Zbiory objęte projektem

W ra­mach pro­jek­tu „Ja­giel­loń­ska Bi­blio­te­ka Cy­fro­wa” za­bez­pie­czone, poddane kon­ser­wa­cji i zdi­gi­ta­li­zo­wa­ne zostały obiek­ty na­le­żą­ce do Na­ro­do­we­go Za­so­bu Bi­blio­tecz­ne­go (NZB). Narodowy Zasób Biblioteczny jest tworzony przez zbiory bibliotek mające wyjątkową wartość i znaczenie dla dziedzictwa narodowego, dlatego też podlega szczególnej ochronie. Choć termin funkcjonuje od lat 70. ubiegłego wieku, to do rangi kategorii prawnej podniesiony został dopiero w Ustawie o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r. W 1998 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą Narodowy Zasób Biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony. Załącznik do tego rozporządzenia tworzy wykaz bibliotek, których zbiory w całości lub części składają się na Narodowy Zasób Biblioteczny — Biblioteka Jagiellońska jest wymieniona w tym wykazie. Poza powyższym, w §5 w punkcie 4 tego rozporządzenia określono, że szczegółowa ochrona zasobu polega na utrwalaniu zasobu na innych nośnikach.

Okól­nik nr 2 wy­da­ny przez Dy­rek­to­ra Bi­blio­te­ki Ja­giel­loń­skiej 8 li­sto­pa­da 2000 roku okre­śla, że w Bi­blio­te­ce Ja­giel­loń­skiej Na­ro­do­wy Za­sób Bi­blio­tecz­ny sta­no­wią:

 • zbiór rę­ko­pi­sów: w ca­ło­ści,
 • zbiór sta­rych dru­ków: w ca­ło­ści,
 • zbiór ry­cin, gra­fi­ki, eks­li­bri­sów, fo­to­gra­fii: w ca­ło­ści,
 • zbiór dru­ków z XIX i XX w.:
  • dru­ki z XIX i pierw­szej po­ło­wy XX w (do 1945 r.): dru­ki zwar­te, se­rie, cza­so­pi­sma, dru­ki ulot­ne: w ca­ło­ści,
  • dru­ki pol­skie z lat 1945–1968: dru­ki zwar­te, se­rie, cza­so­pi­sma, do­ku­men­ty ży­cia spo­łecz­ne­go, li­te­ra­tu­ra fir­mo­wa, nor­my i pa­ten­ty: w ca­ło­ści,
  • wy­dzie­lo­ny za­sób dru­ków pol­skich wy­da­wa­nych od 1969 r.: dru­ki zwar­te, se­rie, cza­so­pi­sma, do­ku­men­ty ży­cia spo­łecz­ne­go, li­te­ra­tu­ra fir­mo­wa, nor­my i pa­ten­ty,
  • wy­dzie­lo­ny zbiór dru­ków cen­nych i rzad­kich „ra­ra”,
  • wy­dzie­lo­ny zbiór do­ku­men­tów tzw. „dru­gie­go obie­gu”
  • po­lo­ni­ca za­gra­nicz­ne po 1945 r.
 • zbiór pol­skich do­ku­men­tów au­dio­wi­zu­al­nych i elek­tro­nicz­nych two­rzo­ny od 1997 r.

 

Z bogatego zbioru czasopism wyselekcjonowano do projektu te tytuły, które należało skopiować i utrwalić w formie elektronicznej w pierwszej kolejności. Były to te najchętniej czytane, jednocześnie najbardziej zniszczone, a także egzemplarze jedyne w kraju.

 

Ra­zem: 1253 tomy cza­so­pism i 1747 wo­lu­mi­nów ksią­żek i jed­no­stek zbio­rów spe­cjal­nych.

Kontynuacją projektu Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa był projekt Bezpieczne i kompleksowe udostępnianie zbiorów Uniwesytetu Jagiellońskiego w Internecie. Etap I, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, którego realizacja rozpoczęła się 1 października 2010 r. i trwała trzy lata. W ramach projektu digitalizacją objęte zostały zbiory pochodzące z Biblioteki Jagiellońskiej, Wydziałowej Biblioteki Prawniczej, Biblioteki i Fonoteki Instytutu Muzykologii UJ.

Lista zbiorów objętych projektem Bezpieczne i kompleksowe udostępnienie zasobów cyfrowych
Uniwersytetu Jagiellońskiego w sieci Internet
.

 

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji