowicz Michal z Urz
du 
Celnego w Oranaeh do Urz
du Celnego w Wilnie 
z do. 15 styeznia 1930 r. 
Prowizoryezny Dozorea Celny XIII st. sl. Ba- 
ginski Wladyslaw z Urz
du Celnego w Oranaeh d. 
Urz<<:du Celnego w Wilnie z dn. 15 styeznia 1930 r. 
Zwolnieni: 
Prowiz. Kontroler Celny VIII st. sl. w Urz
dzie 
Celnym w Wilnie Medynski Kazimierz-z dniem 
.30 wrzesnia 1929 r. 


D) 
W Dyrekcji Lasów Paóstwowych w Wilnie 
i w Nadlesnictwach na terenie Województwa 
Wileóskiego 
za mie8ii\e styezen 1930 r. 


a) w Dyrekcji Lasów Panstwowych 
Minister Rolnictwa 


Mianowal: 
Piotra t.obienia, prowizoryeznego urz
dnika 
w IX st. sf. p. O. asesora administraeyjnego - do 
odwolania (prowizoryeznie) asesorem administraeyj. 
nym w VJll ;t. sl. z d niem 1. I. 1930 r. 
Leona HuszczE:, Radc<<: Lesnietwa w VI 5t. sl. 
Inspektorem La;ów Panstwowyeh z zaehowaniem 
dotyehezasowego eharakteru i stopnia sluzbowego 
z dniem 1. I. 1930 r. 
Wladyslawa KuziE:, prowizoryeznego adjul1;kta 
lesnego w IX st. sl. - do odwolania (prowlzo. 
ryeznie) adjunktem lesnym w VIII st. sl. z dniem 
1. I. 1930 r.
		

/NDIGCZAS003513_1930_002_0030.djvu

			56 


Wileríski Dziennik Wojewódzkí. Poz. 39. 


Nr 2 


Awansowaf: 
Jana t.uksz
, prowizorycznego taksatora lasów 
w VIII st. sf. - do VII st. sf. z zaçhowaniem do. 
tychczasowego charakteru stuzbowego z dniem 
1. I. 1930 r. 


P r z e sun é\ f d 0 w y 7. s z e j g r u p y u p 0 5 a Z eM 
niowej: 
Jana Kostrowicklego, pracownika kontrakto- 
wego p. o. asesora administracyjnego w IX gr. up. 
do VIII gr. uposaienia z dniem I. I. 1930 r. 
b) w NadIesnictwach 


Mianowaf: 
Zygmunta Try tko, prowlzorycznego asystenta 
lesnego w IX st. sf. do odwofania (prowizorycznie) 
adjunktem leSnym w VIII st. sf. i powierzyf pel- 
nienie obowié\zków nadldniczego nadlesnictwa Mia- 
dziolskiego z dniem 1. I. 1930 r. 
P r zen i ó s f: 
WaIdemara Onoszkowicz-Jacyn
, prowizorycz- 
nego Idni, zego nadldnictwa Dzisnienskiego w VIlI 
st. sf. do nadlesnictwa t.awaryskiego w dotychcza- 
sowym charakterze i stopniu sfuibowym z dniem 
I. I. 1930 r. 


Dyrektor Lasów Parístwowych 
a) w Dyrekcji Lasów Pañstwowych 
Mianowaf: 
Antoniego KieIara, prahykanta techniczno- 
lesnego z uposaz. wig X gr. - do odwofania (pro- 
wizorycznie) asystentem Iesnym w IX st. sf. i po- 
wierzyf pefnienie obowié\zków adjunkta lesnego 
z dniem 1. I. 1930 r. 
Leona Basiñskiego, kontraktowego pracownika 
w XII gr. uposazenia p. o. praktykanta, do odwo- 
fania (prowizorycznie) rachmistrzem w XI stopniu 
sfuibowym z dniem 1. I. 1930 r. 
Janin
 Raugiewiczówne" kontraktowego pra- 
cownika w XI gr. uposazenia p. o. kancelistki - 
do odwofania (prowizorycznie) rejestratorem w X 
st. st. z dniem I. I. 1930 r. 
Ignacego WoiniaI{a, praktykanta techniczno- 
lesnego z uposazeniem wig X gr. - do odwofania 
(prowizorycznie) asystentem lesnym w IX st. sf. 
i powierzyf pefnienie obowié\zków adjunkta lesnego 
z dniem 1. I. 1930 r. 
Józefa Pietkiewicza, praktykanta techniczno- 
lesnego z uposaieniem wedfug X gr. - do odwo- 
fania (prowizorycznie) asystentem lesnym w IX st. 
sf. i powierzyf petnienie obowié\zków adjunkta les- 
nego z dniem 1. I. 1930 r. 
Ann
 Naruszewlczówn
, prowizorycznego reo 
jestratora w X st. sf. - z zastrzezeniem usuwal- 
nosci rejestratorem z zachowaniem dotychczaso- 
wego stopnia sfuibowego z dniem 1. I. 1930 r. 
Janln
 Sewerinowé\, prowizorycznego rejestra' 
tora w X st. sf. - z zastrzezeniem usuwalnosci reM 
jestratorem w dotychczanowym stopniu sfuzbowym 
z dniem 1. I. 1930 r. 
Leona Szumskiego, prowizorycznego adjunkta 
kancelaryjnego w IX st. sf. - z zastrzezeniem usu- 
walnosci adjunktem kanceIaryjnym w dotychcza. 
sowym stopniu stuzbowym z dniem I. I. 1930 roku. 
Janin
 Wierszyttówn
, prowizorycznego reje- 
stratora w X st. sf. - z zastrzezeniem usuwalnoáci 


rejestratorem w dotychczasowym stopniu sluibo- 
wym z dniem I. I. 1930 r. 
Andrzeja KowaIskiego. prowizorycznego rach- 
mistrza w X st. st. - z iastrzeieniem usuwalnosci 
rachmistrzem w dotychczasowym stopniu sluibo- 
wym z daiem 1. 1. 1930 r. 
Ottona MlchaIskiego, kontraktowego pracow- 
nika VI X gr. up. p. o. rachmistrza - z zastrzeie- 
niem usu walnosci rachmistrzem w dotychczasowym 
stopniu stuzbowym z dniem 1. I. 1930 r. 
Awansowaf: 
Józef
 Kuncewlczówn
, prowizoryczné\ kance- 
listk
 w XI st. sf. - do X st. sf. i mianowal do 
odwotania. (prowizorycznie) rejestratorem z dniem 
1. I. 1930 r. 
Stanistaw
 KoroIkiewiczowé\. prowlzoryczné\ 
kancelistk
 w XI st. sf. - do X st. sf. i mianowal 
do odwolaniã' (prowizorycznie) rejestratorem z dn. 
I. I. 1930 r. 
WitoIda Klingera, prowizorycznego adjunkta 
kancelaryjnego w X st. sf. - do IX st. sf. z za- 
chowaniem dotychczasowego charakteru sluzbo- 
wego z dniem 1. I. ] 930 r. 
Jana Dzerwiñskiego, rachmistrza w X st. sf.- 
do IX sl. sf. i mianowal z zastrzeieniem usuwal- 
nosci kontrolerem rachunkowym z dn. I. I. 1930 r. 
P r z e sun é\ I d 0 w y i s z e j g r u p y u p 0 5 a z e- 
. . 
nloweJ: 
Wincentego Wojclechowicza, kontraktowego 
pracownika p. o. rejestratora w X gr. - do IX gr. 
uposazeniowej w charakterze adjunkta kancelaryj- 
nego z dniem 1. I. 1930 r. 
Kazlmierza Butkiewicza, kontraktowego pra- 
cownika p. o. kancelisty w XII gr. uposaienia - 
do XI gr. up. z dniem I. 1. 1930 r. 
Marj
 BieiawsI{é\, kontraktowego pracownika. 
p o. kancelisty w XII gr. up. - do XI gr. upos. 
z dniem 1. I. 1930 r. 
Do pus c it d 0 s I u z b y p r z y got 0 w a w c z e j: 
HeIen
 Korwln - Piotrowské\, w charakterze 
praktykanta kancelaryjnego z uposazeniem wig 
XII gr. z dniem 1. I. 1930 r. 
Przyji\l na stuzbç kontraktowé\: 
Leona Juchnlewicza, w charakterze pracow- 
nika kontraktowego w X gr. up. do p. o. rach- 
mistrza z dniem 1. I. 1930 r. 
MaksymiIjana Bohdanowicza, w charakterze 
pracownika kontraktowego w X gr. up. - do p. o. 
kancelisty z dniem 10. I. 1930 r. 
b) w NadIesnictwach 


Mia now a t: 
Jerzego Komara, praktykanta lesnego Nad- 
esnictwa Miorskiego z uposazeniem wig XII gr. - 
do odwofania (prowizorycznie) Iesniczym w XI st. 
st. z dniem 1. I. 1930 r. 
Edwarda Czwaczko, praktykanta techniczno. 
lesnego Nadlesnictwa Uszanskiego z uposazeniern 
wig X gr. - do odwolania (prowizorycznie) asy- 
stentem lesnym w XI st. sf. i powierzyl petnienie 
obowi!\zków adjunkta lesnego z dniem I. I. 1930 r. 
Stanistawa BuIsIdego, praktykanta lesnego 
Nadldnictwa Hoduciskiego z uposazeniem wig XI 
gr.-do odwolania (prowizorycznie) lesniczym w do- 
tychczasowym stopniu sluzbowym z dn. 1. l. 1930 r.
		

/NDIGCZAS003513_1930_002_0031.djvu

			Nr. 2 


WilelÍski Dzienni 
_W
j


zki. 


. 


Awansowal: 
Szymona Michajlowicza, prowizorycznego lesni- 
czego NadleSnictwa Hoduciskiego w X st. 51. - do 
XI st. 51. z zachowaniem dotychczasowego charak- 
teru sluibowego z dniem 1. I. 1930 r. 
Józefa Hryniewicza, prowizorycznego pod!esni- 
c zego biurowego Nadlesnictwa t.awaryskiego w Xl 
st. sl.-do X st. 51. i mianowal do odwolania (pro- 
wizorycznie) IelÍniczym (p. o. kancelisty) z dniem 
1. I. 1930 r. 
Izydora PujszE:, prowizorycznego kancelist
 
NadlelÍnictwa Braslawskiego w Xl st. st - do X 
st. sl. z zachowaniem dotycbczasowego cbarakteru 
sluibowego z dniem 1. I. 1930 r. 
Sflgjusza Szyllinga, prowizoryc7nego lesni- 
czego biurowego Nadlesnictwa Trockiego w X st. 
st - do IX st. sluib. i mianowal z zastrzeieniem 
usuwalnosci lesnÍczym (p. o. sekretarza) z dniem 
1. I. 1930 r. 
Józefa Tomaszewskiego. lesniczego Nad!es- 
nictwa Smorgonskiego w X st. sl. - do IX st. sl. 
z zacbowaniem dotychczasowego cbarakteru sluz. 
bow ego z dniem 1. I. 1930 r. 


P r z e sun é\ I d 0 w y Z s z e j g r u p y u p 0 s a z e- 
. . 
nJoweJ: 
Antoniego Ostrowskiego, kontraktowego pra- 
cownika p. o. lesniczego Nadlesnictwa t.awary- 
skiego w Xl gr. up. - do X gr. uposaz. z dniem 
1. 1. 1930 r. 
Benedykta Kulikowskiego, kontraktowego pra- 
cownika p. o. lesniczego blUrowego Nadlesnictwa 
Kienskiego w X gr. up. do IX gr. upos. z dniem 
1. I. 1930 r. 


Przyjé\l na sluib
 kontraktowé\: 
Konstantego KalembkE:, w charakterze pra- 
cownika kontraktowego w Xl gr. up. do p. o. lesni- 
czego Nadletinictwa Oszmianskiego z dn. 1. I. 30 r. 
Józefa Wladyko, w charakterze pracownika 
kontraktowego w XII gr. upos. do p. o. podlesni- 
czego (p. o. kancelisty) nadlesnictwa Miadziolskiego 
z dn. 22. 1. 1930 r. 
Ludwika Jasiewicza, w cbarakterze pracow. 
nika kontraktowego w XIV gr. up. do p. o. nad- 
Zorcy leSnego Nadlesnictwa Dzisnienskiego z dniem 
15. 1. 1930 r. 


Przeniósl: 
Mateusza Pierozynskiego, praktykanta lesnego 
Nadlesnictwa Dunilowickiego w XII gr. up. - do 
Nadlesnictwa Miorskiego w dotycbczasowym cba- 
rakterze i grupie upos. z dniem 5. I. 1930 r. 


Zwolnil: 
Marjana Bieleckiego, kontraktowego pracow- 
nika XI gr. up. p. o. lesniczego Nadlesnictwa Swi
- 
cianskiego na podstawie 9 7 umowy sluibowej 
z dniem 31. I. 1930 r. 
Jana Zmujdzina, kontraktowego pracownika 
w Xl gr. up. p. o. podiesniczego biurowego Nad- 
lesnictwa Wilejskiego na podstawie 9 7 umowy 
sluibowej z dniem 31. I. 1930 r. 


Poz. 39. 


57 


B) 
W Dyrekcji Dróg Wodnych w Wilnie. 
za miesié\c styczen 1930 r. 
Minister Robót Publicznych 
Mianowal: 
urz
dnika VIII st. st inz. Stefana Ihnatowicza- 
Referendarzem w w VII st st 
skarbnika VIII st. sl. Ludwika Dutkiewicza 
Ksi
gowym w VII st. sl. 
urz
dníka X st. sl. Józefa Bakinowskiego 
adjunktem kancelaryjnym w IX st. sl. 
W szystkich od daia 1.1.1930 roku. 


F) 


W Urzt:dach Ziemskich 


za miesi"c styczen 1930 r. 
OkrE:gowy Urzí\d Ziemski w WiInie 
Przyj
ci: 
Krupinski Michal w cbarakterze pracownika 
kontraktowego z wynagrodzeniem wedlug Vlll grupy 
uposaieniowej z dniem 2.1. ]930 r. 
Czechowski Kazimierz w cbarakterze praco- 
wnika kontrakto wego z wynagrodzeniem wedlug 
X grupy uposaieniowej z dn. 10.1 1930 r. 
Szopska Jadwiga w charakterze pracowniczki 
kontraktowej z wynagrodzeniem wedlug XII grupy 
uposaieniowej z dn. 271.1930 r. 
Stankiewiczówna Anna w cbaraktetze praco- 
wniczki kontraktowej z wynagrodzeniem wedlug 
XII 'grupy uposaieniowej z dn. 23.1-1930 r. 
Terlecki Jan w charakterze pracownika. kon. 
traktowego z wynagrodzeniem wedlug XII grupy 
uposazeniowej z do. 29.1.1930 r. 


Awansowani: 
SWiE:cicki Boleslaw mianowany na stale refe- 
rendarz w VII st. sl na stanowisko inspektora ziem- 
skiego w VI st. sl. z dn. 1.1-1930 r. 
Ziminski Maciej prowizoryczny adjunkt mier- 
niczy w IX st. sl. na stanowisko mierniczego w VII. 
st. sl. z jednoczesnem mianowaniem na stale z dn. 
1.1-1930 roku. 
Mokrzecka Olimpja mianowana na stale se- 
kretarz w IX st. 51. na stanowisko referendarza 
w Vlll st. 51. z dn, 1.11930 r. 
Perkowski Wilhelm prowizoryczny naczelnik 
kancelarji w IX st. sf. na stanowisko naczelnika 
kanc. w Vlll st. sl. z dn. 1.1.1930 r. 
Raszke Rejngold prowizoryczny mierniczy 
w VIlI st. 51. na stanowisko mierniczego w Vll st. sl. 
z jednoczesnem mianowaniem na stale z dniem 
1.1- 1930 roku. 
Pogorzelska Anna prowizoryczny adjunkt mier- 
niczy w X st sl. na stanowisko adjunkta mierni- 
czego w IX st. sl z dniem 1.1-1930 r. 
Hubczenko Zdzislaw prowizoryczny asystent 
mierniczy w X st. st na stanowisko asystenta mier. 
niczego w IX st. 51. z dn. 1.1-1930 r.
		

/NDIGCZAS003513_1930_002_0032.djvu

			58 


Wileríski Dziennik Wojewódzki. Poz. 39. 


Nr. 2 


P 0 sun i ç c i d 0 w y Z & z y c h g r u pup 0 s a z e- 
n i 0 w y c h: 
Kleczkowski Stanisfaw pracownik kontraktowy 
do VB grupy uposazeniowej z dn. 1.1-1930 r. 
Zar
ba Franciszek pracownik kontraktowy 
(mierniczy) do VB grupy uposazeniowej z dniem 
1.1.1930 roku. 
Stefanowski-Zaftan Józef pracownik kontrakto- 
wy do IX grupy uposazeniowej z dn. 1.1-1930 r. 
Grzyb Hieronim pracownik kontraktowy do 
IX grupy uposazeniowej z dn. 1,1-1930 r. 
Nowicka Helena pracowniczka kontraktowa 
do X grupy uposazeniowej z du. 1.1-1930 r. 


Powiatowe Urz
dy Ziemskie 
P r z y j ç c i d 0 s I u z by k 0 n t r a k tow e j: 
W<\sowska Jadwiga w charakterze pracowni- 
czki kontraktowej z wyné\grodzeniern wedtug Xl gr. 
upos. do Powiatowego Urzçdu Ziemskiego w Mo- 
lodecznie z dniem 2.1.1930 r. 
Rawicz Arkadjusz w èharakterze pracownika 
kontraktowego z wynagrodzeniem wedlug XI grupy 
uposazeniowej do }'owiatowego Urz
du Ziemskiego 
w Braslawiu z dn. 7.1.1930 r. 


Awansowa ni: 
Hauryfkiewicz Wfadysfaw podkomisarz ziem- 
ski na stanowisko komisarza ziemskiego w VB st. 
sl. w Powiatowym Urzçdzie Ziemskim w Posta- 
wach z jednoczesnem mianowaniem na stale z dn. 
I.! 1930 roku. 


P 0 sun i ç c i d 0 w y Z s z y c h g r u pup 0 s a z e
 
niowych: 
Sawicka Marja pracowniczka kontraktowa 
w Powiatowym Urz
dzie Ziemskim w Wilnie do 
X grupy uposazeniowej z dn. 1.1-1930 r. 


G) 


W Wilenskim Okr
gu Pocztowo - Tele- 
graficznym 
za miesil\c grudzieÍ1 1929 r. 
W Dyrekcji Poczt i Telegrafów w WiInie. 
Prezes Dyrekcji Poczt i Telegrafów w WiInie 
Mianowat: 
Witolda Stankiewicza, Tadeusza Strzafkowskie- 
go i Józefa Lewickiego, urz
dników w IX st. sl.- 
asesorami w VIII st. 61. 
Piotra Leonowicza, urz
dnika w IX st. sl. - 
ksi
gowym w VIll st. sl. 
Józefa Werkowskiego i Antoniego Zejmo, urz
d- 
ników w IX st. sl. - kontrolerami w VIII st. sf. 
z jednoczesnem przeniesieniem ich do urz
du pocz. 
towego W dno 1. 
Mieczysfawa Osob
, urz
dnika w X st. sl. - 
sekretarzem w IX st. sl. 
Janin
 SokOfowiczówn
, Stefanj
 Mifadowsk<\ 
i Jadwig
 Jasteró\Vn
, urzcrdników w XI st. sl. 
rejestratorami w X st. sl. 
Wfadysfawa Boczara, asystenta w XI st. sl. 
z urz
du poczt. Slonim i Stanisfawa Wierzbofowi- 
cza, asystenta w XI st. sl. z urz
du pocztowego 
W olkowysk 1 - rejestratorami w X st. sl. z jedno- 
czesnem przeniesieniem ich do Dyrekcji. 


W Okrt:gu WiIeõskim Dyrekcji Poczt i Telegrafów 
w WHnie. 
Prezes Dyrekcji Poczt i Telegrafów w WiInie 


Mia now a I: 


.J 


Bolesfawa Rubczewskiego, st. asystel1ta w IX 
st. sl". z urz
du pocztowego Wilno 1 - kontrolerem 
w VIII st. sf. 
Ann
 Szeõcow<\, z urz
du pocztowego Wilno 1. 
Emi1j
 Witkowsk<\, z urz
du poczt. ,,; ilno 2. Alek- 
sandra Krajzr" z urz
du poczt. Wilno 11 i Feliksa 
Rynkiewicza, z urz
du poczt. Nowa- Wilejka asy- 
stentów w X st. st. - 5tarszymi asystentami w IX st.st. 
Józefa Wicherka, asystenta w X st. sf. z urz
du 
poczt. Postawy - naczelnikiem urzcrdu IV kl. w IX 
st. sl w dotychc2'asowem miejscu sluzby. . 
Jana Erazma Brzozowsklego, kierownika urz
- 
du V kI. w X st. sf. z urz
du poczt. Kobylnik - 
kierownikiem urz
du V kl. w IX st. sl. w dotych- 
czasowem miejscu stuzby. 
Jana Rogowskiego, mlodszego technika w X 
st. sl. z urz
du poczt. Wilejka - technikiem w IX 
st. sl. 
Wincentego Krzywickiego, urz
dnika w XI st. 
sl. z urz
du poczt. Krasne njUszl\ - asystentem 
w X st. sl. z jednoczesnem przeniesieniem go do 
urz
du poczt. Raków kjOJ. 
Antoniego Mitrofanoffa, Aleksandra Bobera 
i Zofj
 Lejkowsk<\, 7. urz
du poczt. Wilno 1, Tade- 
usza Lesniaka, z urz
du poczt. Dzisna i Stanisfawa 
Wofczackiego, z urz
du poczt. Nowo - Swicrciany 
asystentów w XI st. 'sf. - asystentami w X st. sl. 
Wfadysfawa t.uksz
, z urz
du poczt. Swicrciany 
i Wincentego Tymañskiego, z urz
du pocozt. Postawy 
praktykantów w XI st. st - asystentami w X st. st 
Szymona Llnkiewicza, Pawfa Mieczl	
			

/NDIGCZAS003513_1930_002_0033.djvu

			5
 


I'Ir. 2 


Wileríski Dziennik Wojewódzki. POZ. 39 


ekspedjentami w XII gr. up. ostatniego z powierze- 
niem mu kierownictwa urz
du VI kl. w Kohynianach. 
Stanislawa Drozdowskiego, Stanislawa Herma- 
nowicza, Karola Chochlowa, Antoniego Sworobo- 
wicza i Wfa!!yslawa Maéko, z urz
du poczt. Wilno I, 
Stanistawa Jundzilla, z urz
du pocztowego Wilno 2, 
Józefa Watentynowicza, z urz
du poczt. Molodecz- 
no 2, Wincentego Rekscia, z urz
du poczt. Swi
- 
ciany i Mateusza Downara, z urz
du poczt. Nowo- 
Swi
ciany pocztyljonów w XIV gr. up. - starszymi 
pocztyljonami w XllI gr. up. 
Przeniósl: 
Wincentego Sz1iflka, st. kontrolera w VII st' 
st - z urz
du poczt. Wilno 2 do urz
du poczt. 
Grod:1o 1. 
Pawla Oruzewskiego, asystenta w X st. st - 
z urz
du poczt. W olkowysk 2 do urz
du poczt. 
Wilno 2. 
Stanislawa Montowt
, st. asystenta w IX st. 
st - z urz
du poczt. Wilno 1 do urz
du poczt. 
Kobryn. 
Józefa Jackiewicza, st. asystenta w IX st. st-- 
z urz
du poczt. Wilno I do urz
dll poczt. Slonim. 
Michala Knizewskiego, asystenta w X st. sl.- 
z urz
du poczt. Wlino 1 do urz
du poczt. Pinsk. 
Jana Grudzieckiego, asystenta w X st. st
- 
z urz
du poczt. Slonim do urz
du poczt. Wilno 1. 
Wladyslawa Hermanowicza, asystenta w X st. 
sl.-z urz
du poczt. Baranowicze 1 do urz
d. poczt. 
Wilno 1. 
Daniela Czaprockiego, st. asystenta w IX st. 
st - z urz
du poczt. Motodeczno 1 do urzc:du 
poczt. Wilno 1. 
Jana Swillo, asystenta w X st. st - z urz
du 
poczt. Kobryn do urz
du poczt. Wilno 2. 


Bronislawa Kaima, asystenta w X st. st - 
ze Skladu mat. poczt. w Wilnie do urz-:d. poczt. 
Warszawa 1. 
Ateksandra Szktennika, st. pocztyljona w XIII 
gr. up. - z urz
du poczt. Kurzeniec do urz
du 
poczt. Ostryna. 
Boteslawa Mickietunasa, ekspedjenta w XII 
gr. up. - z ur'l
du poczt. \Viino 1 do urz
du 
poczt Brzdé niB. 1. 
Stanislawa Kurowskiego, prow. woinego w XV 
gr. up. - z urz
du poczt. Brzesé niB. 2 do urz
du 
poczt. Wilno 1. 
o 0 pus c i I d 0 s t u i b y p r z y got 0 w a w c z e j: 
Wlncentego Hajdamowicza-w urz
dzie poczt. 
Nowa- Wilejka od dnia 3/Xll 1929, 
Ludwika Masciañca - w urz
dzie pocztowym 
Swir od dn. 5/XII 1929, 
Adolfa Warno - w urz
dzie poczt. Wilno I, 
od dn. 16/XII 1929 r. Wszystkich w charakterze 
prowizorycznych woinych w XV gr. up. 
Zwolnit ze stuiby: 
Czeslawa PopieIskiego, pocztyljona VI XIV gr. 
up. - z urz
du poczt. \'I1Ino 2, na podstawie Ilrt. 42 
pkt. "b" Tymcz. przep. sluibow. dla urzçdników 
panstw. z do. II/VI 1918 r. z dniem 3J/XII 1929 r. 


Przeniósl w stan spoczynku: 
Wincentego Wiszniewskiego, ekspedjenta w XII 
gr. up. z urz
du poczt. Wilno I z dn. 31/XII 1929 r. 
Zmad: 
Atbert Puciato, podurz
dnik w XI gr. up. 
z urz
du poczt. Wilno 1 dnia 18/XII 1929 r. 


DZIAt NIEURZF;DOWY 


ZALECANE DO UZVTKU WVDA WNICTW A. 


Dr. Wincenty'/(aluski - PostE:powanie admi- 
nistracyjne. Ukazala si
 nakladem zwii\zku praco- 
wników administracji gminnej Rzplitej Polskiej 
ksii\ika dr. Wincentego Kaluskiego, Naczeinika Wy- 
dzialu w Wojew. Kieleckiem, p. t. "Post
powanie 
Administracyjne". Ksii\ika ta w sposób wyczerpu- 
ji\cy i scisly wyklada zasady polskiego post
powa. 
nia administracyjnego, podaji\c bogaty materjal ko- 
mentacyjny, wiele wzorów podan i zalatwien oraz 
tekst rozporzi\dzenia Prezydenta RzpIitej z dnia 
22 marca 1928 r. Ksii\zka ta b
dzie poiyteczni\ za- 
równo dia urz
dników administracyjnych, jako nie- 
zb
dny podr
cznik, jak i dla szerokiego ogólu oby. 
wateli - jako doskonate iródlo do zapoznania si
 
z obowii\zuji\cem post
powaniem administracyjnem. 
Ksii\ik
 t
 zaleca si
 do uiytku wladz admi- 
nistracji ogólnej oraz .wladz i urz
dów samorzi\do' 
wych. 
Ksii\zk
 moina nabyé we wszystkich ksi
gar- 
niach. Cena 6 zt za egz. oprawny 8 0 , 238 str. 


K 0 M U N I KAT. 


Podaje siç do wiadomoSci, ie od dnia 1 Ity- 
cznia b. r. zostala wprowadzona komunikacja tele- 
foniczna mi
dzy Wilnem a wszystkiemi miejscowo- 
sciami Szwajcarji. 
Oplata za trzyminutowi\ rozmowç zwykl" wy- 
nosi 9 franków 05 cent. 


KOMUNIKAT 
o zagubieniu piecz
ci. 
W m.cu listopadzie 1929 r. zagubiona zOltala 
piecz
é owalna z napisem "Soltys wsi Jankowicie, 
gm. Popien, pow. Brzezinski". Wies ta lezy w wo- 
jewództwie lódzkiem. 
Piecz
é t
 uniewaznia si
. 
W dniu 16 grudnia 1929 r. zagubiona zOlltala 
owalna piecz
é urz
dowa z napisem: ..Soltys wsi 
Oi\browa, gm. Przystajn". Wid ta leiy w pow., 
cz
stochowskim, wojew. kieleckiego. 
Piecz
é t-: uniewainia 8i
.
		

/NDIGCZAS003513_1930_002_0034.djvu

			M 


WilelÍski Dziennik Wojewódzki. 


Nr.2 


W dniu '30XII. 1929 r. zostala skradziona pie- 
cz
é urz
dowa z napisem "Suchom Powiat Swiec\ti" 
posrodku zas "Sotectwo". Napis "Suchnm", je6t 
oddzielony krzyzykami od napin "Powiat Swiecki". 
Gmina Such om lezy w pow. swieckim, wojew. 
pomor6kiem. 
Piecz
é t
 uniewaznia. si
. 
W dniu I J wrzesnia 1929 r. po zmarlym po- 
wiat. lekarzu weter. zaginf;la kauczukowa pjecz
é 
urz
dowa z godlem Panstwa i z napisem wokól 
godla "Starostwo Zawiercianskie, Powiatowy lekarz 
W eterynaryjny". 
Starostwo Zawiercianskie znajduje si
 w wo- 
jewództwie kieleckiem. 
Piecz
é t
 uniewaznia .i
. 


OGt.OSZENIE 0 PRZET ARGU. 


Sekcja Techniczna Magi"tratu miasta Wilna 
oglasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót 
centralnego ogrzewania, instalacji natrysków. urzi\- 
dzen wodocii\gowo - kanalizacyjnych i oswietlenia 
elektrycznego w budynku Miejskich Szk6t Powsze- 
chnych na Antokolu w Wilnie 0 kubaturze okolo 
21.000 m 3 
Warunki przetargu, slepe kosztorysy i projekt 
otrzymaé mozna za zwrotem kosztów ich sporZq- 
dzenia w Kancelarji Technicznej Magistratu ul. Do- 
minikanska 2, II pi
tro, pokój Nr. 52. 
. Przetarg oa kazd y rodzaj robót odb
dzie si
 
osobno i oferty nalezy skladaé w oddzielnych ko- 
pertach na kazd q z wymienionych .erji robót: 
a) na centralne ogrzewanie z urzi\dzeniem 
natrysków na Antokolu, 
b) na instalaci
 kanalizacyjni\ i wodociqgowi\ 
na Antokolu, 
c) na instalacj
 oswietlenia elektrycznego na 
Antokolu. 
Oferty b
dq rozpatrywane osobno nn kazd q 
z wymienionych robót. 
Oferty wypelnione skladaé nalezy w zalako- 
wanych kopertach z napisem: "Oferta na wykonanie 
(wymienié rodzaj roboty)" w Kancelarji Sekcji Tech- 
nicznej Magistratu wraz z kwitem Kasy Miejskiej 
o wplaceniu wadjum przetargowego w wysokosci 
3 0 /0 oferowanej sumy do dnia 14 marca 1930 r. 
godz. 10 rano. 
Komisyjne otwarcie kopert nasti\pi do. 14 marca 
b. r. 0 godz. 12-ej w poludnie poczem na najbliz. 
8Zem posiedzeniu Magistratu zapadnie odnosna 
uchwala. 
Magistrat zastrzega sobie prawo wolnego wy- 
boru oferenta. kieruji\c si
 w wyborze kwallfikacja- 
mi fachowemi i stopniem gwaraneji finansowej fir- 
my, iak równiez nieuwzgl
dnienia zadnej z ofert 
zwi
kszeoia lub zmniejszenia ilosci robót, lub cal- 
kowitego ich zaniechania. 


Magistrat Miasta Wilna. 


OBWIESZCZENIA 
Kas Chorych. 
Kasa Chorych m. Wilna niniejszem po'daje do 
wiadomosci ogólu ubezpieczonych i ich rodzin, ze 
z dniem 15 stycznia 1930 r. uruchomiono kasowe 
nocne pogotowie lekarskie. 


W wypadkach niecierpiqcych zwloki i wyma- 
gajqcych natychmiastowej pomocy lekarskiej, nalezy 
wzywaé jedynie pogotowie kasowe. W obec po- 
wyzszego raehunki za wezwanie nocne lekarza pry- 
watnego uwzgl
dniane nie b
dq. 
Przy wzywaniu pogotowia nalezy okazaé po. 
twierdzenie stwierdzajqce uprawnienie do korzysta- 
nia ze swiadczen kasowych (potwierdzenia Sq wy- 
dawane w okienkach Nr. Nr. IS i 16 w Biurze Cho. 
rych, ul. Dominikanska IS w godz. od 8 rano do 6 
wieczór). 
Pogotowie b
dzie czynne od godz. 8 w:eczór 
do godz. 7 rano. 
Ad res Pogotowia: uJ. Dominikanska 15 (Ambula- 
torjum Centralne) telefon Nr. 486. 
Za nieuzasadnione wezwanie pogotowia, to 
znaczy w wypadkach kiedy chory moze czekaé na 
przybycie lekarza do rana, Kasa Chorych b
dzie 
sc.i<\gala, pod rygorem przymusowego wyegzekwo- 
wania, koszta wezwania, jako z/\ przekroczenie 
punktu 7-go regulaminu dla ehorych. 


Zarzqd powiatowej Kasy Chorych w Dzisnie 
niniejszem podaje do wiadomosei. ze z dniem 9-go 
stycznia 1930 r. powyzsza nazwa Kasy zostala zmie- 
niona na "Kasa Chorych powiatu Dzisnienskiego 
w Gl
bokiem". 


Komisarz (-) K. Hertd. 


KOMITET NADZORCZY TOWARZYSTWA 
KREDYTOWEGO MIAST A WILNA 


Zaprasza pp. Pelnomocników T owarzystwa na 
Doroczne Zgromadzenie, które ma si
 odbyé w nie- 
dziel
 dnia 23-go marea 1930 roku, 0 godzinie 6-ej 
pp. w lokalu Towarzystwa przy ulicy Portowej 4-4, 
z nast
puji\cym porz<\dkiem dziennym: 
I) Zagajenie i wybór Przewodniczqcego. 
2) Bilans oraz sprawozdanie Zarzi\du. Komitetu 
Nadzorczego i Komisji Rewizyjnej za rok 1929. 
3) Preliminarz wplywów i wydatków na rok 1930. 
4) Wybór na miejsce ust
puji\cych prezesa 
czlonka komitetu Nadzorczego oraz I zast
pc
. 
5) Wybór oa miejsce ust
pujqcego czlonka 
Zarzi\du i zast
pcy. 
6) Wybór Komisji Szacunkowej. 
7) Wybór Komisji Rewizfìnej. 
8) Powolanie Komisji Dor.;ldczej w sprawach 
budowy domu T owarzystwa. 
9) Wolne wnioski. 
U wag a! Zgromadzenie b
dzie prawomocne 
bez wzgl
du na Ilosé obecnych na niem Pelno- 
mocników (9 74 Stututu). 


OGt.OSZENIE 
Wilen skiego Banku Ziemskiego. 
Zarzqd Wilenskiego Banku Ziemskiego po- 
daje do wiadomosci. ze wydany przezen kwit de- 
pozytowy na imi
 Józefa syna Adama Drewnow- 
skiego za Nr 11336 w przyjf;ciu na przechowanie 
12 akcji Wi!. Banku Ziemskiego na nominalnq sum
 
3000 rubli, jako zagubiony uniewaznia si
.
		

/NDIGCZAS003513_1930_002_0035.djvu

			61 


-_._---
-
_._- 
 


Wileñski Dziennik \VojewódzkÎ 


Nr. :2 


Deklaracja. 
Ligi Morskiej i Rzecznej. 


Niesk.oordynowana dotychczas dziablnosé 
dwóch najpowazniejszychinstytucyj propagujC\
 
cych w Polsce ide
 morsk.C\ i k.oniecznosé budowy 
wlasnej floty, byla przyczynC\ wielu nieporozumieÍ1, 
które znalazly nawet swój wyraz w prasie. a co 
wazniejsze szk.odzila samej sprawie. 
Zanim zostan(\ stworzone warunki, umozliwia- 
jt\ce zlanie si
 obu instytucyj w jednC\, zarz!\dy obu 
powyzszych instytucyj, po wzajemnem porozumieniu , 
si
, postano;.vily uzgodnié swojC\ dzialalnosé w mysl 
nast
puji\cych wytycznyc.h: 
Komitet Floty Narodowej, zgodnie z art. 1 
Ustawy z dnia 16 lutego 1927 r., popieraé b
dzie 
prac
 Ligi Morsbej i Rzecznej w calej rozci
glosci, 
uzgadniajC\c jednoczesnie z niC\ program swego 
dzialania. 
Liga Morsk.a i Rzeczna udzieli swego calk.o
 
witego poparcia akcji Komitetu Floty Narodowej 
w sprawie zbiórki funduszów na zak.up statk.ów 
i w zakresie rozporzC\dzalnych sil przyczyniaé si
 
b
dzie do powodzenia tej akcji. 
W mysl powyzszych wytycznych zarzC\dy obu 
instytucyj wydadzi\ odpowiedl1ie instruk.cje swoim 
oddzialom. 
(--) Stanislaw Zalewski 
Posel na Sejrn 
Przewodnicz'lcy Wydzia-lu 
Wykonawczego Korn. FI. Nar. 
( ) 
 1 Z I' (-) Dr. Jan Rozwad()''{fJsIÛ 
- n. arus,u 
" k t G . , K FI N Sekretarz Ligi Morsk. Rzeczn. 
;:>e re arz encra ny om. . ar. 


(-) Dr. Michal Wyrostek 
Prezes Zarz'ldu 
Ligi Morskiej i Recznej 


Warszawa, dn. II/X\I.29 r. 


Ogtoszenia 0 zagubionych dokumentach 
w Wilnie. 
1. F\lfons Poloríski - Wilno, Pióromont 4-7. 
Zgubil ks. wojsk. i karta mobilizacyjna wydana przez 
P. K. U Wilno. 
2. Jan Wiktor Radzimiñski-Frqckiewicz - Zwie- 
rzyniec ulica Sosnowa 6 - 8. Zgubil 1) swiadectwo 
wojsk. kategorja "E" 
 35 2) zaswiadczenie odb. star. 
dowodu osobistego wyd. 1) przez Referat wojskowy 
Star. Wilerísk. i 2) P. P. m. Widze pow. Bíaslawski. 
3. Epsztejn Chaja - ul. Subocz 30-3. Zgubila 
dowód osobisty wyd. przez Star. Clrodzkie w Wilnie 
26. V. 1923 r. L. 7895/7161/m. 
4. Josiel Purto -- ulica Kalwaryjska 52. Zgubil 
kart
 poborowq rocznik 1906 wydana przez P. K. U. 
Wilno. 
5. Nadzieja Leander - ulica 3-go Maja 3-5. 
Zgubila swiadectwo gimnazjalne wyd. przez Parístwo
 
we Rosyjskie Gimna:?;jum w Dynaburgu (totwa). 
6. Czes!aw Poplawski - zau!ek Portowy 3-2. 
Zgubiono na Trockim jeziorze rewolwer systemu 
brauning belgijski kal. 6/35 Nr. 715353 pozw. na bron 
Nr. 1292/8. . 
7. Stanislaw Malarewicz-ul. Sw. Mikolaja 3-27. 
ZgubB ksiqzk
 wojskowq wydana przez 6 p. p. Leg. 
(na F\ntokolu) 6. V. 1925 roku. 
8. Karol Kosinski - ul. Kamienna 5. ZgubB 
paszport zagraniczny wydany przez Starostwo Grodz- 
kie m. Wilna dnia 11. III. 1929 r. Nr. 225/308 p. 
9. Jan Hurynowicz - ul. Stefanska 39 - 25. 
Zgubi! ksié1zka wojsk. wyd. przez P. K. U. 2 metryki 
urodzenia, legitymaci
 Posrednictwa Pracy i inne 
dokumenta. 


10. Wincenty Jurkiewicz-ul. Raduríska 57-4. 
Zgubil dowód osobisty wyd. przez Starostwo Grodzkie 
12698/1632 1 jVlI-23. 
11. Edward Rqczkowski - uJ. Werkowska 19-1. 
Zgubil dowód' osobisty Nr. 9101/27 wyd. przez Kom. 
Rzqdu na m. Wilno. 
12. Józef Macianski-ul. Bankowa 2-7. Zgubil 
ksiqzk
 wojskowq Nr. 3306 z dnia 16. IV. 1928 roku 
wyd. przez P. K. U. Wilno. 
13. Jan Koz!owski - ul. Gedyminowska 37-1. 
Zgubil ksiqzkE': wojskowél wyd. przez P. K U. Poznañ. 
14. Kazimiera Korwíelówna-Kalwaryjska 35-2. 
Zgubila dowód osobisty Nr. 3162 wyd. 4. X. 1929 r. 
przez Starostwo Grodzkie. 
15. Jan Doroba - ulica Piwna 2. - Zgubil 
legitymacje: Nr. 1954 wydanq 24. II. 1928 roku przez 
Uniw. Stefana Batorego. 
16. Szmuel Fejgelson-ul. Rudnicka 27. Zgubi! 
weksel na sumE': 300 z!. p!atny 25 stycznia 1930 r. 
wyd. przez Dawida KacE:wa. 
17. F\leksander Karpowicz - Chelmska 48-4. 
Zgubil ksiqzkE': autobusowq wyd. przez Wydzial Sam. 
przy Okr. Dyr. Rob. Publ. w Wilnie. 
18. Benjamin Szlosberg-ul. F\ntokolska 35-2. 
Zgubil 1) ksiqzkE': wojskowq i 2) zaswiadczenie obyw. 
polsk. wyd. przez 1) P. K. U. m. Wilna 2) komisj
 
obywatelstwa. 
19. F\nna Kirkilewicz - Zawalna 5-4. Zgubila 
dowód osobisty Nr. 2350/26 r. wyd. przez Wil. Star. 
Grodzkie. 
20. F\ntoni Steckiewicz - zau!. sw. Michalski 
12 - 4. Zgubi! zezwol. na sklad zapasowy spon. soli 
w KUizeñcu wydanq przez JibE: Skarbowél w Wilnie. 
21. Majzesz Gurwicz - Druga Jatkowa 9 - 6. 
Zgubil zaswiadczenie Komisji Pobor. Wojsk. wydanq 
przez KomisjE': Poborowq w Wilnie. 
22. Eugenja Furowiczowa-Wilno, ul. Ogórko- 
wa 2 - 3, dom F\. t\owalewskiego. Zgubi!a dowód 
osobisty wydany przez Starostwo Grodzkie w Wilnie 
Nr. 9479/777. 
23. Wladys!aw Slamiríski -- uJ. Filarecka 41. 
Zgubi! ksiqzke: wojskowq wyd. przez P. K. U. Wilno. 
24. Biuro Expedycyjne "Transport Wileríski"- 
ul. Sadowa 4. Zgub. Nr. rejestracyjny samochodu 
pó!ci
zarnego wydany przez Dyr. Robót Publicznych 
Nr. 14095. 
25. Eliazar Szumieliszski - Niemiecka 3 -13. 
Zgubil dowód osobisty zagraniczny (ulgowy) wydany 
przez Komis. Rzqdu na m. Wilno. 
26. Nina Rabinowiczówna- Benydyktynska 4-1. 
Zgubila dowód osobisty Nr. 11235/14212 wyd. przez 
Starostwo Grodzkie w Wilnie dnia 4. VIII. 1923 roku. 
27. Dulke Józef - F\ntokolska 44-3. Zgub. 
kart
 azylu wyst. przez Star. Grodzkie 18/11-29 r. 
Ng 923. 
28. Jodziewicz Piotr - Polocka 4- 11. Zgub. 
dow. osob. terminowy M 3427 wyd. przez Komisarza 
Rzqdu 1928 r. 
29. Piotrowski Mikolaj - Dzielna (Zwierzy- 
niec) 36 Zgub. ks. wojskowq wyd. przez P. K. U. 
tódí. .N2 5690. 
30. Wincenty Markowski - Kalwaryjska 95-4. 
Zgub. ks. wojsk. wyd. przez. P. K. U. Wilno rocz' 
nik 1903. N!! 1905. 
31. Józef Dulke - F\ntokolska 44
3. Zgub. 
poswiadczenie 0 rejestracji N!! 923, wyd. przez Sta. 
rostwo Grodzkie 18/11.29 r. 
32. Mowsza Grodzki - W. Pohulanka 18-4. 
Zgub. k50iqzeczk
 wOJsk. wyd. przez P. K. U. Wilno. 
33. F\. Rajzapfel i J. F\kselrod - Firma "Su. 
chard", Wielka 30. Zgub. ksiqz. rejestracyjnél Sé\mo.
		

/NDIGCZAS003513_1930_002_0036.djvu

			62 


Wileríski Dziennik WojewódzkL 


Nr. 
 


chodu pó!ciE:zarowego N!! 14458 marki "Chevrolet" 
wyd. przez Referat Samochodowy w 1928 r. 
34. Stanislaw Szmigielski -- Dynaburska 22. 
Zgub. legit. studenc. .N2 5j wyd. przez Uniwersytet 
Stefana Batorego 1/X-29 r. 
35. Boczar Wladyslaw - Zarzeczna 14 - 10. 
Skradz. rewolwer . Browning" N!! 871108 kal. 6,35. 
36. Gabrinowicz Aleksander - Tartaki 7-1. 
Zgub. ks. wojsk. N'!1 324 wyd. przez P. K. U. Molo. 
deczno 19;V 1926 r. 
37. Astrynski Dawid - 3. go Maja 13 - 5, 
Kasztanowa 2 - 5. Zgub. paszport serja 5/311469 
N!! 958/20176 wyd. przez Starostwo Grodzkie m. Wilna. 
38. Czarny Abram - Stefañska 20--.15. Zgub. 
pozwolenie na uruchomienie mydlarni ul. Kijowska 19, 
wyd. przez Wydzial Przemyslowy 1922 r. 
39. Mejer Josels n - Zawalna 29-8. Zgub. 
dow. osob. N!! 3104/1080/111 wyd. przez Kom. Rzqdu 
m. Wilna. 
40. Kulesza Tadeusz-n.czy Oszmianski poczta 
Oszmiana. Zgub. legit. sluzbowq N!! 498 wyd. przez 
DyrekcjE: Lasów Panstwowych w Wilnie 13 XII 1928 r. 
41. Zelman Kac - Uniwersytecka 1-8. Zgub. 
dow. osob. N!! 10195/7864 wyd. przez Komis. Rzqdu 
m. Wilna 1923 r. 
42. Abram Dawgalis - Nowogródzka 14-15. 
Zgub. ksiqzkE: wojsk. .N2 144, wyd. przez P. K. U. 
Lida 25/111927 r. 


poza WiInem. 
1. Wladyslaw Krzywicki - wies Bojary, gmina 
kiemieliska, pow. swiE:cianski. Zgub ks. wojs1wwé\ 
roczn. 1884 wyd. przez P. K. U. w. Swic::cianach. 
2. Michal Rodz - m.ko Swieranki, gm. kie- 
mieIiskiej. :?gub. ks. wojsk. roczn. 1896 wyd. przez 
P. K. U. w SwiE:cianach. 
3. Szaja Lewin -- Olkieniki, pow. wil.-trockiego 
(fabryka tektury). Zgub. ks. wojsk. wyd. przez P.K.U. 
Wilno. 
4. Tiktin Danel - Oszmiana, u\. Olszanska. 
Zgub. ks. wojsk. wyd. przez dowódcE: P.A.C. Nr.1311. 
5. Kacowicz Dawid - m-ko Krzywicze,g miny 
krzywickiej. Zgub. ks. wojsk. wyd. przez P. K. U. 
w Wllejce. . 
6. Józef MatuJewicz - folw. Bortk!szki, gminy 
polariskiej. Zgub. ;paszport k!aczy Nr. 513602 wyd. 
w 1929 roku. 
7. Wiktor Kowalonok - w. Bijejki, gm. Jodzka. 
Spa!. ks. y..'ojskowa Nr. 22120 wyd. YjlV 23 r. przez 
P. K. U. SwiE:ciany. 
8. Julia Czarnocka - Oszmiana. Zgub. dow. 
osob. wyd. przez Star. Oszmianskie. 
9. Bencjan Chodosz - Smorgonie, ul. Kre- 
wska 54. Zgub. ks. wojsk. wyd. przez P. K. U. Wil- 
no-powiat 1921 r. 
10. Franciszek Sinkiewicz - wies Mackiely, 
gm. Gierwiaty. Zgub. ks wojsk. wyd. przez P. K. U. 
w Wilnie-powiat w 1926 r. roczn. 1903. 
11. Józef Rakojé - wies Worokomszczyzna 
gm. Soly. Zgub. ks. woJsk. roczn. 1895 wyd. przez 
P. K. U. Wilno. 
12. Zygmunt Bukrabo - Warszawa, ul. Chmiel- 
na 77 - 79. Zgub. kartE: rejestracyjné\ wyd. przez 
Wydz. Wojsk. przy magistracie. 
13. Marja Jablonska - szkola w Wiezynkach. 
Zgub. legif. wyd. przez Kuratorjum OkrE:gu Szkolnego 
Wilen skiego. 
14. Waclaw Bortkiewicz - wies Nowosady, 
gm. Rudziszki, pow wi!.-trockiego. Zgub. ks. wojsk. 
wyd. przez P. K. U. Wilno. 
\ 15. Lewin Mowsza - m. Oszmiana. u!. Wilen- 
ska. Zgub. ks. wojsk. wyd. przez P.K. U. Oszmiana. I 


. 16. Ejzer Jawicz - m. Nowe-SwiE:ciany, ulica 
SwiE:cianska 2. Zgub. dow. osob. Nr. 642/
6-1111924 r. 
i kart. rzemiesl. wyd. przez Star. SwiE:cianskie. 
17. Wincenty, Weronika i Janina Brzozowscy- 
m-tek Joda, pow. Wilensko- Trocki. Skr zasw. Oby- 
wateistwo-Polskie wyd. przez Star Grodzkie 20jV 27 r. 
18. Mlkolaj Aponasewicz - wies Wytreski, gmi- 
ny Krzywickiej. Zgub. ks. wojsk. wyd. przez P. K. U. 
w WileJce, jako roczn. 1895. 
19. Józef Santocki i Bronislaw Lisowski - 
poczta Soly. Skr. ks. wojsk. wyd. przez P. K U. 
Wilno powiat na imiE: Santockiego i karta zwol. wyd. 
na imic:: Lisowskiego. 
20. F. Lewicki - wies Rudnia, poczta Zalesie. 
Zgub. ks. wojskowq wyd. przez P. K. U. Wilno. 
21. Bronislaw Krumin Maleja -- wies Sporuna, 
gm. Jodzka. Spa!. dow. tozsamosci konia serja D. 
Nr. 570/26. 
22. Flon Cierenciew -' wies Woronka, gmina 
Jodzka_ Zgub. dowód tozsamosci konia serja D. 
Nr. 570444. 
23. Juljan Eleszkiewic:z - wit's Sporuna, gm. 
Jodzka. Spa!. dow. toisamosci konia serja D. 
Nr. 570736. 
24. Wiktor Kowalonek - wies Bijejka, gmina 
Jodzka. Spa!. dow. tozsamosci konia serja D. Nr. 
570514. 
25. Stanislaw Gorzelak-Bienica pow. Molode- 
czaríski. Zgub. kartE: mobilizacyjnq wyd. przez P.K.U. 
Wilejka. 
26. Alfons Matulewicz - folw. Czeslawka obr. 
m. Trok. Zgub. dowód tozsamosci konia serja D Nr. 
529010. 
27. Jan Malawko - wies Pasza gm. Nowopo- 
hoska. Zgub. dowód tozsamosci konia serja D Nr. 
569575. 
28. Teodor Pokladok - wies Ciapince gminy 
Wiazynskiej, pow. Wilejski. Zgub. ksiqzka wojskowa 
wydana przez P. K. U. Wilejka. 
29. Lipman Gors - z-ek Siomianka gm. Wor- 
nianska. Zgub. swiadectwo przemyslowe Nr 428 wyd. 
przez IzbE: Skarbowq w Wilnie na powiat Wilensko- 
Trocki 1930 r. 
30. Emilja Golub-m. Landwarowo, ul. Wiejska 
Nr. 1. Zgub. dowód osobisty wydany przez Starostwo 
Grodzkie 1929 r. 
31. Józef Ga,brusiewicz- zasc. Prudziszcze gm. 
Komajskiej, pow. SwiE:ciaríski. Zgub. ks. wojskowa. 
32. Bazyli Grygorj
w - wies Szkiele, gmina 
Szarkowska. Zgub. dow. tozsamosci konia Nr. 57L.573/2. 
33 Bronislaw Clinczyk - wies Choniakowo, 
gm. pliskiej, pow. dzisnienski. Zgub. ks. wojskowé\ 
rocznik 1
03. 
34. Bronislaw Nowak - w. Giejstuny, poczta 
Holszany. Zgub. kartE: zwolnienia wyd. przez P. K. U. 
Oszmiana 1923 r. 
35. f\ntofli Wojnisz - w. Jasieni, gm. Zukoj- 
nie po.w swic::cianski. Skradz. dow. osob. wyd. przez 

tar. SwiE:cianskie i ks. wojsk. wyd. przez P. K. U. 
Swi
ciany 1894 r. 
36. Karol Dulkiewicz -w. Woloki, gm. radoszko- 
wickiej. Zgub. ks. wojsk. wyd. przez fi>ow. Kom. 
Uzup. Molodeczno 1898 r. 
37. Wladyslaw Osmulski - Postawy-wilenskie 
skrzyn. pocztowa Nr. 30. Zgub. legit. nauczyc. 139, 
wyd. przez Kuratorjum Wilenskie 20/1-29 r. 
38 Bonifacy Michniewicz - folw. TeklinopoJ, 
gm. Hruzdowo. Zg\Jb. dow. tozsam. konia serja "D" 
Nr. 60424:1 wyd. przez Rejonowego Inspektora koni 
w l"ostawach.
		

/NDIGCZAS003513_1930_002_0037.djvu

			Nr.2 


Wileñski Dziennik Wojewódzki. 


63 


39. Stefan Oleszczuk - os. Smycz, gm. Hru- 
zdowo. Zgub. dow. tozsam. konia serja "D" Nr.607888 
wyd. przez Rejonowego Inspektorl!l koni w Postawach. 
40. Joachim Dziki - w. Dziahile, poczta Sio. 
boda, pow. postawski. Skradz. dow. tozsam. koni21 
serja "D" Nr. 605927 wydany przez Inspektora koni 
w Postawach. 
41. Jan Fryczkowski - poczt21 Bakszty Skradz. 
legitym urzE:dniczé1, pozwo!. na broñ wyd przez Dy. 
rekcJE: Lasów Parístw. w Bialowiezy. k2lrtE: 10wiecké1 
wyd. przez Starostw. Sionimskie i delegacjE: Nr. 36543/os 
wyd. przez DyrekcjE: Lasów Parístw. w Wilnie 19/X 29. 
42. Michal Solowiej - w. O
rodniki. gminy 
Rakowskiej, pow. molodecz. Zgub. ks. wojsk. wyd. 
przez P. K. U. Wilejka. 
43. Ja n Czerepowicz - m. Radoszkowice ulica 
Mickiewicza 57. Zgub. ks. wojsk. wyd. przez P. K. U. 
Wilejka P owiatowa 1902. 
44. S2Imuel Broido - w. Brusy, gm. miadziol- 
ska. Zgub. dow. tozsam. konia serja "D" Nr. 6492b1. 
45. f\ndrzej f\ndryc - w. Sielce, gm. wojstom- 
skiej. pow: wilejskiego. Zgub. ks. wojsk. wyd. przez 
P. K. U. SwiE:ciany. 
46. Marjan Sané - zasc. Podjelcy. gm. Prze- 
brodzie, pow. Braslawski. Zgub. dow. osob. Nr.2320 
wyd. przez Star. Dzisnierískie w GIE:bokiem 29/V11-25 r. 
47.. Józef 'Kobajlo - w. Rusina, gm. hruzdo- 
wskiej Zgub. dowód tozsamosCÍ konia serja "D" 
Nr. 627673/r. 
48. Konstanty Butkiewicz - m. Radoszkowice, 
pow. Molodeczañski, u!. Mickiewicza 23. Zgub. dow. 
osobisty Nr. 968/27 z dnia 20. X. 1927 roku, oraz 
pozwolenie na broñ i karta lowiecK:é\ wydané\ przez 
Starostwo Molodeczarískie. 
49. Justyn Pancielej - wies Zaleskie, gmina 
GIE:bock2l, poczta Wierzchnie, pow. Dzisnieñski. Zgub. 
dowód osobisty Nr. 387/428/D wyd. przez Starostwo 
Dzisnierískie w GIE:bokiem pozwol. na wyjazd za gra- 
nic
 do Francji Nr. 20197/og. Uczep. wydan21 przez 
D. O. K. III w Grodnie. 
50. Bronislaw Pietkiewicz - wies Leonowicze, 
gm. Komajska, pow. SwiE:ci2lríski. Zgub. dokument. 
51. Jan Kondrat - Nowa-Wies gm. Widzkiej, 
pow. Bras.lawski. Zgub. ksié1zkE: wojskowé1 wyd. przez 
P. K. U. SwiE:ciany, legitym. wyd. przez b. Naczelnika 
Rejonu w Opsie. dowód tozsamosci konia wydany przez 
Urzé1d gminy Widzkiej. 
52. Jadwiga f\ndruszkiewiczówna-wies Wi ere- 
cieje, poczta Nowodruck. Zgub. legitymacjE: nauczyc. 
OkrE:gu Wilerískiego. 
53. Stanislaw Klaczkiewicz-m. Oszmiana, ulica 
Polaríska 3. Zgub. ks. wojskowa wyd. przez P. K. U. 
Wilno-powi2lt. 
. 54. Dominik Burejko - wies Narejszy, gminy 
Swirskiej. Spa!. ksié1zkE: wojskowé1 1898 r. wyd. przez 
23 p. ulanów Grodzierískich. 
55. fìntoni Olszewski -wies Hermaniszki, gm. 
PoJaríska, poczta Gudogaje. Zgub. ksié1zkE: wojskowé1 
wydana przez P. K. U. Wilno-powi2lt rocznik 1898. 
56. Chaim.Michel Gelwan - m. Widze powiat 
Braslawski. Zgub. dowód osobisty wyd. przez StëHO- 
stwo Braslawskie w 19
4 r. 
57. Mindlin Mejer-m. Mi2ldziol, gm. Miadziol- 
ska, pow. Postawski. Zgub. dowód tozsamosci konia 
Nr. 630271 wystaw. na imiE: Kuckiewicz21 Józefa ze 
wsi Strugolapy. . 
58. Symforjan Zukowski - wies Rzepiszki, gm. 
i poczta o/idze. Zgub. ksié1zkE: wojskowé1 wyd. przez 
P. K. U. SwiE:ciany rocznik 1898. 
59. Benjamin Galperyn-poczta Holszany. Spa!. 
ksié1zkE: wojskowé1 wyd. przez P. K. U. Wilejka - pow. 
rocznik 1893. 


60. Franciszek f\d2lmowicz-wies Szumina gm. 
Parafjanów. Zgub. dow. tozsamosci konia Nr. 556557. 
61. Tagin Klunduk- wies Onoszki, gm. Dolhi- 
nowo, pow. Wilejski. Zniszcz. dow. tozsamosci konia 
wydany przez InsDektorat koni w Molodecznie. 
62. Józef Turel - Post. P. P. w Smorgoniach. 
Zgu b. legitymacjE: sluzbowé1 Nr 1092. 
63. Urzé1d gminy Jody. Zgub. dow. tozsamosci 
konia za Nr. 571790. 
64. Jan Tomkowicz - wies Dzialowszczyzna, 
gm. Koscieniewicka. Zgub. ksié1zka wojsk. rocznik 1902 
wydana przez P. K. U. Wilejka. 
65. Wincenty Dziadziolo - wies Lotki, gminy 
Krzywicze. Zgub. dow. osob. oraz metryke: urodzenia. 
66. Urzé1d gminy Parafjanów Walerjan Zda- 
nowicz-wies Struki, gm. Parafjanowo. Zgub. dowód 
tozsamosci konia Nr. 555331. 
67. Teodor Dziementjew - wies Otoki, poczta 
H
rmanowicze. pow. Dzisnieríski. Skradz. ks. wojsk. 
wydana przez P. K. U. Postawy. 
68. Mikolaj f\ponasewicz - wies Wytreski, gm. 
i poczta Krzywicze. Odebrano w Rosji ksié1zkE: wojsk. 
rocznik 1895 wydana. przez P. K. U. Wilejk2l. 
69. Eudokim Zylo-Nosko - m-ko IIja, powi2lt 
Wilejski. Odwolanie ogloszenia umieszczonego w Nr. 
12 L. 39 0 z2lgub. dow. osob. Nr. 3335/25198/4/24. 
70. f\ntoni Tumanowicz - Pupieliszki I gmina 
i. poczta Plussy Zgub. ks. wojsk. wyd. przez P. K. U. 
Swi
ciany r. 1898. 
71. Urzé1d gminy Dokszyckiej. Zgub. dowody 
tozsamosci koni. 
72. Gutman Szulm2ln - Dolhinów, ulica 3.go 
Maja 107. Zniszcz. dow. tozsamosci konia serja "D" 
Nr. 635265 wyd. przez Rejon Insp. koni w Molodecznie. 
73. Józef Judo - wies Kozly, gmina i poczta 
Chocienczyce, pow. Wilejski. Zgub. ksié1zka wojskowa 
wydana przez P. K. U. Wilejk21 rocznik 1889. 
74. J. Pierehurowicz-wies Bubny poczta i gm. 
Budslaw pow. Wilejski. Zgub. ks. wojsk. roczn. 1901. 
75. Juljan Budo-wies Jaznie. gmina i poczta 
Krzywicze. Zgub. ksié1ika wojsk. wyd. przez P. K. U. 
Wilejka rocznik 1893. 
76. Wiktor Korolonok - gmina Jody. Zgub. 
dowód tozsamosci koni. 
77. Kazimierz Pawlowski - gmina Krzywicze, 
wies Sipce. Zgub. ksié1zkE: wojskowé1 rocznik 1899 
wydana przez P. K. U. Wilejka. 
78. Józef Malczewski - Zgub. dow. tOZs2lmosci 
konia. 
79. Rleksander Markiewicz - Stacja Oszmian2l. 
Zgub. rewolwer "Browning" Nr. 275667 kalib. 7,65 
wyda ny na podstawie pozwol. Starostwa Oszmiarísk. 
Nr. 32928 d nia 2. VI. 1928 r. 
80. Justyn Kropa - folw. Feliksowo, gmina 
Polañska, pow. Oszmiañski. Zgub. ks. wojsk. wyd. 
przez P. K. U. Wilno-powiat. 
81. f\dam Wiliczko - poczta Koltyni2lny, gm. 

yngmiany. Zgub. ks. wojsk. wyd. przez P. K. U. 
SwiE:ciany. 
82. f\lfons Baliríski - m2lj. i gm. woropajewo. 
Zgub. ks. wojskowé1. 
83. Piotr Kutello - m. k Mejszty, gm
 wi. 
dzkiej. Zgub. ks. wojsk. wyd. przez P. K. U. SwiE:- 
ciany w 1924 r. 
84. FL. Rubaczonok - Cholowo, gm. i poczta 
Molodeczno. Zgu b. ks. wojsk. roczn. 1900 wyd. przez 
P. K. U Wilejka. . 
. 85. Zachar Zyzniewski - w. Brodziowo, gm. 
Leonpolsk2l, pow. braslawskiego. Zgub. 
s. wojsk. 
Nr. 28024 roczn. 1902 wyd. przez P K. U. SwiE:ci2lny, 
orar kartE: mob. i dow. osob. Nr. 2326 z dn. 21jVJI-25 r. 
wyd. przez St2lr. Dzisnieñskie.
		

/NDIGCZAS003513_1930_002_0038.djvu

			64 


Wileríski Dziennik Wojewódzki. 


Nr. 2 


86. Wineenty Tolstyna. - Zgub. ks. wojskow
. 
87. Korfel Siaz - Podbrodzie. ?gub. ks. wojsk. 
88. Stanislaw t.acik - wies Swinka, gm. wi- 
szniewskiej. Zgub. ks. wojsk. wydan
 przez P. K. U. 
Wilejka roezn. 1902. 
. 89. Hirsz f\lperowiez - m.ko Kurzeniee, gminy 
kurzenieekiej, pow. wilejskiego. Spa!. dowód osob. 
wyd. przez Star. Wilenskie i ks. wojskow
. 
90. Gudas Jan - w. Bagdziuny, gm. hodu- 
ciskiej, pow. s\1{ie:cianskiego. Zgub. ks. wojsk. wyd. 
przez P. K. U. Swie:ciany. 


91. Wineenty Romanezyk - w. Gierwiele, gm. 
rakowskiej, pow. molodeezanski. Zgub. ks. wojsk. 
roeznik 1888. 
92. F\dam Fieekowicz - w. Opleso I, gminy 
Slobódzkiej, pow braslawskiego. Zgub. 
s. wojsk. 
roezn. 1901 Kat. C 2wyd. przez P. K. U. Swie:ciany. 
93. Ignaey Slawinski - w. Owsianiki, gmina 
Wolkolaeka, pow. Postawy. Zgub. dow. tozsam. konia 
serja .D" Nr. 602518 wydany przez Inspektora koni 
w Postawaeh. 


..-.41. .-. 


Adres Redakcji i Adminlstrac}i: Wilno, Urz
d Wojew6dzkl ul. Magdaleny Nr. 2, tel. 1. F\dministraeja ezynna eodziennie z wyj
tkiem 
dni swl
teeznych cd godziny 10 - 12 rano. 
F\di'ninistracja przyjmuje ogloszenia do .Dziennika Wojew6dzkiego. instytucji spolecznych i uzyteeznosci publieznej, od os6b zaå 
prywatnyeh tylko takie, kt6re wynikaj
 ze stosunku do wladz rz
dowych i wymienionych instytucyj, 


. 
Prenumerata wynosl: roezna - 18 zl., p61roczna - 9 zl., kWllrtalna - 4 zl. 50 gr. Cena jednego egzemplarza 1 zl. 50 gr. 
Cena ogloszell: za wiersz milimetrowy jednoszpaltowy - 3G gr., 0 zagubionych dokumentaeh - 2 zl. 5C gr., w sprawle os6b 
zaginionych - 10 zl, handlowe I przemyslowe - 3 )1. 


Cena nlnlejszego numeru wynosi 1 zt. 50 gr. 
Drukarnia .Znicz. w Wilnie, S-to Janska M 1.